Miljøfaktorer, arbejdsmiljø og helbred (sidste udbud af undervisning på 2009-studieordning)

Kursusindhold

Faget omfatter en introduktion til miljø- og arbejdsmiljøfaktorer og eksponeringsomstændigheder, herunder klimaforandringer, som medfører helbredsproblemer, risiko for helbredsproblemer eller gener samt midler og strategier, der anvendes til forebyggelse og regulering heraf.

Undervisningen bygges op med oversigtsforelæsninger suppleret med problem/case-baserede diskussioner af de mest relevante miljømæssige eksponeringsveje og/eller helbredsudfald, de væsentligste risikogrupper samt risiko- og farevurdering. De første moduler sigter mod at bibringe den grundlæggende forståelse af toksikologiske principper og testmetoder af toksikologiske effekter. Miljøepidemiologiske analyser præsenteres. De resterende moduler har til hensigt at beskrive problemstillinger inden for miljø- og arbejdsmiljø og områder med helbredseffekter, som er relevante for danske forhold.

 

Engelsk titel

Environmental and Occupational Health

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Målet er, at den studerende tilegner sig en indsigt i centrale problemstillinger, begreber og teorier inden for hovedtemaerne:

 • toksikologi;
 • betydningen af miljø- og arbejdsmiljøfaktorer for helbredet baseret på relevant epidemiologisk, toksikologisk og eksponeringsmæssig viden;
 • vurdering af risiko af miljø- og arbejdsmiljø-eksponeringer.
 • håndtering af miljørisici.

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • opnå indsigt i miljøtoksikologiske og miljøepidemiologiske metoder og deres anvendelse og forholde sig kritisk til de data, som præsenteres. Eksponeringer via  eksponeringsveje som vand, jord, luft og kost gennemgås, og der gives øvelse i at gennemføre risikovurdering ud fra relevante data fra dyreforsøg og epidemiologi.

 

Færdigheder

 • anvende de vigtigste toksikokinetiske begreber og toksikologiske virkningsmekanismer
 • anvende dosis-respons sammenhænge og faktorer, herunder forskelle i sårbarhed, der bidrager til samspillet mellem eksponering og helbredseffekt
 • fremskaffe og anvende information om miljø- og arbejdsmiljøbetingede helbredseffekter og helbredsproblemer
 • anvende resultater af toksikologiske testmetoder
 • anvende resultater af miljøepidemiologiske studier
 • inddrage fysiske, biologiske og kemiske eksponeringer i miljø- og arbejdsmiljøet, som er forbundet med risiko for helbredsproblemer
 • anvende risikovurderingskonceptet på konkrete problemstillinger og forholde sig kritisk til størrelsen af risici.

 

Kompetencer

 • gennemføre og vurdere konkrete risikovurderinger og håndteringer inden for miljø og arbejdsmiljø.

Forelæsninger og holdundervisning.

Lærebog i miljø og arbejdsmedicin samt supplerende tekster

Kurset bygger på elementært kendskab til epidemiologi fra 1. års kursus.

For meritstuderende: Søger du kurset som meritstuderende skal du have opnået kendskab til kemi og biologi på gymnasialt c-niveau. Dokumentation for kompetencer i form af eksamensbevis skal vedhæftes ansøgningen

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der afholdes evaluering af kurset sidst i undervisningsforløbet. De studerende arbejder med løsning af SAU opgaver som diskuteres med underviseren.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Den skriftlige opgave udarbejdes efter kursets afslutning.
Omfang:
1 studerende: maks. 15 normalsider
2 studerende: maks. 20 normalsider
3 studerende: maks. 25 normalsider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 forventes den studerende at kunne:

Viden

 • demonstrere indsigt i toksikologiske og epidemiologiske metoder og  begreber, Bradford Hill kriterier, NOAEL, risikovurdering og risikohåndtering i forhold til personer og befolkningers udsættelse for en række miljøfaktorer.
   

Færdigheder

 • gennemsøge litteraturbaser for relevante referencer til besvarelse af opgaven og svare på de stillede spørgsmål med referencer til oversigts og original litteratur.
   

Kompetencer

 • anvende de vigtigste toksikokinetiske begreber og toksikologiske virkningsmekanismer
 • anvende dosis-respons sammenhænge og faktorer, herunder
  forskelle i sårbarhed, der bidrager til samspillet mellem eksponering
  og helbredseffekt
 • fremskaffe og anvende information om miljø- og
  arbejdsmiljøbetingede helbredseffekter og helbredsproblemer
 • anvende resultater af toksikologiske testmetoder
 • anvende resultater af miljøepidemiologiske studier
 • inddrage fysiske, biologiske og kemiske eksponeringer i miljø- og arbejdsmiljøet, som er forbundet med risiko for helbredsproblemer
 • anvende risikovurderingskonceptet på konkrete problemstillinger og forholde sig kritisk til størrelsen af risici
 • kunne gennemføre argumenterede og dokumenterede risikovurderinger af specifikke udsættelser for miljøfremmede påvirkninger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 23
 • Holdundervisning
 • 26
 • Forberedelse (anslået)
 • 101
 • Eksamen
 • 56
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOA09022U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
70 deltagere
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martin Roursgaard   (4-707a75724376787167316e7831676e)
  Hovedansvarlig
Kursussekretær: Lotte Andersen, lotte.andersen@sund.ku.dk
Underviser

Martin Roursgaard
Pernille Danielsen
Adam Bencard
Kenneth Klingenberg Barfod
Peter Møller
Karin Sørig Hougaard
Kirsten Nabe Nielsen

Gemt den 16-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students