Videnskabsteori og samfundsfarmaci

Kursusindhold

Det overordnede formål med kurset er at forberede studerende som aktive sundhedsprofessionelle til at bidrage til hensigtsmæssig lægemiddelbrug i samfundet. Dette gøres gennem kendskab til samfundsfarmaci som felt og relationen mellem videnskabsteori og de farmaceutiske videnskaber.

Der undervises i problemstillinger omkring borgernes sundhed og sygdom, lægemiddelbrug i samfundet, lægemidler i sundhedsvæsenet og farmaceutisk professionsudøvelse. Kurset introducerer videnskabsteoretiske koncepter og begreber så som: paradigme, objektivitet, teori, samt patientrollen og den professionelles rolle set fra forskellige videnskabsteoretiske synsvinkler.

Kursets forskellige elementer skal de studerende i stand til at tilegne sig relevant viden om patienters brug af lægemidler samt farmaceuters rolle i sundhedsvæsenet og i samfundet som helhed.

De centrale temaer indenfor kurset er således:

 1. 1. Samfundsfarmaci – som fag indenfor farmaceutiske videnskaber, farmaceuter som profession, lægemidler og lægemiddelforbrug i samfundet
 2. 2. Lægemiddelbrugeren, patienten – synet på sundhed og sygdom
 3. 3. Videnskabsteori og dens anvendelse i farmaceutiske videnskaber samt sundhed og sygdom fra en videnskabsteoretisk synsvinkel
 4. 4. Sundhedsvæsenet, myndigheder og lægemiddelmarkedet i nationalt og globalt perspektiv
Engelsk titel

Philosophy of Science and Social Pharmacy

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på tredje semester.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Redegøre for centrale samfundsfarmaceutiske problemstillinger, farmaceuter som profession, lægemiddelforbrug, patient/borgerens perspektiv på sygdom og lægemidler, rammen om lægemidler i samfundet
 • Forstå centrale videnskabsteoretiske begreber: paradigme, objektivitet/subjektivitet samt teori; samt hvordan det naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige forskningstraditioner adskiller sig og anskuer sundhed og sygdom

Færdigheder:

 • Analysere og forstå samfundsfarmaceutisk litteratur ud fra viden om problematikker indenfor området
 • Benytte interviews til indsamling af information om patient/borger-perspektivet på lægemidler
 • Anvende digitale værktøjer i samarbejde med andre studerende
 • Diskutere hvordan basale videnskabsteoretiske forhold udfoldes forskelligt i naturvidenskaben og samfundsvidenskaben (samfundsfarmaci)
 • Udtrykke sig gennem videnskabelig sprogbrug

Kompetencer:

 • Foretage en videnskabsteoretisk analyse og forståelse af litteratur indenfor samfundsfarmaci (bl.a. kvalitative og statistiske analyser)
 • Reflektere over ligheder og forskelle mellem egne og andres tilgang til sundhedsvæsenet og lægemiddelmarkedet, i et nationalt, globalt og kulturelt perspektiv
 • Kritisk at reflektere over egne værdier og indsats i kursets opgaver
 • Give konstruktiv kritik på andre studerendes arbejde med opgaver

Undervisningsformerne vil være en blanding af introducerende forelæsninger indenfor hvert af de fire centrale temaer, klassetimer, hvor de studerende i grupper af 4-5 arbejder mere indgående med de introducerede emner, samt slutteligt afleverer i alt 4 opgaver. Opgaverne fokuserer på særlige områder indenfor hvert af de fire temaer. Opgaverne indeholder bl.a. samfundsfarmaceutiske problemstillinger omkring farmaceuters rolle og lægemiddelbrug i samfundet i opgave/tema 1; Patienten/ lægemiddelbrugeren i opgave/tema 2; videnskabsteoretiske cases i opgave/tema 3; og sundhedsvæsenet og lægemiddelmarkedet i opgave/tema 4. De studerende udfører peer-feedback i to af opgaverne og modtager konstruktivt feed-back fra vejleder på de andre opgaver. Der afleveres således 4 opgaver i løbet af kurset.

Samfunnsfarmasi – Legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse (2.utgave). Anne Gerd Granås og Kjersti Bakken. Fagbokforlaget.

Suppleres med diverse tekster (på engelsk og dansk) gennem kursushjemmesiden.

 

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
For at opnå kursusattest skal den studerende aflevere 4 opgaver (i grupper af 4-5 studerende), som godkendes af kursusledelsen samt underviser. De fire opgaver skal bestås for at bestå kurset. Hver studerende skal i deres grupper bidrage ligeligt til de fire opgaver og redegøre for dette gennem en detaljeret og underskrevet logbog, der afleveres ifm. hver opgave.

Krav til tilfredsstillende besvarelse vil afhænge af opgaveformuleringen. Opgavebesvarelsen skal afspejle, at de studerende har arbejdet seriøst med opgaven og har opnået de læringsmål, som hver af opgaverne specifikt retter sig imod.

Herudover skal delspørgsmålene i opgaven vægtes acceptabelt samt referere korrekt til anden relevant litteratur.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kursusledelse og vejledere bedømmer opgaverne.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende på tilfredsstillende vis:

Opgave 1

Viden

 • Redegøre for centrale samfundsfarmaceutiske problemstillinger, farmaceuter som profession, lægemiddelforbrug, patient/borgerens perspektiv på sygdom og lægemidler, rammen om lægemidler i samfundet

Færdigheder

 • Analysere og forstå samfundsfarmaceutisk litteratur ud fra viden om problematikker indenfor området
 • Anvende digitale værktøjer i samarbejde med andre studerende
 • Udtrykke sig gennem videnskabelig sprogbrug

Kompetencer

 • Foretage en videnskabsteoretisk analyse og forståelse af litteratur indenfor samfundsfarmaci (bl.a. kvalitative og statistiske analyser)
 • Kritisk at reflektere over egne værdier og indsats i kursets opgaver
 • Give konstruktiv kritik på andre studerendes arbejde med opgaver

Opgave 2

Viden

 • Redegøre for centrale samfundsfarmaceutiske problemstillinger, farmaceuter som profession, lægemiddelforbrug, patient/borgerens perspektiv på sygdom og lægemidler, rammen om lægemidler i samfundet

Færdigheder

 • Analysere og forstå samfundsfarmaceutisk litteratur ud fra viden om problematikker indenfor området
 • Benytte interviews til indsamling af information om patient/​borger-perspektivet på lægemidler
 • Udtrykke sig gennem videnskabelig sprogbrug

Kompetencer

 • Reflektere over ligheder og forskelle mellem egne og andres tilgang til sundhedsvæsenet og lægemiddelmarkedet, i et nationalt, globalt og kulturelt perspektiv
 • Kritisk at reflektere over egne værdier og indsats i kursets opgaver

Opgave 3

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Forstå centrale videnskabsteoretiske begreber: paradigme, objektivitet/​subjektivitet samt teori; samt hvordan det naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige forskningstraditioner adskiller sig og anskuer sundhed og sygdom

Færdigheder

 • Diskutere hvordan basale videnskabsteoretiske forhold udfoldes forskelligt i naturvidenskaben og samfundsvidenskaben (samfundsfarmaci)
 • Udtrykke sig gennem videnskabelig sprogbrug

Kompetencer

 • Foretage en videnskabsteoretisk analyse og forståelse af litteratur indenfor samfundsfarmaci (bl.a. kvalitative og statistiske analyser)
 • Kritisk at reflektere over egne værdier og indsats i kursets opgaver

Opgave 4

Viden

 • Redegøre for centrale samfundsfarmaceutiske problemstillinger, farmaceuter som profession, lægemiddelforbrug, patient/borgerens perspektiv på sygdom og lægemidler, rammen om lægemidler i samfundet
 • Forstå centrale videnskabsteoretiske begreber: paradigme, objektivitet/​subjektivitet samt teori; samt hvordan det naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige forskningstraditioner adskiller sig og anskuer sundhed og sygdom

Færdigheder

 • Analysere og forstå samfundsfarmaceutisk litteratur ud fra viden om problematikker indenfor området
 • Anvende digitale værktøjer i samarbejde med andre studerende
 • Diskutere hvordan basale videnskabsteoretiske forhold udfoldes forskelligt i naturvidenskaben og samfundsvidenskaben (samfundsfarmaci)
 • Udtrykke sig gennem videnskabelig sprogbrug

Kompetencer

 • Foretage en videnskabsteoretisk analyse og forståelse af litteratur indenfor samfundsfarmaci (bl.a. kvalitative og statistiske analyser)
 • Reflektere over ligheder og forskelle mellem egne og andres tilgang til sundhedsvæsenet og lægemiddelmarkedet, i et nationalt, globalt og kulturelt perspektiv
 • Kritisk at reflektere over egne værdier og indsats i kursets opgaver
 • Give konstruktiv kritik på andre studerendes arbejde med opgaver

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Holdundervisning
 • 18
 • Forberedelse (anslået)
 • 24
 • Projektarbejde
 • 154
 • Vejledning
 • 2
 • Total
 • 206