Entomologi

Kursusindhold

Leddyr eller Arthropoda udgør mere end 80% af den samlede diversitet af liv på jorden. Langt størstedelen af denne diversitet findes på landjorden, primært i form af insekter, men også spindlere (edderkopper, mider mm) og myriapoder (tusindben, skolopendere) er godt repræsenteret.

Kurset giver et overblik over arthropoddiversiteten i det terrestriske og limniske miljø, gennemgår de vigtigste grupper og deres kendetegn; markante eksempler på tilpasninger til levevis bliver præsenteret løbende. Diversitet og tilpasninger sættes i et overordnet evolutionært perspektiv, med inddragelse af markante uddøde former fra de seneste 400 millioner års udviklingshistorie.

Engelsk titel

Entomology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Målbeskrivelse

Viden:

- Kunne identificere terrestriske leddyr til orden/underorden og begrunde dette ved kendskab til de relevante diagnostiske træk.

- Have opnået overordnet kendskab til gruppernes biologiske diversitet, herunder eksempler på tilpasninger til levevis og relationer til andre organismer.

Færdigheder:

- Kunne demonstrere fortrolighed med leddyrkroppens struktur og funktion.

- Have opnået kendskab til den strukturelle terminologi i et omfang der gør det muligt at anvende standard bestemmelseslitteratur.

- Kunne demonstrere kendskab til den biologiske betydning af markante ydre og indre strukturer.

Kompetencer:              

- Kunne præsentere de terrestriske leddyrs fylogeni på klasse og orden niveau, og begrunde slægtskabshypoteser med anatomiske træk.

- Viden om hvordan opståen af markante anatomiske træk (f.eks. vinger, puppe) og/eller markante episoder i jordens historie (f.eks. masseuddøen) har påvirket landleddyrenes evolution.

Forelæsninger og øvelser.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Afsluttende mundtlig prøve uden forberedelse.

Studenten præsenteres for et mindre udvalg af dyr (konserveret materiale, eventuelt fotos). Disse dyr skal bestemmes til relevant kategori, og de ledsages af spørgsmål, som har særligt fokus, fx strukturelle aspekter (opbygning, funktion), systematisk-evolutionære aspekter (klassifikation, homologi, oprindelse), eller sammenlignende aspekter (tilpasninger, livsformer, livscykler).
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 99
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Eksamen
 • 37
 • Total
 • 206