Faunaens vilkår i kulturlandskabet

Kursusindhold

Kurset behandler dyrepopulationers ressourcekrav og ressourcetilgængelighed i forskellige landskabstyper med vægt på sammenhængen mellem fauna og vegetationsstruktur, kulturpåvirkning og landskabsanvendelse. Populationsændringer og bestandsdynamik belyses i forhold til habitatkrav og habitatkvalitet. Der arbejdes både teoretisk og praktisk med biodiversitet, årsager til diversitetsændringer og metoder til registrering og overvågning af habitattilstand samt disses anvendelse i bæredygtig naturforvaltningen. Faunaens påvirkelighed af landskabets anvendelse med fokus på jordbrugets driftsformer, hjælpestofanvendelse samt bedrifts- og markstruktur behandles. Som underbygning giver kurset en oversigt over abiotiske, herunder især klimatiske, forholds indflydelse på dyrs udvikling, formering og overlevelse, og der vil blive lagt vægt på dyrepopulationers fødebehov og præference i relation til fødemængde og -kvalitet. Samspil mellem dyr og planter behandles med udgangspunkt i plantesamfund, vegetationsstruktur og dyrkningsformer, hvor der lægges vægt på værtplantelokalisering, værtplantekvalitet, planteforsvar og tilpasning. Samspil indenfor og mellem dyrearter vil især fokusere på social struktur, territorialitet, adfærdsregulering og konkurrence. Effekter af indvandring og introduktion af dyrearter, bl.a. i sammenhæng med naturgenopretning, invasive arter og samspil behandles i udvalgte cases. Fragmentering af dyrepopulationer som følge af landskabsændringer og landskabsanvendelse vil være et centralt emne i kurset, og metapopulationer, patchdynamik og habitatfragmentering behandles i relation til populationers sårbarhed og spredningsevne. I løbet af kurset vil de studerende gennem praktiske øvelser og ekskursion samt via udvalgte cases og artikelsamlinger tilegne sig kendskab til en række vilde dyrearter og dyresamfund knyttet til de vigtigste kultur- og halvkulturlandskabstyper, herunder græsningsarealer, enge, hegn og andre småbiotoper, i successionslandskaber som moser og heder, samt i forskellige typer af skov.

Engelsk titel

Conditions for Fauna in the Managed Landscape

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Kursets overordnede formål er at tilvejebringe biologisk-økologisk forståelse af naturgivne og menneskeskabte betingelser for dyrepopulationer i kulturpåvirkede og produktionsorienterede økosystemer samt kendskab til og viden om et repræsentativt udsnit af dansk landfauna.
Efter kurset forventes den studerende at kunne:


Viden:
- Beskrive fragmentering og dens effekter og definere metapopulationer.
- Nævne et udvalg af den danske landfaunas arter og beskrive deres biologiske og økologiske egenskaber og krav.
- Nævne vigtige danske dyresamfund i kultur- og halvkulturlandskabet.


Færdigheder:
- Analysere og sammenligne givne områdes muligheder for dyreliv.
- Analysere faunaforhold ud fra forelagte data og vurdere resultaterne i relation til naturovervågning.
- Kommunikere analyseresultater vedrørende faunaens status i kultur- og halvkulturlandskabet.


Kompetencer:
- Bedømme og diskutere landskabsanvendelsens indflydelse på naturindholdet med fokus på faunaen.
- Diskutere biodiversitet og naturbeskyttelse under sammenholdelse af og stillingtagen til økologiske, kulturelle og værdimæssige forhold.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, praktiske og teoretiske øvelser, opgaver og ekskursion. Der udarbejdes tillige et mindre projekt (i gruppe). Forelæsningerne formidler teoretisk stof, der viderebehandles i kursets øvrige dele. Kursets praktiske øvelser omfatter demonstration af fugle og pattedyr og bestemmelse af hvirvelløse dyr samt kvalitative og kvantitative analyser af materiale. De praktiske øvelser vil alle foregå som gruppearbejde. Ved kursets teoretiske øvelser diskuteres artikler, og der arbejdes med udvalgte cases, som udmøntes i individuelle afleveringer. På ekskursion demonstreres nogle karakteristiske danske landskabstyper og de dyresamfund, der er tilknyttet vegetationen. Endelig udarbejdes et projekt, baseret på et praktisk-analytisk arbejde, hvor de studerende bearbejder en valgt, specifik problemstilling knyttet til et udvalgt habitat.

Kompendie med udvalgte kapitler fra 3-4 hovedlærebøger i økologi suppleret med et antal artikler og enkelte noter, som meddeles ved kursusstart. Se Absalon for nærmere detaljer

"Naturressourcer og Økologi", "Dyrs og Planters Diversitet" eller et tilsvarende kursus

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
33% af karakteren for projektopgaven og 67% for den skriftlige eksamen.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte ifølge kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller uploades før eksamen til ITX-systemet via Digital Eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne examinatorer
Kriterier for bedømmelse

Opfyldelse af fagets mål

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 47
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Ekskursioner
 • 12
 • Projektarbejde
 • 54
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NPLB14000U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lene Sigsgaard   (3-7c758350807c757e3e7b853e747b)
Underviser

Per Moestrup Jensen

Gemt den 12-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students