Etik og sundhedspolitik (Udbydes fra efteråret 2022)

Kursusindhold

Faget er en kombination af to fag etik og sundhedspolitiske analyser. Etikdelen omfatter etiske problemstillinger med relation til folkesundhedsvidenskab. Endvidere introducerer det til etiske teorier samt anvendelsen af disse teorier i forbindelse med forebyggelse, prioritering af sundhedsydelser og diskussionen om lighed i sundhed. Sundhedspolitikdelen giver en introduktion til og overblik over sundhedspolitikken, dvs. den politik, der omhandler sundhedsvæsenets aktiviteter, indretning og styring samt forebyggelse og sundhedsfremme. Målet er, at de studerende skal kunne bruge teorier i analyser af sundhedspolitiske problemstillinger og kritisk undersøge hvordan politiske prioriteringer og beslutninger har en etisk karakter. Kurset omhandler bl.a. moralfilosofiske teorier, politiske ideologier; velfærdsstatsmodeller; politisk problematisering; forholdet mellem viden, etik og politik.

Engelsk titel

Ethics and Health Policy Analysis

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive overordnede teoretiske retninger indenfor etik
 • Opnå refleksiv forståelse af centrale principper og begreber inden for etik
 • Reflektere over etiske aspekter i folkesundhedsvidenskabeligt arbejde
 • Redegøre for teorier om bl.a. problemdefinitioner, politiske ideologier, politiske aktørers roller og forholdet mellem viden og politik
 • Kende det sundhedspolitiske system i Danmark

Færdigheder

 • Anvende etiske ræsonnementer i relation til konkrete problemstillinger i folkesundhedsvidenskab
 • Læse og bedømme etiske videnskabelige artikler og medier
 • Gennemføre etiske analyser af folkesundhedspraksisser 
 • Kunne formulere og besvare en sundhedspolitisk problemstilling med hjælp af teori og empiri, samt kunne formidle dette i et klart sprog.
 • Kunne formidle sundhedspolitiske analyser i et klart sprog.
 • Kunne forholde sig kritisk til teorier og sundhedspolitiske analyser.

Kompetencer

 • Overføre kendskab til forskellige etiske positioner og dertil hørende teorier til anvendelse inden for folkesundhedsvidenskab
 • Formidle etiske indsigter i relation til folkesundhedspraksis
 • Indgå i sundhedsfagligt projektarbejde hvor etiske oplysninger og metodik har betydning enten som produkt af eller som beslutningsgrundlag for det overordnede projekt
 • Med udgangspunkt i samfundsvidenskabelige teorier og begreber selvstændigt kunne analysere og vurdere sundhedspolitisk forskning og sundhedspolitiske processer og beslutninger.
 • Kunne gebærde sig i forhold til sundhedspolitiske aktører ud fra en forståelse af deres vilkår og interesser. 

Forelæsninger og holdtimer

Kompendium og Sundhedspolitik - teorier og analyser.

 

 

Kendskab til sundhedsvæsenets struktur og funktion svarende til kursus på 1. semester på BA-uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab.

Skriftlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
Der stilles to spørgsmål inden for hvert fag, hvor de studerende skal vælge et inden for hvert fag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende kunne:

Etik:

Viden

 • Beskrive overordnede teoretiske retninger indenfor videnskabsteori og etik

 • Refleksiv forståelse af centrale principper og begreber inden for videnskabsteori og etik

 • Beherske videnskabsteoretiske metoder, der indgår i pensum, herunder årsag og virkning, hermeneutisk fortolkning, og hvordan man kan teste hypoteser.

 • Reflektere over etiske aspekter i folkesundhedsvidenskabeligt arbejde

Færdigheder

 • Anvende videnskabsteoretisk tænkning og etisk ræsonnering i relation til en konkret problemstilling i folkesundhedsvidenskab

 • Vurdere kritisk etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger inden for folkesundhedsvidenskab

 • Læse og bedømme etiske og videnskabsteoretiske oplysninger i rapporter, videnskabelige artikler og medier

 • Gennemføre etisk analyse af folkesundhedspraksisser og udforme klar videnskabsteoretisk kausalitetsvurdering.

 

Sundhedspolitik:

Viden

 • Redegøre for teorier om bl.a. problemdefinitioner, politiske ideologier, politiske aktørers roller og forholdet mellem viden og politik
 • Kende det sundhedspolitiske system i Danmark.

 

Færdigheder

 • Kunne formulere og besvare en sundhedspolitisk problemstilling med hjælp af teori og empiri, samt kunne formidle dette i et klart sprog.
 • Kunne formidle sundhedspolitiske analyser i et klart sprog.
 • Kunne forholde sig kritisk til teorier og sundhedspolitiske analyser.

 

Kompetencer

 • Med udgangspunkt i samfundsvidenskabelige teorier og begreber selvstændigt kunne analysere og vurdere sundhedspolitisk forskning og sundhedspolitiske processer og beslutninger.
 • Kunne gebærde sig i forhold til sundhedspolitiske aktører ud fra en forståelse af deres vilkår og interesser. 
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 110
 • Eksamen
 • 48
 • Total
 • 203

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOB20016U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se syllabus.
Kapacitet
70 studerende
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jeanette Bresson Ladegaard Knox   (4-4f72737c4477797268326f7932686f)
  Etik
 • Karsten Vrangbæk   (2-79844e7774813c79833c7279)
  Sundhedspolitiske analyser
Kursussekretær: Lotte Andersen, lotte.andersen@sund.ku.dk
Underviser

Signild Vallgårda, Jeanette Bresson Ladegaard Knox og enkelte gæsteforelæsere.

Gemt den 16-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students