Bachelorprojekt (Udbydes fra foråret 2023)

Kursusindhold

På studiets 6. semester skal den studerende udarbejde et bachelorprojekt. Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et relevant, afgrænset sundhedsvidenskabeligt emne.

Læs mere om bachelorprojekt på FSV studieinformationssiderne på KUnet.
 

Engelsk titel

Bachelor Thesis

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig problemstilling;
 • gennemføre en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur;
 • redegøre for valg af metode i relation til den valgte problemstilling;
 • redegøre for relevant teori og viden om det valgte genstandsområde;
 • gennemføre en logisk sammenhængende og velunderbygget argumentation fra problemformulering over analyse til konklusion;
 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling.

 

Færdigheder

 • behandle en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig problemstilling;
 • dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur;
 • argumentere for valg af metode i relation til den valgte problemstilling;
 • diskutere relevant teori og viden om det valgte genstandsområde;
 • analysere og fortolke empirisk datamateriale;
 • kritisk diskutere teori og materiale;
 • konkludere og perspektivere;
 • præsentere en logisk sammenhængende og velunderbygget argumentation fra problemformulering over analyse til konklusion;
 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling.

 

Kompetencen vil være selvstændig formulering af projekt, gennemførelse af projekt, udarbejdelse af rapport med problemfelt, baggrund, metode, resultater, diskussion og folkesundhedsvidenskabelige perspektiver. Hertil kommer fremlæggelse af rapporten og diskussion af resultater og konsekvenser.

Der lægges ud over det faglige indhold også vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne.

Projektarbejdet gennemføres under vejledning og skrives individuelt eller i grupper på maksimalt tre personer. Projektet skal være udfærdiget i overensstemmelse med den godkendte synopsis og have følgende omfangfor 1-3 studerende i omfang målt i normalsider á 2400 tegn:

1 studerende = 25 sider. 30 sider for projekt baseret på kvalitativ metode
2 studerende = 40 sider. 45 sider for projekt baseret på kvalitativ metode
3 studerende = 50 sider. 55 sider for projekt baseret på kvalitativ metode

En normalside rummer 2.400 anslag inklusive mellemrum. De enkelte sider kan bestå af færre eller flere end 2.400 anslag, men det samlede antal anslag må ikke overstige 2.400 tegn x maks. antal sider.

På de opgaver og projekter, hvor der er sat en maksimumslængde på antal normalsider à 2.400 anslag med mellemrum, skal forsiden indeholde en angivelse af antal anslag i opgaven, eksklusive indholdsfortegnelse, abstract, tabeller, figurer, litteraturliste og bilag, men inklusive fod- eller slutnoter.

Vejledning:
1 studerende= 40 vejledningstimer
2 studerende = 46 vejledningstimer
3 studerende = 52 vejledningstimer

Den studerende finder selv relevant litterartur og vil ved eksamen kunne blive eksamineret i de fag bachelorprojektet knytter sig til.

Bachelorprojektet bygger på gennemførelse af den øvrige undervisning på bacheloruddannelsen, dog undtaget valgfag eller erhvervsorienteret praktikophold

90 ECTS-point af bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab skal være bestået.

De studerende tilbydes seminar i 5. semester til forberedelse af emnevalg og vejleder

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der gives løbende feedback fra vejledere og bivejledere -  på initiativ fra den studerende

ECTS
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 30 minutter
Mundtlig prøve, 30 minutter
Skriftlig projektopgave med efterfølgende mundtlig prøve.

Såvel projektopgaven som den mundtlige prøve kan foregå individuelt
eller i gruppe (højst tre personer).

Ved gruppeprojektopgave, skal der ske individualisering af projektopgaven, således at der i opgaven redegøres for hvilken studerende, der har været hovedansvarlig for et givent afsnit. Opdelingen på de forskellige forfattere skal følge en meningsbærende inddeling af opgaven i fx afsnit og underafsnit. Op til 1/3 af opgaven må være udarbejdet med kollektivt ansvar for det pågældende afsnit. Der gives separat og individuel karakter til hver studerende.

Karakteren gives på grundlag af en samlet vurdering af den mundtlige eksamination
og den skriftlige bacheloropgave. Det faglige indhold af projektopgaven skal vægtes tungest.

Projektet skal udstyres med et resumé på engelsk på højst
en normalside
med maks. 2400 anslag. Resuméet skal sammenfatte problemstilling, anvendt metode, væsentlige resultater, evt. diskussion og konklusionen. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 forventes den studerende at kunne:


Viden

 • redegøre for en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig problemstilling;
 • gennemføre en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af
  relevant litteratur;
 • redegøre for valg af metode i relation til den valgte problemstilling;
 • redegøre for relevant teori og viden om det valgte genstandsområde;
 • gennemføre en logisk sammenhængende og velunderbygget argumentation fra problemformulering over analyse til konklusion;
 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling.

 

Færdigheder

 • behandle en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig problemstilling;
 • dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur;
 • argumentere for valg af metode i relation til den valgte problemstilling;
 • diskutere relevant teori og viden om det valgte genstandsområde;
 • analysere og fortolke empirisk datamateriale;
 • kritisk diskutere teori og materiale;
 • konkludere og perspektivere;
 • gennemføre en logisk sammenhængende og velunderbygget argumentation fra problemformulering over analyse til konklusion;
 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling;
 • mestre selvstændig formulering af projekt, gennemførelse af projekt, udarbejdelse af rapport med problemfelt, baggrund, metode, resultater, diskussion og folkesundhedsvidenskabelige perspektiver;
 • Hertil kommer fremlæggelse af rapporten og diskussion af resultater og konsekvenser i et forlkesundhedsvidenskabeligt perspektiv


Der lægges ud over det faglige indhold også vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 3
 • Holdundervisning
 • 3
 • Projektarbejde
 • 503
 • Vejledning
 • 40
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 550