Lægemiddeludvikling fra molekyle til menneske

Kursusindhold

Diversiteten af farmaceutens rolle illustreres ved brug af klassiske eksempler på moderne lægemiddeludvikling fra molekyle til menneske/idé til patient. De studerende introduceres til

 • eksempler på lægemidlers ønskede og uønskede virkninger
 • eksempel på absorption, fordeling, metabolisme og ekskretion af lægemiddelstof
 • udvikling af lægemiddelstof, samt formulering, produktion og anvendelse af lægemidler

 • grundlæggende farmaceutisk terminologi

 • farmaceutens samfunds- og erhvervsmæssige rolle
 • etisk og fagkritisk refleksion over den farmaceutiske profession
 • sikkerhedsmæssige forhold ved laboratorieøvelserne samt til vurdering og analytisk tilgang til laboratoriesikkerhed.
Engelsk titel

Drug Development from Molecule to Man

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på første semester.

Målbeskrivelse

 Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • kort beskrive hvorledes et lægemiddelstof udøver sin effekt, lægemidlers ønskede og uønskede virkninger.

 • kort beskrive absorption, fordeling, metabolisme og ekskretion af lægemiddelstof.

 • kort beskrive lægemiddeludviklingsprocessen fra ide til markedsføringstilladelse, fremstilling af udvalgte lægemiddelformer, funktioner af hjælpestoffer, valg af administrationsveje og lægemiddelformer.

 • kort redegøre for hvordan potentielle lægemiddelstoffer udvikles og optimeres til færdige lægemidler, herunder kort beskrive sammenhængen mellem fysisk-kemiske egenskaber, kemisk struktur og farmakologisk virkning af et lægemiddelstof.

 • kort redegøre for metoder hvormed farmaceutisk relevante problemstillinger kan identificeres, bearbejdes og løses.

 • kort redegøre for hvorledes lægemidler godkendes, hvorledes myndigheder og farmaceutiske virksomheder sikrer, at lægemidlerne har høj kvalitet,samt kort redegøre for hvorledes lægemiddelforsyningen i Danmark er organiseret.

 • kort redegøre for opbygningen af det danske sundhedssystem og farmaceutens rolle heri.

 • kort redegøre for grundlæggende principper for klassificering og mærkning af kemikalier.

 • kort beskrive hvad der karakteriserer den typiske lægemiddelbruger samt have basalt kendskab til et brugerperspektiv indenfor lægemiddelanvendelse

 

Færdigheder

 • redegøre for valg og anvendelse af forskellige lægemiddelformer

 • anvende centrale farmaceutiske terminologier så som "lægemidler", "lægemiddelformer", "lægemiddelstoffer", og "hjælpestoffer"

 • anvende Ph.Eur. og Danske Lægemiddelstandarder (DLS)

 • udføre praktiske forsøg med fremstilling og vurdering af udvalgte lægemiddelformer herunder anvende regler og procedurer i forbindelse med hensigtsmæssig laboratoriesikkerhed

 • præsentere farmaceutisk videnskabelig information skriftligt og mundtligt

 • anvende farmaceutiske IT-værktøjer fx relevante online databaser som f.eks. PhEur online, DLS, og ProMedicin.dk

 • anvende de vigtigste beredskaber i forbindelse med ulykker i laboratoriet, herunder klassificering og mærkning af kemikalier samt håndtering af kemikalieaffald.

 

Kompetencer

 • analysere relevant information vedr. lægemiddelformer; administrationsveje og rådgivning i forhold til en given farmaceutisk videnskabelig problemstilling

 • reflektere over egen læring

 • tage ansvar for egen og andres laboratoriesikkerhed ved øvelserne på 1.semester

 • kunne indgå i samarbejde og deltage i gruppearbejde, samt bidrage med konstruktiv feedback/løsningsforslag på medstuderendes udfordringer

 

24 forelæsninger á 45 min.
12x2 klasselektioner á 45 min
2 klasselektioner á 45 min, intro til biblioteket
1 lektion á 45 min, rundvisning på NaturMedicinsk Museum
4 laboratoriesikkerhedsforelæsninger á 45 min
2 laboratoriesikkerheds klasselektioner á 45 min
1 brandøvelse á 60 min
3 selvstudielektioner á 45, E-læring (sikkerhedsmoduler)
2x4 timers øvelser
6 timers holdundervisning efter øvelser

Almen farmaci og/eller FASTtrack: Pharmaceutics - Dosage Form and Design af David Jones 

Pharmadanmark: Fra Patent til Patient, 2016. Der henvises til Pharmadanmarks hjemmeside (Links til en ekstern webside.) 

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar
For at deltage i laboratorieundervisningen skal den studerende have bestået de obligatoriske faglige quizzer, sikkerhedsquizzer og sikkerhedsintroduktion (sikkerhedsmoduler relateret til evakuering, lokalsug og ulykker).

For at opnå kursusattest skal den studerende have deltaget aktivt i udarbejdelse, præsentation og opponering af de tre obligatoriske studenterpræsentationer; deltaget aktivt i den obligatoriske bibliotekdunservisningen; deltaget aktivt i det obligatoriske laboratoriearbejde, samt skal have demonstreret opnåelse af tilstrækkelig niveau i fagets viden/færdigheder via refleksionsopgaver, projektrapporten, sikkerhedsmoduler og sikkerhedsintroduktionen.

Refleksionsopgaver afleveres individuelt via Absalon og bedømmes af underviser.
Projektrapporten afleveres gruppevis via Absalon og bedømmes af underviser.
Projektrapporten fremlægges mundtligt for hele holdet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

 

​For at opnå kursusattest skal den studerende på et tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden

 • kort redegøre for hvordan et udvalgt lægemiddelstof kan formuleres og fremstilles til et færdigt lægemiddel, herunder kort beskrive sammenhængen mellem lægemiddelstoffets fysisk-kemiske egenskaber, kemisk struktur, formulering og farmakologisk virkning

 • klassificere og mærke kemikalier som er relevant for undervisningen på hele 1. semester
 • redegøre for grundlæggende viden om de sikkerhedsmæssige forhold og beredskab i forbindelse med studiets laboratorieøvelseskurser

 

Færdigheder

 • kort beskrive relevant information vedr. et udvalgt lægemiddel herunder lægemiddelform(er) og administrationsvej(e).

 • tilegne sig grundlæggende praktisk erfaring med formulering, fremstilling og kvalitetssikring af en given lægemiddelform

 • anvende farmaceutiske online databaser som f.eks. Ph.Eur. online, DLS, og ProMedicin.dk

 • give en klar præsentation af farmaceutisk videnskabelig information, herunder referencehåndtering

 • anvende centrale farmaceutiske terminologier så som "lægemidler", "lægemiddelformer", "lægemiddelstoffer" og "hjælpestoffer"

 • anvende viden om samarbejdsrelationer og indgå i samarbejdsrelationer

 • anvende kemikaliedatabasen
 • anvende elementerne i sikkerhedsintroduktionen på 1. semester kurserne
 • håndtere kemikalieaffald.

 

Kompetence

 • tage ansvar for egen og andres laboratoriesikkerhed ved øvelserne på hele 1. semester
 • reflektere over sammenhæng mellem formulering, fremstilling og kvalitetssikiring af den/de til et lægemiddelstofs udvalgte lægemiddelform(er) og administrationsvej(e)

 • reflektere over egen læring og deltagelse i faget herunder i hvilket omfang dette har bidraget til opnåelse af fagets mål
 • indgå i samarbejdsrelationer

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 91
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Øvelser
 • 1
 • E-læring
 • 3
 • Projektarbejde
 • 40
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFAB20001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
1. semester
Kapacitet
240 studerende
Studienævn
Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber
Udbydende institut
 • Institut for Farmaci
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jette Jacobsen   (14-726d7c7c6d3672696b776a7b6d76487b7d766c36737d366c73)
Studiesekretær: Anja Brohammer (undervisning@sund.ku.dk)
Gemt den 22-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students