Sundhedspolitiske analyser (sidste udbud af undervisning på 2009-studieordning)

Kursusindhold

Faget giver en introduktion til og overblik over sundhedspolitikken, dvs. den politik, der omhandler sundhedsvæsenets aktiviteter, indretning og styring samt forebyggelse og sundhedsfremme. Kurset omhandler bl.a.:

Policyformulering og dagsordenssættelse; politiske ideologier; velfærdsstatsmodeller; politisk problematisering; forholdet mellem viden og politik; aktører og beslutningskompetencer på forskellige niveauer i det danske sundhedsvæsen.

Engelsk titel

Health Policy Analyses

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • redegøre for centrale teorier og begreber til brug for analyse af problemdefinitioner, dagsordenssættelse og politikformulering;
 • redegøre for forskellige politiske ideologiers sammenhæng med sundhedspolitikkens indhold;
 • redegøre for de centrale aktører i den sundhedspolitiske proces og deres formelle beslutningskompetencer;
 • redgøre for forskellige velfærdsstatsmodeller;
 • redegøre for teorier om forholdet mellem viden og politik;

 

Færdigheder:

 • demonstrere overblik over pensum og evne til at udvælge relevant pensumlitteratur i udarbejdelsen af en sundhedspolitisk problemstilling og besvarelsen af denne;
 • selvstændigt og kritisk forholde sig til den udvalgte litteratur og formilde sin analyse i et klart sprog.

 

Kompetencer:

 • med udgangspunkt i samfundsvidenskabelige teorier og begreber selvstændigt kunne analysere og vurdere sundhedspolitiske processer og beslutninger.

 

Forelæsninger og holdundervisning

Lærebog og kompendium

Søger du kurset som meritstuderende anbefaler vi, at du har bestået kurset i Sundhedsvæsenets struktur og funktion på 1. semester BA i folkesundhedsvidenskab eller et tilsvarende kursus.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
En 48-timers opgave, hvor de studerende kan vælge at besvare et af tre spørgsmål.

Omfang af skriftlige opgaver
Studerende har pligt til at oplyse antal anslag ved aflevering af skriftlige opgaver med maksimumslængde. En normalside rummer 2.400 anslag inklusive mellemrum. De enkelte sider kan bestå af færre eller flere end 2.400 anslag, men det samlede antal anslag må ikke overstige 2.400 tegn x maks. antal sider.
På de opgaver og projekter, hvor der er sat en maksimumslængde på antal normalsider à 2.400 anslag med mellemrum, skal forsiden indeholde en angivelse af antal anslag i opgaven, eksklusive indholdsfortegnelse, abstract, tabeller, figurer, litteraturliste og bilag, men inklusive fod- eller slutnoter. Det er tilladt at vedhæfte bilag hvis det aftales med vejleder. Bilag, som studerende ønsker skal tages med i den samlede vurdering, skal angives og tælles med i antallet af sider. Hvis opgaven overskrider det tilladte antal sider/anslag, skal det påvirke bedømmelsen negativt.

Håndtering af bilag
Eventuelt bilagsmateriale kan tilføjes bagest i opgavefilen. Ved skriftlige hjemmeopgaver skal den studerende være klar over, at vedkommende i særlige tilfælde kan blive afkrævet bilag, fx lydfiler, centrale edb-udskrifter m.m., hvis censor eller eksaminator kræver det. Den studerende har pligt til at opbevare relevant materiale, indtil opgaven er bedømt.

Gruppeopgaver
Kravet om individualisering af skriftlige opgaver indebærer, at der skal redegøres for hvilken studerende, der har været hovedansvarlig for hvilket afsnit. Denne opdeling skal følge en meningsbærende inddeling af opgaven i fx afsnit og underafsnit. Op til 1/3 af opgaven må være udarbejdet med kollektivt ansvar, hvilket oplagt kan inkludere indledning og konklusion. Ansvarsfordelingen skrives på en separat side, der indgår i opgaven, men ikke tæller med i anslag, således af opgave og ansvarsfordeling er en samlet fil, der nemt kan afleveres i digital eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • redegøre for den viden, som er relevant for besvarelsen af den valgte problemstilling.


Færdigheder:

 • demonstrere overblik over pensum og evne til at udvælge relevant pensumlitteratur i udarbejdelsen af en sundhedspolitisk problemstilling og besvarelsen af denne;
 • selvstændigt og kritisk forholde sig til den udvalgte litteratur og formidle sin analyse i et klart sprog.Kompetencer:

 • De studerende skal med udgangspunkt i samfundsvidenskabelige teorier og begreber selvstændigt kunne analysere og vurdere sundhedspolitiske processer og beslutninger.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Holdundervisning
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 64
 • Eksamen
 • 50
 • Total
 • 138