Global sundhed (Udbydes fra efteråret 2021)

Kursusindhold

Kursets vil introducere de studerende til de centrale nationale og internationale sundhedsaktører og systemer, samt nutidige og fremtidige sundhedsproblemstillinger, der specifikt gælder lav- og mellemindkomstlande og derved give et internationalt perspektiv på folkesundhedsvidenskab

Kurset vil prioritere forebyggelse, mitigering og adaptionen af de vigtigste sundhedsproblemstillinger fra lokalt/nationalt/internationalt perspektiv, til et fremtidigt og klimaforandret samfund.  

Engelsk titel

Global Health

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er at given den studerende viden, værktøjer og kompetencer til at analysere og forstå sundhedsproblemer specifikke for lav- og mellemindkomst lande.

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for centrale begreber i den epidemiologiske transition og dens determinanter. 
 • Redegøre for de væsentligste sygdomme og sundhedsproblemer og deres relative betydning i forskellige regioner af verden.
 • Reflektere over udsatte grupper samt de væsentlige risikofaktorer (fx socioøkonomiske, hygiejniske, miljømæssige) for de vigtigste sygdomme og sundhedsproblemer, der påvirker folkesundheden i lav- og mellemindkomstlande.
 • Reflektere over hvordan fremtidige klimaforandringer kan skabe væsentlige sundhedsudfordringer i lav- og mellemindkomstlande.
 • Reflektere over implementeringen af forebyggende og kurative interventioner i forhold til de væsentligste nuværende og fremtidige sundhedsudfordringer i lav- og mellemindkomstlande.

 

Færdigheder

 • Fortolke data og dokumentation produceret af internationale organisationer til vurdering af sygdomsbyrder og ændringer i disse på regionalt og globalt plan
 • Fortolke og bruge videnskabelig litteratur og internationale rapporter, der sigter på at forebygge, behandle eller fremskrive væsentlige sundhedsudfordringer i lav- og mellemindkomstlande
 • Præsentere et overblik over sygdoms- og sundhedsudfordringer med fokus på lav- og mellemindkomstlande og væsentlige forebygnings- og behandlingsprogrammer til at imødegå disse.
 • Vurdere effekten af klimaforandringers påvirkning af sundhedstilstanden i lav- og mellemindkomstlande

 

Kompetencer

 • Indgå professionelt i sundhedsfagligt projektsamarbejde og analyse, hvor folkesundhedsvidenskabelige metoder anvendes af relevans for udfordringer i lav- og mellemindkomstlande
 • Udvikle en videnskabeligt baseret portofolie, som diskuterer både udfordringer og løsningsmodeller til en sundhedsfaglig problemstilling i et lav-eller mellemindkomstland.
 • Diskutere den potentielle effekt af fremtidige klimaforandringer på de sundhedsmæssige udfordringer i lav- og mellemindkomstlande.

Forelæsninger, gruppearbejde, underviserfaciliterede grupepsessioner, portfolioudvikling.

Global Health. An introduction to Current and Future Trends.

2017 Second edition

Kevin McCracken and David R. Phillips.

Routledge.

ISBN 978-1-138-91275-5

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende vill modtage kollektiv feedback, samt klassebaseret supervision og feedback i forbindelse med fremlæggelsen af portfolioopgaverne.

De studerende vil give peerfeedback til hinanden i forbindelse med de 3 fremlæggelser.

De studerende vil derudover modtage en kort feedback i forbindelsen med karakteren ved den muntlige eksamen

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter med opsyn.
Gennem kurset har den studere udarbejdet en portfolie bestående af 3 dele, hver omhandlende 8-10 spørgsmål om en ny specifik sundhedsproblematik inden for forskellige geografiske områder/byer. Hver del laves i grupper og afsluttes med at denne fremlægges i mundtlig til klassen, hvorefter der gives peerfeedback.
Den mundtlige eksamen foregå ved at den studerende trækker et af de 24-30 spørgsmål som portfolien består af, og fremlægger dette. Den studerende har 20 minutters forberedelsestid. Eksaminationen er på 20 minutter, heraf 15 minutters eksamen og 5 minutters bedømmelse pr. studerende

20 minutters forberedelse

20 minutters eksamination inkl. bedømmelse
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende være i stand til:

Viden

 • Redegøre for centrale begreber i den epidemiologiske transition og dens determinanter. 
 • Redegøre for de væsentligste sygdomme og sundhedsproblemer og deres relative betydning i forskellige regioner af verden.
 • Reflektere over udsatte grupper samt de væsentlige risikofaktorer (fx socioøkonomiske, hygiejniske, miljømæssige) for de vigtigste sygdomme og sundhedsproblemer, der påvirker folkesundheden i lav- og mellem indkomstlande.
 • Reflektere over hvordan fremtidige klimaforandringer kan skabe væsentlige sundhedsudfordringer i lav- og mellemindkomstlande.
 • Reflektere over implementeringen af forebyggende og kurative interventioner i forhold til de væsentligste nuværende og fremtidige sundhedsudfordringer i lav- og mellemindkomstlande.

 

Færdigheder

 • Fortolke data og dokumentation produceret af internationale organisationer til vurdering af sygdomsbyrder og ændringer i disse på regionalt og globalt plan
 • Fortolke og bruge videnskabelig litteratur og internationale rapporter, der sigter på at forebygge, behandle eller fremskrive væsentlige sundhedsudfordringer i lav- og mellemindkomstlande
 • Præsentere et overblik over sygdoms- og sundhedsudfordringer med fokus på lav- og mellemindkomstlande og væsentlige forebygnings- og behandlingsprogrammer til at imødegå disse.
 • Vurdere effekten af klimaforandringers påvirkning af sundhedstilstanden i lav- og mellemindkomstlande

 

Kompetencer

 • Indgå professionelt i sundhedsfagligt projektsamarbejde og analyse, hvor folkesundhedsvidenskabelige metoder anvendes af relevans for udfordringer i lav- og mellemindkomstlande
 • Udvikle en videnskabeligt baseret portofolie, som diskuterer både udfordringer og løsningsmodeller til en sundhedsfaglig problemstilling i et lav- eller mellemindkomstland.
 • Diskutere den potentielle effekt af fremtidige klimaforandringer på de sundhedsmæssige udfordringer i lav- og mellemindkomstlande.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 19
 • Holdundervisning
 • 43
 • Forberedelse (anslået)
 • 183
 • Eksamen
 • 30
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOB20011U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se syllabus.
Kapacitet
70 studerende
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Kjær Mackie Jensen   (6-736769716f6b46797b746a34717b346a71)
Kursussekretær: Lotte Andersen, lotte.andersen@sund.ku.dk
Gemt den 16-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students