Basal farmakologi

Kursusindhold

Undervisningen indeholder følgende emner:

 • Forsøgsdyrs anatomi, undersøgelse af virkningen af lægemidler på isolerede organer med dertil hørende analyse og kritisk fortolkning af de opnåede resultater. Dyreetiske principper samt laboratoriesikkerhed vil blive berørt ved introduktionen til øvelserne
 • Generel og cellulær basis for fysiologi/farmakologi.
 • Grundlæggende nerve/muskel/celle fysiologi med særlig vægt på membranfysiologi og synaptiske mekanismer.
 • Receptor/ionkanal farmakologi, og herunder intracellulære ”second messenger” systemer og signaleringskaskader, grafisk/matematisk/statistisk analyse af receptor-ligand interaktioner, hvilket spænder fra simple til mere komplekse systemer/modeller.
 • Farmakodynamik: koncentration/dosis-virkningsrelationer, koncentration/dosis-tid-virkningsrelationer, adaptive ændringer (desensibilisering, tolerance, abstinenser og afhængighed), bivirkninger samt interaktioner på receptorplan.
 • Farmakokinetik: Generel kinetik, absorption, fordeling, elimination, metabolisme, udskillelse samt interaktioner mellem lægemidler.
 • Grundlæggende introduktion og solidt kendskab til beregningsmetoder, grafiske afbildninger og fitning, hvilket indgår i disciplinerne farmakokinetik, farmakodynamik og receptor/ionkanal farmakologi.
 • Grundlæggende introduktion og solidt kendskab til kritisk videnskabelig tænkning, herunder videnskabelige ræsonnementer og fremgangsmåder der har ledt til afdækning af den eksisternde viden indenfor farmakologi og fysiologi.
   
Engelsk titel

Basic Pharmacology

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på tredje semester.

Målbeskrivelse

Formålet med undervisningen er at give de studerende en grundlæggende forståelse for og solidt kendskab til basale fysiologiske og farmakologiske begreber samt et praktisk indblik i analysemetoder, der anvendes såvel ved farmakokinetiske/farmakodynamiske undersøgelser som ved receptor/ionkanal farmakologi.

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • beskrive basal medicinsk-anatomisk nomenklatur samt forsøgsdyrsanatomi.
 • have kendskab til dyreetiske principper samt laboratoriesikkerhed 
 • referere begreber indenfor fysiologi og almen farmakologi samt kunne anvende dem i rette sammenhæng.
 • reflektere over og udvise forståelse for receptor/ionkanal/transporter farmakologi inkl. intracellulære signaleringskaskader og ”second messenger” systemer.
 • forklare lægemiddelstoffers fysisk/kemiske og strukturelle egenskabers indflydelse på deres farmakokinetik og -dynamik
 • forstå farmakokinetiske og farmakodynamsike processor

 

Færdigheder:

 • foretage farmakokinetike og farmakodynamike beregninger inkl. analysemetoder, modellering/fitning og statistik samt kritisk fortolkning af resultaterne.
 • anvende eksperimentelle metoder og udvise forståelse for principperne i de anvendte forsøgsdesign.
 • foretage beregninger og estimeringer af såvel prækliniske som kliniske data, der indgår i såvel fysiologiske som farmakologiske problemstillinger.
 • bruge IT redskaber til at foretage beregninger, modelleringer/fitninger og statistiske analyser af såvel farmakokinetiske som farmakodynamiske data.

 

Kompetencer:

 • håndtere rationel praktisk tilgang til afdækning af videnskabelige spørgsmål indenfor farmakologi og fysiologi.
 • foretage kritiske vurderinger/fortolkninger af såvel prækliniske som kliniske data, der indgår i såvel fysiologiske som farmakologiske problemstillinger.
 • være i stand til selvstændigt og kritisk at identificere, analysere og udarbejde løsninger i forhold til videnskabelige problemstillinger/ spørgsmål indenfor fysiologi og basal farmakologi.

Undervisningen består dels af forelæsninger for hele årgangen, hvor teori og praktiske opgaver vil blive gennemgået/skal løses, og dels af holdundervisning i form af klassetimer og øvelser. Det forventes, at de studerende er velforberedte og aktive, da undervisningen i vidt omfang er interaktiv og studenter-inddragende.

36 forelæsninger à 45 min. Forelæsningerne dækker bredt det i målbeskrivelsen nævnte med vægt på emner, der erfaringsmæssigt er svære at tilegne sig for de studerende Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt vil forelæsningerne inkludere inddragelse / aktivering af de studerende, f. eks. i form af besvarelse af indlagte spørgsmål / mindre opgaver med tilbagemelding via interaktive IT mediesystemer.

6 dobbelte klassetimer samt en enkelt (ialt 13 timer) (indenfor emnerne nerve/muskel fysiologi, Farmakokinetik I/II/III, Farmakodynamik og receptorfarmakologi I/II, Autonom nervesystem). Klassetimerne bruges især til træning i løsning af beregningsopgaver af typer, som er sammenlignelige med de beregningsopgaver, der vil blive stillet i et eksamenssæt.

3 laboratorieøvelser à 4 timer (indenfor emnerne dissektion, isoleret diagfragma og Langendorff hjerte og isoleret ileum). Der vil til øvelserne være beregninger og opgaver, der skal løses af studenterne og diskuteres undervejs. Disse opgaver/beregninger vil indgå i en øvelses-rapport, som der vil være mulighed for at få rettet af en vejleder.

Human Physiology: An Integrated Approach, Global Edition  (Unglaub Silverthorn, 8. Edition 2018) med den tilhørende elektroniske mastering del. 9781292259741

Rang & Dale's Pharmacology (Ritter, Flower, Henderson, Kong Loke, MacEwan, Rang, 9. Edition 2019). 9780702074486

Rowland and Tozer's Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics: Concepts and Applications  (Derendorf, Schmidt, 5. Udgave 2019). 9781496385048

Derudover vil følgende være tilgængelige på hjemmesiden:

Laboratorieøvelsesnoter udarbejdet af medarbejdere ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, 

Formelsamling udarbejdet af undervisere.

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i studieenhederne Cellulær og molekylær biologi samt Farmaceutisk biologi. Det anbefales, at kurset Farmaceutisk fysisk kemi II følges samtidig.

Mundtlig

Mundtlig feedback i form a diskussion af beregningsopgaver ved klassetimer og skriftlig feedback på øvelsesrapporter.

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Løbende bedømmelse
For at opnå kursusattest skal den studerende deltage aktivt i laboratorieøvelser.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden:

 • anvende medicinsk-anatomisk nomenklatur samt forsøgsdyrsanatomi

 

Færdigheder:

 • udføre en aktiv indsats under arbejdet i laboratoriet, dvs. har fremstået velforberedt og aktivt indgået i arbejdsgruppens laboratoriearbejde
 • forstå sikkerhedsforskrifter og god skik i laboratoriearbejdet og arbejde under antagelse til disse.
 • anvende eksperimentelle metoder samt forstå principperne i de anvendte forsøgsdesign.
 • foretage farmakodynamiske beregninger af data fra de eksperimentelle øvelser, herunder modellering/fitning og statistik samt kritisk fortolkning af resultaterne.
 • bruge IT redskaber til at foretage beregninger, modelleringer/fitninger og statistiske analyser af såvel farmakokinetiske som farmakodynamiske data.

 

Forbedring af ikke-opnået kursusattest:

Hvis den studerende ikke har opnået kursusattest, og det skyldes manglende fremmøde til øvelserne, skal øvelseskurset gennemføres igen.

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Eksamen består af 12-20 delopgaver, hvoraf nogle kan være multiple choice. Det tilstræbes at opgaverne dækker et bredt udsnit af de forskellige hovedområder, der gennemgås i undervisningen: Muskelfysiologi, nervefysiologi, farmakokinetik, farmakodynamik og receptorfarmakologi. Opgavesættet vil blive sammensat af beregningsopgaver, længere reflekterende opgaver samt korte opgaver i paratviden.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Der er adgang til følgende programmer ved eksamen på Peter Bangs Vej:

 • MathType
 • Maple

 

Formelsamling udarbejdet af underviserene udleveres ved eksamen. Usb-stik er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 ved eksamen skal den studerende kunne:

Viden:

 • demonstrere et grundlæggende kendskab til medicinsk-anatomisk nomenklatur samt forsøgsdyrsanatomi.
 • demonstrere et grundlæggende kendskab til begreber indenfor fysiologi og almen farmakologi samt kunne anvende dem i rette sammenhæng.
 • demonstrere et grundlæggende kendskab til receptor/​ionkanal/​transporter farmakologi inkl. intracellulære signaleringskaskader og ”second messenger” systemer.
 • forstå lægemiddelstoffers fysisk/kemiske og strukturelle egenskabers indflydelse på deres farmakokinetik og -dynamik
 • forklare farmakokinetiske og farmakodynamiske processor

 

Færdigheder:

 • foretage farmakokinetike og farmakodynamike beregninger  inkl. analysemetoder, modellering/fitning og statistik samt kritisk fortolkning af resultaterne.
 • demonstrere et grundlæggende kendskab til eksperimentelle metoder samt udvise forståelse for principperne i de anvendte forsøgsdesign.
 • foretage beregninger og estimeringer af såvel prækliniske som kliniske data, der indgår i såvel fysiologiske som farmakologiske problemstillinger.
 • bruge IT redskaber til at foretage beregninger, modelleringer/fitninger og statistiske analyser af såvel farmakokinetiske som farmakodynamiske data
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Holdundervisning
 • 13
 • Forberedelse (anslået)
 • 142
 • Laboratorie
 • 12
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206