Kandidatspeciale, folkesundhedsvidenskab

Kursusindhold

Specialet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et relevant, afgrænset folkesundhedsvidenskabeligt emne.

Engelsk titel

Master's Thesis, Public Health

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • identificere en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig problemstilling;
 • planlægge, udføre og dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur;
 • forklare og diskutere relevant teori;
 • forklare og anvende en for problemstillingen relevant videnskabelig metode;
 • udvise kritisk stillingtagen til materiales design, metodevalg, kvalitet, evt. forskningsetiske overvejelser;
 • begrunde design, metodevalg, diskutere  indsamlet materiales kvalitet, herunder anføre evt. forskningsetiske overvejelser.

 

Færdigheder

 • behandle en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig problemstilling;
 • planlægge, udføre og dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur;
 • udvælge, forklare og diskutere relevant teori;
 • udvælge, forklare og anvende en for problemstillingen relevant videnskabelig metode;
 • planlægge og gennemføre en selvstændig analyse med udgangspunkt i problemstillingen og forholde sig kritisk til sine resultater;
 • i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale: udvise kritisk stillingtagen til dette materiales design, metodevalg, kvalitet, evt. forskningsetiske overvejelser;
 • i fald der inddrages eget indsamlet empirisk materiale: begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede materiales kvalitet, herunder anføre evt. forskningsetiske overvejelser;
 • konkludere, kritisk diskutere og perspektivere den viden, der er fremkommet i specialet i relation til anvendelse, aktualitet, teori- eller metodeudvikling;
 • gennemføre en logisk sammenhængende og velunderbygget argumentation fra problemformulering over analyse til konklusion;
 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling.

 

Kompetencer

Specialet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret, videnskabelig vis at formulere, analysere og bearbejde, formidle og perspektivere problemstillinger inden for et relevant, afgrænset folkesundhedsvidenskabeligt emne.

Vejledning
Den studerende er selv ansvarlig for at finde en vejleder til specialet. Hovedvejlederen skal være tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med kendskab til uddannelsen i folkesundhedsvidenskab, som enten adjunkt, lektor eller professor. Ph.d.-studerende kan være bivejledere. Der må højst være tre vejledere i alt.

Der tildeles i alt 60 vejledertimer ved individuel specialeskrivning. Bivejledere kan tildeles nogle af timerne, også flere vejledertimer end hovedvejlederen; dog skal hovedvejlederen tildeles minimum 20 vejledertimer. Ved to studerende tildeles 69 vejledningstimer og ved tre studerende 78 timer. Heraf skal hovedvejlederen tildeles minimum 26 henholdsvis 32 vejledertimer. Timefordeling mellem vejlederne aftales med hovedvejleder og eventuelle bivejledere.

1 studerende: 60 timer
2 studerende: 69 timer
3 studerende: 78 timer

Vejledningstimerne indbefatter også eksamen, vejleders forberedelse, emailkorrespondancer mm.

Skriftlig
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Skriftlig, såvel som mundtlig feedback gives løbende i specialeforløbet. Desuden foretages mundtlig feedback, som begrunder karakteren, ved den afsluttende eksamen.

ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Mundtlig prøve, 45 minutter med opsyn.
Skriftlig projektopgave med efterfølgende mundtlig individuel eller gruppeprøve på grundlag af det skriftlige arbejde. Den skriftlige del af specialet vægter tungest i bedømmelsen af specialet.

Specialet kan afvikles på dansk eller på engelsk.

Specialet skal være udfærdiget i overensstemmelse med den godkendte kontrakt og have følgende omfang målt i omfang på normalsider á 2400 anslag inkl. mellemrum med selvvalgt skriftype og selvvalgt skriftstørrelse:

1 studerende = 40-75 sider
2 studerende = 75-100 sider
3 studerende = 100-125 sider

I det samlede sideantal indgår:
- indholdsfortegnelse
- abstract/resume
- tabeller
- figurer
- fod- og slutnnoter
- bilag

Litteraturliste indgår ikke i det samlede sideantal.

Forside indgår ikke i det samlede sideantal. Forsiden skal indeholde oplysninger om:
- Titel på dansk og engelsk
- Hovedvejleders og evt. bivejlederes navne
- Forfatters navn og KU-brugernavn
- Måned og år for aflevering
- Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab
- Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
- Specialets omfang i anslag med mellemrum

Vejledningstimer:
1 studerende: 60 timer
2 studerende: 69 timer
3 studerende: 78 timer

Projektet skal udstyres med et resumé på engelsk på højest 1 normalside med maks. 2400 anslag. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af
kandidatspecialet. Overstiger omfanget antallet af det maksimale antal anslag, kan det overskredne antal anslag ikke forventes at blive læst af eksaminator og censor.
Skrives specialet på engelsk skal resumé være på dansk.

Ved bedømmelsen af kandidatspecialet skal der ud over det faglige indhold lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold skal vægtes tungest.

Såfremt specialet er udarbejdet af mere end én studerende, skal der redegøres for, hvem der har været hovedansvarlig for hvilke afsnit. Denne opdeling skal følge en meningsbærende inddeling af specialet (eksempelvis kapitler og underkapitler). Op til 1/3 af specialet må være udarbejdet med kollektivt ansvar for de pågældende afsnit. Ved afleveringen skal der vedlægges en separat side, hvorpå der redegøres for opdelingen. Dette skal altså ikke indskrives i selve specialet.

Mundtligt forsvar:
Til den mundtlige eksamination afsættes 45 minutter per studerende inkl. votering. Den mundtlige eksamen indledes med et mundtligt oplæg på baggrund af specialet fra den studerende på maks. 10 minutter. Den studerende eksamineres i hele opgaven, også når den er skrevet af to eller tre studerende. Ved gruppeeksamen afsættes tilsvarende ved grupper med to studerende 90 minutter og ved grupper med tre studerende 135 minutter i samlet eksaminationstid, inkl. votering.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne

Viden

 • behandle en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig problemstilling;
 • planlægge, udføre og dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur;
 • udvælge, forklare og diskutere relevant teori
 • udvælge, forklare og anvende en for problemstillingen relevant videnskabelig metode;
 • planlægge og gennemføre en selvstændig analyse med udgangspunkt i problemstillingen og forholde sig kritisk til sine resultater;
 • i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale: udvise kritisk stillingtagen til dette materiales design, metodevalg, kvalitet, evt. forskningsetiske overvejelser.

 

Færdigheder

 • i fald der inddrages eget indsamlet empirisk materiale: begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede materiales kvalitet, herunder anføre evt. forskningsetiske overvejelser;
 • konkludere, kritisk diskutere og perspektivere den viden, der er fremkommet i specialet i relation til anvendelse, aktualitet, teori- eller metodeudvikling;
 • gennemføre en logisk sammenhængende og velunderbygget argumentation fra problemformulering over analyse til konklusion;
 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling.
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 764
 • Vejledning
 • 60
 • Total
 • 824