Kvartærgeologi (kvartær)

Kursusindhold

Kvartærtidens isskjolde, miljøforandringer og livsbetingelser belyst gennem sedimentologiske, geokemiske; biologiske og glacialmorfologiske arbejdsmetoder; korrelationsværktøjer og dateringsmetoder; danske og skandinaviske kvartære nøglelokaliteter; den senkvartære udvikling på det Nordvesteuropæiske kontinent og i Nordatlanten.

Engelsk titel

Quaternary Geology (kvartær)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag

Målbeskrivelse

Viden:

 • Kvartærtidens isskjolde, miljøforandringer og livsbetingelser
 • Belyst gennem sedimentologiske, geokemiske; biologiske og glacialmorfologiske arbejdsmetoder
 • Korrelationsværktøjer og dateringsmetoder
 • Danske og skandinaviske kvartære nøglelokaliteter
 • Den senkvartære udvikling på det Nordvesteuropæiske kontinent og i Nordatlanten

 

Færdigheder:

 • Beskrivelse af glaciale, interstadiale og interglaciale sedimenter, deres dannelse, rumlige udbredelse, litologi og fossilindhold.
 • Danske landskabers dannelse og opbygning


Kompetencer:

Kursets faglige mål er, at den studerende kan

 • Redegøre for kvartærtidens profil herunder optakten til istiderne, de orbitale kræfters indflydelse på klimaudvikling, atmosfære- og oceancirkulation
 • Redegøre for istiders og mellemistiders skiftende naturforhold og livsbetingelser herunder de overordnede faktorer der styrer klima, havniveau, biologisk diversitet og evolution
 • Redegøre for glaciale, interstadiale og interglaciale sedimenter, deres dannelse, rumlige udbredelse, litologi og fossilindhold
 • Opstille og tolke en simpel geologisk model ved hjælp af Jupiter databasen
 • Redegøre for dannelse og udvikling af landskaber skabt af gletsjere og i det isfrie land
 • Udrede den kvartære miljøhistorie eksemplificeret ved udvalgte nøglelokaliteter i Skandinavien
 • Perspektivere en række danske kvartærgeologiske nøglelokaliteter, der hver sætter fokus på specielle problemstillinger
 • Redegøre for det globale klimasystems indflydelse på naturens udvikling i Eurasien og det Skandinaviske isskjold i de seneste 150.000 år

9 timer om ugen fordelt på forelæsninger og øvelser samt tre heldagsekskursioner med dataindsamling de første 7 uger. Sidste uge er forbeholdt udarbejdelse af ekskursionsrapport, eksamensforberedelse og tilhørende vejledning.

Der må påregnes et gebyr på 100 kr pr ekskursionsdag

Skriftlig
Mundtlig

Der gives mundtligt feedback til øvelserne i plenum og korte skriftlige kommentarer til individuelt afleverede øvelsesbesvarelser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved eksamen trækker den studerende et spørgsmål, hvorefter der er 20 minutters forberedelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Ekskursionsrapport tæller 30 % af den samlede karakter. Der henvises målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Ekskursioner
 • 36
 • Total
 • 206