Samfundsfarmaci - metode og formidling

Kursusindhold

Formålet med kurset er at forberede studerende som aktive sundhedsprofessionelle til at bidrage til hensigtsmæssig lægemiddelbrug i samfundet. Dette indfries ved at gøre studerende i stand til at udføre og fortolke samfundsfarmaceutiske undersøgelser på såvel individ- som gruppeplan, hvad angår brug af lægemidler i samfundet. Herigennem opnår studerende dybere forståelse for problematikker indenfor feltet (herunder baggrunde for samt konsekvenser af identificerede problemstillinger).

Kurset fokuserer mere specifikt på lægemiddelforbrugsundersøgelser, herunder at kunne opgøre og forklare identificerede tendenser i udvikling i brug af lægemidler i befolkningen. Der undervises endvidere i spørgeskema- og delvist interviewmetodik (på baggrund af undervisnng i Videnskabsteori og Samfundsfarmaci) med henblik på, at de studerende skal udføre en selvstændig undersøgelse af relevante problemstillinger angående brug af lægemidler i samfundet. Der arbejdes med et specifikt patientperspektiv i undersøgelsen. Undervisningen indbefatter god brug af samfundsfarmaceutiske metoder inklusiv dataindsamling, brug af samfundsfarmaceutisk teori, sampling, analyse samt afrapportering af resultater (videnskabelig formidling). Der arbejdes indenfor tre centrale temaer i løbet af kurset:

- God metodebrug

- Lægemiddelforbrug

- Videnskabelig formidling

Engelsk titel

Social Pharmacy - Method and Dissemination

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på fjerde semester.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beherske opbygningen af lægemiddelforbrugsdatabasen Medstat
 • redegøre for faktorer af betydning for udvikling i lægemiddelforbrug på samfundsplan
 • beskrive de forskellige faser i en spørgeskemaundersøgelse
 • beskrive væsentlige metodiske aspekter omkring udførelse af spørgeskema- og interviewundersøgelser af høj kvalitet
 • referere normer for formidling af videnskabelig litteratur

 

Færdigheder

 • identificere væsentlige samfundsfarmaceutiske problematikker indenfor givent tema
 • udtrække data om lægemiddelforbrug fra centrale offentlige registre (eksempelvis Lægemiddelstatistikregistret) gennem brug af IT som værktøj
 • strukturere data og redegøre for mønstre i lægemiddelforbrug (eksempelvis gennem brug af Excel) gennem brug af IT som værktøj
 • applicere viden om faktorer af betydning for lægemiddelforbrug til at forklare mønste af udviklinger i forbrug på gruppeniveau
 • begrunde valg af teori, metode, samplings- samt analysestrategi i samfundsfarmaceutiske undersøgelser indenfor brug af lægemidler med fokus på patientperspektivet 
 • udarbejde simple statistiske analyser herunder Chi-anden test for at vurdere patienters anvendelse af lægemidler ved at anvende IT som værktøj
 • opsætte en videnskabelig artikel mht. passende inddeling af specifikke afsnit samt hensigtsmæssig sammenhæng mellem disse

 

Kompetencer

 • udføre lægemiddelforbrugsanalyser
 • udføre valide samfundsfarmaceutiske undersøgelser omkring patienters brug af lægemidler
 • formidle resultater fra egen undersøgelse i henhold til typiske krav for videnskabelig litteratur
 • diskutere optimal lægemiddelanvendelse i samfundet herunder baggrunde for, konsekvenser af samt løsninger hertil, på baggrund af viden opnået gennem egen udførte undersøgelse

Undervisningsformerne vil være en blanding af introducerende forelæsninger til de 3 beskrevne centrale temaer for kurset, klassetimer hvor de studerende i grupper af 5-6 arbejder mere indgående med emnet samt slutteligt afleverer en opgave. Der modtages konstruktivt feed-back fra en vejleder på opgaverne eller evt. andre studerende. Vejleder godkender opgaverne. De tre afleveringsopgaver i løbet af kurset hænger sammen. Gruppen bestemmer selv hvilken sygdomsgruppe samt overordnet samfundsfarmaceutisk tema, som de tre opgaver skal omhandle. Opgave 1 og 2 betragtes som introduktion samt metodeafsnit til opgave 3, der har form af en videnskabelig artikel. Her afrapporteres resultaterne fra den kombinerede spørgeskema- og interviewundersøgelse, som de studerende har udført i løbet af kurset. De studerende skal bidrage ligeligt til opgaverne og redegør for dette gennem en detaljeret og underskrevet logbog, der afleveres med opgaven.

Seneste udgave af Forskning om og med mennesker. Launsø, Olsen, Rieper. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Herudover supplerende tekster, artikler mv. gennem kursushjemmesiden. 

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Udarbejdelse og godkendelse af opgave 1 og 2 er en forudsætning for at opnå kursusattest.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 

Viden

 • kende til grundproblematikker og -koncepter indenfor samfundsfarmacien
 • beherske opbygningen af lægemiddelforbrugsdatabasen Medstat
 • redegøre for faktorer af betydning for udvikling i lægemiddelforbrug på samfundsplan indenfor et givent sygdomsområde
 • beskrive væsentlige aspekter omkring udførelse af spørgeskema- og interviewundersøgelser af høj kvalitet
 • referere normer for formidling af videnskabelig litteratur

 

Færdigheder

 • identificere væsentlige samfundsfarmaceutiske problematikker indenfor et givent tema
 • udtrække data om lægemiddelforbrug fra centrale offentlige registre (eksempelvis Lægemiddelstatistikregistret) gennem brug af IT som værktøj
 • strukturere data og redegøre for mønstre i lægemiddelforbrug (eksempelvis gennem brug af Excel) gennem brug af IT som værktøj
 • applicere viden om faktorer af betydning for lægemiddelforbrug til at forklare mønste af udviklinger i forbrug på gruppeniveau
 • begrunde valg af teori, metode, samplings- samt analysestrategi i samfundsfarmaceutiske undersøgelser
 • anvende og tolke på viden opnået gennem samfundsfarmaceutiske undersøgelser

 

Kompetencer

 • udføre lægemiddelforbrugsanalyser
 • diskutere optimal lægemiddelanvendelse i samfundet herunder baggrunde for, konsekvenser af samt løsninger hertil
 • formidle resultater fra egen undersøgelse i henhold til typiske krav for videnskabelig litteratur
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 6 timer med opsyn.
Ved eksamen får de studerende udleveret et halvfærdigt manuskript til en videnskabelig artikel, de skal færdiggøre. De studerende får 48 timer inden selve eksamen på Absalon udleveret læsemateriale af relevans for færdiggørelsen af eksamensartiklen. Ved eksamen skal den studerende færdiggøre den videnskabelige artikel og svare på forskellige spørgsmål, der relaterer sig til centrale problemstillinger indenfor brug af lægemidler i samfundet, god teori- og metodeforståelse, lægemiddelforbrug og faktorer, der indvirker herpå samt videnskabelig formidling. Som i opgaverne i løbet af semestret er spørgsmål relateret til patientperspektivet på lægemidler.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Der er adgang til følgende programmer ved eksamen i KUs eksamenshuse:

 • Mathtype
 • Maple - formel program
 • Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen)..
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 

Færdigheder

 • identificere væsentlige samfundsfarmaceutiske problematikker indenfor et givent tema
 • strukturere data og redegøre for mønstre i lægemiddelforbrug (eksempelvis gennem brug af Excel) gennem brug af IT som værktøj
 • applicere viden om faktorer af betydning for lægemiddelforbrug til at forklare mønste af udviklinger i forbrug på gruppeniveau
 • begrunde valg af teori, metode, samplings- samt analysestrategi i samfundsfarmaceutiske undersøgelser
 • anvende og tolke på viden opnået gennem samfundsfarmaceutiske undersøgelser

 

Kompetencer

 • udføre lægemiddelforbrugsanalyser
 • diskutere optimal lægemiddelanvendelse i samfundet herunder baggrunde for, konsekvenser af samt løsninger hertil
 • formidle resultater fra egen undersøgelse i henhold til typiske krav for videnskabelig litteratur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 26
 • Projektarbejde
 • 129
 • Vejledning
 • 3
 • Eksamen
 • 22
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFAB20033U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
4. semester
Kapacitet
210 studerende
Studienævn
Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber
Udbydende institut
 • Institut for Farmaci
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Susanne Kaae   (12-7d7f7d6b78786f38756b6b6f4a7d7f786e38757f386e75)
  Kursusteam endvidere: Lotte Stig Nørgaard
Studiesekretær: Anja Brohammer
Gemt den 31-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students