Studieophold på apotek (30 ECTS)

Kursusindhold

Under studieopholdet deltager den studerende i apotekets daglige opgaver i forbindelse med lægemiddelekspedition og klinisk farmaceutiske ydelser herunder sundhedsydelser (medicingennemgange, medicinsamtaler, tjek på inhalation mv), ligesom den studerende også får indblik i apotekets ledelse, økonomi og organisering. Kvalitetssikring, patientsikkerhed, indblik i farmaceutens rolle i den primære sundhedssektor samt møder med andet sundhedspersonale indgår ligeledes i studieopholdet. 


Den studerende og dennes vejleder på apotek udarbejder i fællesskab en plan for studieopholdets indhold herunder den tidsmæssige fordeling og placering af den studerendes studierelaterede opgaver. Studieopholdet tilrettelægges således, at den studerende får lejlighed til at indleve sig i apotekets interne og eksterne funktioner.

Under studieopholdet indgår den studerende tillige i apotekets specielle opgaver, som foregår internt på apoteket eller i eksternt samarbejde med patienter og fagpersoner. Herudover skal den studerende under studieopholdet gennemføre selvstændige studieopgaver, dels i form af særlige opgaver der har relation til apotekets hverdag, dels i form af en obligatorisk udstationering. På PharmaSchool indgår endvidere et introduktions- og et teoriforløb, som er en del af studieenheden. Disse forløb indeholder forelæsninger, praktiske øvelser og gruppearbejde inden for b.la. følgende emner: Kommunikationsteori og -praksis, ledelse og organisering på apotek, sygehusfarmaci, klinisk farmaci, patientsikkerhed, sundhedsydelser, patientsikkerhed, medicingennemgange, patientperspektiv, tværfagligt samarbejde, selvmedicinering/egenomsorg, skrankeekspedition, refleksioner, farmakoterapi, apoteksøkonomi, apotekets rolle, etik mm.

Engelsk titel

Pharmacy Internship (30 ECTS)

Uddannelse

kandidatuddannelsen i farmaci - obligatorisk

 

Målbeskrivelse

Studieopholdet har til formål:

 • at få de studerende til at tilegne sig viden og at reflektere over den tilegnede viden i en praksissituation.
 • at give de studerende træning og færdigheder i ekspedition af lægemidler og kommunikation med patienter og fagpersoner.
 • at give de studerende kendskab til klinisk farmaceutiske, lægemiddelfaglige og sundhedsfremmende aktiviteter på apoteket og i den øvrige sundhedssektor.
 • at bringe de studerende i kontakt med patienter og øvrige brugere af sundhedsvæsenet.
 • at give de studerende mulighed for at indleve sig i farmaceutens rolle, herunder arbejds- og ansvarsområder, på apoteket, i den primære og sekundære sundhedssektor og i det tværfaglige samarbejde i det lokale sundhedsvæsen.
 • at få de studerende til at integrere og afprøve i praksis den teoretiske viden fra forudsætningsfagene.

 

LÆRINGSMÅL:

Viden

a. Kan redegøre for hovedpointer indenfor følgende farmaceutisk praktiske vidensområder

 • lægemiddelekspedition og -distribution, kundekommunikation og faglig rådgivning
 • klinisk farmaceutiske, lægemiddelfaglige og sundhedsfremmende funktioner og aktiviteter
 • rationel farmakoterapi, sundhedsydelser, selvmedicinering/​​egenomsorg og patientsikkerhed
 • tværfagligt samarbejde i sundhedsvæsenet
 • organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold på apoteket
 • formidling til og kommunikation med forskellige målgrupper
 • kvalitetsaspekter ifm. lægemiddelhåndtering
 • etiske lægemiddelproblemstillinger

 

Færdigheder

a. Har præsteret og beskrevet færdigheder indenfor følgende farmaceutiske praksisemner:

 • lægemiddelekspedition og -distribution, kundekommunikation og faglig rådgivning,
 • klinisk farmaceutiske, lægemiddelfaglige og sundhedsfremmende funktioner og aktiviteter
 • rationel farmakoterapi, sundhedsydelser, selvmedicinering/​​egenomsorg og patientsikkerhed
 • tværfagligt samarbejde i sundhedsvæsenet
 • organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold i en virksomhed og i et lokalområdes sundhedsvæsen
 • formidling til og kommunikation med forskellige målgrupper
 • kvalitetsaspekter ifm. lægemiddelhåndtering
 • etiske lægemiddelproblemstillinger
   

b. Kan demonstrere gode skriftlig og mundtlig formidlingsevner

c. Kan demonstrere initiativ, kreativitet og selvstændighed

 

Kompetence

a. Har udviklet refleksive evner i forhold til:

 • egen faglig udvikling via de konkrete opgaver på apoteket
 • overvejelser vedrørende farmaceutens rolle på apoteket specifikt og i sundhedssektoren generelt
 • at anvende teori hensigtsmæssigt i forhold til at udvikle de(n) erhvervede viden og færdigheder
   

b. Kan demonstrere evne til socialisering i forhold til:

 • at indgå i samarbejde med medarbejdere på apoteket og med øvrige samarbejdspartnere
 • at udføre aktiviteter med anvendbarhedspotentiale for apoteket – herunder selvstændigt at kunne gennemføre direkte kundeekspeditioner i skranken
 • at følge op på faglige input fra medarbejdere på apoteket
 • at formidle dele af de(n) erhvervede viden og færdigheder tilbage til apotek og/eller relevante samarbejdspartnere
 • at kunne perspektivere tillært viden og færdigheder på et samfundsniveau

6 måneder på apotek. På Fakultetet afholdes desuden et introduktions- og et teoriforløb, som er en del af studieenheden.

 • Udvalgte love og regler vedrørende apotekervæsen og lægemiddeldistribution
 • Tindall WN, Skrabal MZ, Kimberlin CL Communication Skills in Pharmacy Practice, Wolters Kluwer Health; seneste udgave
 • Materialer på kursushjemmesiden i forbindelse med Start på apotek-dagene og Københavnerugen
 • Samtlige undervisningsmaterialer fra forudsætningsfagene

Henvendt studerende uden en nordisk gymnasial uddannelse:
Studieprøven i dansk skal være bestået med mindst karakteren 7 i hver af prøvens fire delelementer.

Henvendt meritansøgere:
Studieopholdet er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået viden svarende til indholdet i følgende fagelementer: SFAK20017U Toxicology and Drug Safety, SFAKB0021U/E Pharmaceutical Policy og SFAK20019U Farmakoterapi.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Løbende feedback =  løbende refleksion over egen læring. Aktiviteten lægges ud til vejlederne på apotek, som i forvejen har løbende dialog med den studerende.

Ifm. københavnerugen giver de studerende hinanden mundtlig feedback.

Der gives 5 minutters individuel mundtlig feedback pr. studerende ifm. den mundtlige afsluttende evaluering.

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kursusattest SFAK20021E (2,5 ECTS) - Løbende bedømmelse bestås ved at den studerende
har indsendt "Attest for gennemført studieophold" underskrevet af vejleder på apoteket.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at kunne opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • udvise et passende fagligt vidensniveau (dybde)

Færdigheder

 • overholde opstillet tidsplan

 • udføre en tilfredsstillende afrapportering, både løbende og ifm. aktivitetsoversigtsudfyldelse

 • beskæftige sig med emner, der dækker kursusbeskrivelsens målbeskrivelse (bredde)

 • udvise et passende fagligt færdighedsniveau

 • gennemgå en faglig udvikling

 • udføre skrankeekspeditioner og medicingennemgange

Kompetencer

 • udvise et fagligt engagement

 • blive integreret på et apoteket

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
En opgave af max 9 siders omfang skal omhandle:
• En lægemiddelekspeditionsmæssig/​​etisk problemstilling
• En organisatorisk/​​ledelsesmæssig/​​økonomisk problemstilling
• En valgfri problemstilling
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

Kunne redegøre for hovedpointer indenfor størstedelen af de i målbeskrivelsen anførte følgende vidensemner:

 • lægemiddelekspedition og -distribution, kundekommunikation og faglig rådgivning
 • klinisk farmaceutiske, lægemiddelfaglige og sundhedsfremmende funktioner og aktiviteter
 • rationel farmakoterapi, sundhedsydelser, selvmedicinering/​​​egenomsorg og patientsikkerhed
 • tværfagligt samarbejde i sundhedsvæsenet
 • organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold på apoteket 
 • formidling til og kommunikation med forskellige målgrupper
 • kvalitetsaspekter ifm. lægemiddelhåndtering
 • etiske lægemiddelproblemstillinger

 

Færdigheder

a) Kunne beskrive færdigheder indenfor størstedelen af de i målbeskrivelsen anførte farmaceutiske praksisemner:

 • lægemiddelekspedition og -distribution, kundekommunikation og faglig rådgivning,
 • klinisk farmaceutiske, lægemiddelfaglige og sundhedsfremmende funktioner og aktiviteter
 • rationel farmakoterapi, sundhedsydelser,  selvmedicinering/​​​egenomsorg og patientsikkerhed
 • tværfagligt samarbejde i sundhedsvæsenet
 • organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold på apoteket
 • formidling til og kommunikation med forskellige målgrupper
 • kvalitetsaspekter ifm. lægemiddelhåndtering
 • etiske lægemiddelproblemstillinger

 

b) Samt kunne fremvise gode skriftlige formidlingsevner, og demonstrere initiativ, kreativitet og selvstændighed.

 

Kompetencer

a) Kunne beskrive refleksive evner i forhold til:

 • egen faglig udvikling via de konkrete opgaver på apoteket
 • overvejelser vedrørende farmaceutens rolle på apoteket specifikt og i sundhedssektoren generelt
 • at anvende teori hensigtsmæssigt i forhold til at udvikle de(n) erhvervede viden og færdigheder

 

b) Kunne demonstrere evne til socialisering i forhold til:

 • at indgå i samarbejde med medarbejdere på apoteket og med øvrige samarbejdspartnere
 • at udføre aktiviteter med anvendbarhedspotentiale for apoteket – herunder selvstændigt at kunne gennemføre direkte kundeekspeditioner i skranken
 • at følge op på faglige input fra medarbejdere på apoteket
 • at formidle dele af de(n) erhvervede viden og færdigheder tilbage til apotek og/eller relevante samarbejdspartnere
 • at kunne perspektivere den tillærte viden og færdigheder på et samfundsniveau
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Den studerende forbereder præsentationer inden for alle nedenstående seks prædefinerede emner og medbringer disse præsentationer til den mundtlige eksamination:
1) klinisk farmaceutiske ydelser
2) patientperspektivet
3) tværfagligt samarbejde
4) kommunikation/​undervisning/​formidling
5) rationel farmakoterapi/​​kvalitet/​​patientsikkerhed
6) ledelse/​​organisation/​​økonomi

I forbindelse med den mundtlige eksamination trækker den studerende et af ovenstående 6 emner ved at slå med en terning. Derefter giver den studerende sin præsentation og bliver efterfølgende eksamineret med udgangspunkt i præsentationen og i et af de øvrige emner. Præsentationerne skal have hovedvægt på refleksive og læringsmæssige aspekter ift. de konkrete genstandsfelter.
Hjælpemidler

Det er tilladt at medbringe USB stik med præsentationer af de 6 prædefinerede emner (beskrevet ovenfor), ligesom den studerende også må medbringe talepapir og pointer til pc.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende:

Viden

a. kunne redegøre for hovedpointer indenfor minimum to af de i målbeskrivelsen anførte følgende vidensemner:

 • lægemiddelekspedition og -distribution, kundekommunikation og faglig rådgivning
 • klinisk farmaceutiske, lægemiddelfaglige og sundhedsfremmende funktioner og aktiviteter
 • rationel farmakoterapi, sundhedsydelser, selvmedicinering/​​​egenomsorg og patientsikkerhed
 • tværfagligt samarbejde i sundhedsvæsenet
 • organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold på apoteket
 • formidling til og kommunikation med forskellige målgrupper
 • kvalitetsaspekter ifm. lægemiddelhåndtering
 • etiske lægemiddelproblemstillinger

 

Færdigheder

a. kunne beskrive færdigheder indenfor minimum to af de i målbeskrivelsen anførte farmaceutiske praksisemner:

 • lægemiddelekspedition og -distribution, kundekommunikation og faglig rådgivning,
 • klinisk farmaceutiske, lægemiddelfaglige og sundhedsfremmende funktioner og aktiviteter
 • rationel farmakoterapi, sundhedsydelser, selvmedicinering/​​​egenomsorg og patientsikkerhed
 • tværfagligt samarbejde i sundhedsvæsenet
 • organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold på apoteket
 • formidling til og kommunikation med forskellige målgrupper
 • kvalitetsaspekter ifm. lægemiddelhåndteringetiske lægemiddelproblemstillinger

 

b. samt kunne fremvise gode mundtlige formidlingsevner, og demonstrere initiativ, kreativitet og selvstændighed.

 

Kompetencer

a. kunne beskrive refleksive evner i forhold til:

 • egen faglig udvikling via de konkrete opgaver på apoteket
 • overvejelser vedrørende farmaceutens rolle på apoteket specifikt og i sundhedssektoren generelt
 • at anvende teori hensigtsmæssigt i forhold til at udvikle de(n) erhvervede viden og færdigheder

 

b. kunne demonstrere evne til socialisering i forhold til:

 • at indgå i samarbejde med medarbejdere på apoteket og med øvrige samarbejdspartnere
 • at udføre aktiviteter med anvendbarhedspotentiale for apoteket – herunder selvstændigt at kunne gennemføre direkte kundeekspeditioner i skranken
 • at følge op på faglige input fra medarbejdere på apoteket
 • at formidle dele af de(n) erhvervede viden og færdigheder tilbage til apotek og/eller relevante samarbejdspartnere
 • at kunne perspektivere den tillærte viden og færdigheder på et samfundsniveau

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 39
 • Ekskursioner
 • 130
 • Praktik
 • 565
 • Vejledning
 • 55
 • Total
 • 824