Farmaceutisk analytisk kemi

Kursusindhold

Formålet med kurset er at sætte den studerende i stand til:

 • at vælge en egnet analysemetode til en given farmaceutisk problemstilling 
 • at udføre analysen under anvendelse af en egnet kalibreringsmetode 
 • at justere forsøgsbetingelserne
 • at validere metoden
 • at foretage kritisk analyse af data under anvendelse af statistiske tests og
 • at afrapportere resultaterne i et kort, klart og entydigt sprog.

Der gennemgås teoretiske principper, og praktisk anvendelse af chromatografiske (gaschromatografi, GC, væskechromatografi, LC) og elektroforetiske (kapillarelektroforese, CE) separations metoder samt atomspektroskopiske og massespektoskopiske (MS) detektionsmetoder samt koblingen af separations og detektionsmetoder (LC-UV, LC-fluorescens, LC-MS, GC-MS).

Der lægges vægt på forsøgsbetingelsernes indflydelse på resultaterne og validering af analysemetoderne.

Undervisningen tager udgangspunkt i analyseforskrifter fra gængse farmakopéer for lægemiddelstoffer, hjælpestoffer og færdige præparater og skal sætte den studerende i stand til selvstændigt at forberede og udføre analyserne i praksis, samt foretage dataanalyse og afrapportere resultatet.  

Engelsk titel

Pharmaceutical Analytical Chemistry

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på fjerde semester.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for principperne i chromatografiske og elektroforetiske separationsmetoder

 • redegøre for principperne i atomspektroskopiske og massespektrometriske detektionsmetoder

 • redgøre for indflydelsen af pKA-værdier, pH, polaritet og ionstyrke på de enkelte analytiske metoder

 • redegøre for principperne i prøveforberedelsesmetoder

 • redegøre for de centrale begreber i en validering, herunder system suitability test

 • beherske analytisk kemisk terminologi på både dansk og engelsk

Færdigheder

 • udføre en kvantitativ bestemmelse efter en farmakopé-forskrift

 • udføre en kvantitativ bestemmelse ved brug af kalibreringskurve, standardadditionskurve, intern standard og responsfaktor og angive usikkerheden på resultatet

 • beregne valideringsparametre for analysemetoder fra et datasæt, herunder linearitet, præcision, nøjagtighed, selektivitet, detektionsgrænse, kvantificeringsgrænse, samt relevante kolonneparametre i forbindelse med System Suitability Test

 • begrunde valg af statistisk test ved dataanalyse, udføre testen i Excel og fortolke resultatet

 • afrapportere resultater kort, klart og entydigt

Kompetencer

 • selvstændigt planlægge og udføre en validering af en analysemetode

 • overføre kendskabet til analytiske metoder til valg af en egnet analysemetode til en farmaceutisk problemstilling

 • selvstændigt vurdere en analysemetodes egnethed til en farmaceutisk problemstilling på baggrund af usikkerheden på de opnåede målinger

Undervisningen består af forelæsninger og videopræsentationer (oprindelig 18 forelæsninger nu delvis erstattet af videopræsentationer og dialogprægede forelæsninger), quizzes samt 18 øvelsesgange af 4 timer.

 • Pedersen-Bjergaard et al., Introduction to Pharmaceutical Analytical Chemistry 2nd ed (2019), Wiley eller Daniel C. Harris, Quantitative Chemical Analysis, 9th ed (2016), Freeman, New York.
 • Kompendium Farmaceutisk Analytisk Kemi, Nyeste udgave
 • Laboratory Notebook, School of Pharmaceutical Sciences

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i følgende kurser: Kemiske principper, Kvalitetsvurdering af farmaceutiske råvarer, Farmaceutisk fysisk kemi I - thermodynamik og ligevægte, Farmaceutisk fysisk kemi II - kinetik og elektrokemi, Organisk kemi I - fysisk kemiske egenskaber og Organisk kemi II - syntese af lægemiddelstoffer.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Kursusattest forudsætter godkendelse af øvelsesrapporter.
Alle rapporter skal være udarbejdet for at blive indstillet til bedømmelse.
Rapporterne afleveres løbende til bedømmelse og bedømmes af underviserne.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for principperne i chromatografiske og elektroforetiske separationsmetoder

 • redegøre for principperne i detektionsmetoder baseret på UV-VIS- og fluorescens-spektrofotometri, atomspektroskopi samt massespektrometri

 • redgøre for indflydelsen af pKA-værdier, pH, polaritet og ionstyrke på de enkelte analytiske metoder

 • redegøre for principperne i prøveforberedelsesmetoder

 • redegøre for de centrale begreber i en validering, herunder system suitability test

 • beherske analytisk kemisk terminologi på både dansk og engelsk

Færdigheder

 • udføre en kvantitativ bestemmelse efter en farmakopé-forskrift

 • udføre en kvantitativ bestemmelse ved brug af kalibreringskurve, standardadditionskurve, intern standard og responsfaktor og angive usikkerheden på resultatet

 • beregne valideringsparametre for analysemetoder fra et datasæt, herunder linearitet, præcision, nøjagtighed, selektivitet, detektionsgrænse, kvantificeringsgrænse, samt relevante kolonneparametre i forbindelse med System Suitability Test

 • begrunde valg af statistisk test ved dataanalyse, udføre testen i Excel og fortolke resultatet

 • afrapportere resultater kort, klart og entydigt

Kompetencer

 • selvstændigt planlægge og udføre en validering af en analysemetode

 • overføre kendskabet til analytiske metoder til valg af en egnet analysemetode til en farmaceutisk problemstilling

 • selvstændigt vurdere en analysemetodes egnethed til en farmaceutisk problemstilling på baggrund af usikkerheden på de opnåede målinger

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Et eksamensæt består af et antal beregningsopgaver og multiple choice opgaver. Den indbyrdes vægtning af opgaverne fremgår af det enkelte eksamenssæt.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Der er adgang til følgende programmer ved eksamen i KUs eksamenshuse:

 • ChemDraw
 • Mathtype
 • Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen).

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for principperne i chromatografiske og elektroforetiske separationsmetoder

 • redegøre for principperne i detektionsmetoder baseret på UV-VIS- og fluorescens-spektrofotometri, atomspektroskopi samt massespektrometri

 • redgøre for indflydelsen af pKA-værdier, pH, polaritet og ionstyrke på de enkelte analytiske metoder

 • redegøre for principperne i prøveforberedelsesmetoder

 • redegøre for de centrale begreber i en validering, herunder system suitability test

 • beherske analytisk kemisk terminologi på både dansk og engelsk

Færdigheder

 • udføre en kvantitativ bestemmelse efter en farmakopé-forskrift

 • udføre en kvantitativ bestemmelse ved brug af kalibreringskurve, standardadditionskurve, intern standard og responsfaktor og angive usikkerheden på resultatet

 • beregne valideringsparametre for analysemetoder fra et datasæt, herunder linearitet, præcision, nøjagtighed, selektivitet, detektionsgrænse, kvantificeringsgrænse, samt relevante kolonneparametre i forbindelse med System Suitability Test

 • begrunde valg af statistisk test ved dataanalyse, udføre testen i Excel og fortolke resultatet

 • afrapportere resultater kort, klart og entydigt

Kompetencer

 • selvstændigt planlægge og udføre en validering af en analysemetode

 • overføre kendskabet til analytiske metoder til valg af en egnet analysemetode til en farmaceutisk problemstilling

 • selvstændigt vurdere en analysemetodes egnethed til en farmaceutisk problemstilling på baggrund af usikkerheden på de opnåede målinger

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Forberedelse (anslået)
 • 66
 • E-læring
 • 30
 • Laboratorie
 • 72
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFAB20035U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
kurset følger semesterstruktur
Kapacitet
210 studerende
Studienævn
Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber
Udbydende institut
 • Institut for Farmaci
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Bente Gammelgaard   (17-6568717768316a647070686f6a646475674376787167316e7831676e)
Studiesekretær: Anja Brohammer
Underviser

Nickolaj J. Petersen
Stefan Stürup
Christian Janfelt

Gemt den 31-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students