Vandkvalitet og miljøtilstand i søer og vandløb

Kursusindhold

Undersøgelser af udvalgte forurenende stoffers kilder, transport og omsætning gennem feltprøvetagning, laboratorieanalyser, laboratorieeksperimenter og computersimuleringer.

Engelsk titel

Water Quality and Environmental Status in Lakes and Streams

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
 

Målbeskrivelse

Viden:
Målet er at give de studerende viden om prøvetagning, kemiske analyser, resultatbearbejdning, resultatvurdering og matematisk modellering i forbindelse med belastning, transport og omsætning af forurenende stoffer i vandmiljøet.

At demonstrere grundlæggende viden indenfor:

 • økologien og de væsentligste miljømæssige forhold i søer og vandløb
 • effekterne af næringsstoftilførsel til søer, samt effekterne af organisk belastning i vandløb
 • de gængse metoder til måling af fysisk-kemiske variable og indsamling af prøver på ferskvandslokaliteter
 • analyse af den biologiske samfundstruktur og stofomsætning på et funktionelt niveau


Færdigheder:
Den studerende vil kunne:

 • opstille program for undersøgelse af belastning, transport, omsætning og modellering af forskellige stoffer (næringssalte, organisk stof) i udvalgte vandmiljøer (vandløb, søer, rensningsanlæg)
 • tilrettelægge et realistisk prøvetagningsprogram med tilhørende logistik
 • gennemføre laboratorieanalyser under vejledning
 • gennemføre laboratorie- og felteksperimenter under vejledning
 • gennemføre beregninger på felt- og laboratoriedata suppleret med indhentede oplysninger fra litteraturen evt. med anvendelse af geografisk information
 • under vejledning kunne anvende modelleringsprogram til at kunne opstille scenarier
 • afrapportere og fremlægge resultaterne på kritisk vis


Kompetencer:
Undervisningen lægger vægt på, at den studerende lærer at:

 • planlægge/strukturere felt og laboratoriearbejde.
 • alt lige fra planlægning til prøvetagning, beregning, moddelering og diskussion.
 • udføre selvtænkende arbejde - selvvurdering
 • udføre tværfagligt samarbejde mellem studerende fra forskellige studieretninger

7 dages internat/feltkursus i Silkeborg + en introduktionsforelæsning med tilhørende øvelse i ugen op til kurset.
Instruktion i videnskabelig video og gruppevis produktion af videnskabelig video som rapporteringsform.
Efter kurset skal der udarbejdes en kort rapport, der diskuterer alle indsamlede resultater.

Kurset er identisk med NBIB17001U Vandkvalitet og miljøtilstand i søer og vandløb.
Det er ikke tilladt at bestå begge kurser.

Der er egenbetaling for ophold og fortæring under internatkurset, samt betaling for transport til og fra feltstationen i Silkeborg.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter uden forberedelse
Den mundtlige prøve foregår med fremlæggelse gruppevis, men med individuel bedømmelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at bestå, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Forberedelse (anslået)
 • 76,5
 • Praktiske øvelser
 • 16
 • Feltarbejde
 • 20
 • Laboratorie
 • 50
 • Projektarbejde
 • 35
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 206,0