Modul 1: Idræt som sundhedsfremme

Kursusindhold

Det er kursets formål at indføre de studerende i samfundsvidenskabelig teori af relevans for sundhedsfremme og metoder, der benyttes til at undersøge sundhedsfremme og deltagelse i idræt. Dette gennem fokus på:

 • Teori om sundhedsfremme og indføring i forskellige sundhedsbegreber
 • Anvendelsen af idræt og fysisk aktivitet i velfærdssamfundet til at fremme fysisk, mental og social sundhed, samt integration og sammenhængskraft for forskellige målgrupper.
 • Sociale og situationelle forhold af betydning for deltagelse i idræt og fysisk aktivitet
 • Strukturel forebyggelse og fremme af motion
 • Kendskab til kvalitative og kvantitative metoder, som benyttes i undersøgelser af sundhedsfremme og deltagelse i idræt og fysisk aktivitet
 • Udarbejdelse af litteratursøgning og -gennemgang
Engelsk titel

Module 1: Sport and Exercise as Health Promotion

Uddannelse

Masteruddannelsen i idræt og velfærd

Målbeskrivelse

Viden:

 • Den studerende opnår viden om forhold af betydning for befolkningens deltagelse i forskellige fysiske aktiviteter, og hvordan dette kan anvendes i forhold til forskellige problemstillinger og idrætslige kontekster.
 • Den studerende opnår viden om samfundsvidenskabelige teorier med relevans for idræt og sundhedsfremme.
 • Den studerende opnår kendskab til forskellige typer af litteratur reviews og deres fordele og ulemper.

 

Færdigheder:

 • At kunne formulere undersøgelsesspørgsmål der tager afsæt i et virkeligt problem, der kan besvares ved analyse af eksisterende litteratur.
 • At kunne udføre en litteraturgennemgang
 • At kunne operationalisere et forskningsspørgsmål og udarbejde en litteratur søge-streng, identificere, syntetisere og rapportere relevant litteratur.
 • At kunne udføre en sammenfattende analyse af studier omhandlende en befolkningsgruppes fysiske aktivitet og forhold af betydning herfor.
 • At kunne forstå og forholde sig kritisk og analytisk til andres kvantitative og kvalitative forskning om forhold af betydning for fysisk aktivitet.
 • At kunne udvælge, anvende og kritisk reflektere over resultater inden for den humanistisk-samfundsvidenskabelige idrætsforskning.
 • At kunne anvende eksisterende empirisk forskning og sociologisk teori til at analysere betydningen af aktivitetsfremmende tiltag og projekter.

 

Kompetencer:

 • At kunne relatere og anvende forskellige forskningsstudier og praksisteorier til at udforme tiltag og projekter rettet mod fremme af fysisk aktivitet.
 • At kunne beskrive, analysere og kritisk vurdere aktuelle samfundsmæssige problemstillinger med relevans for praksis (fx kommunalt; organisatorisk eller i foreningerne).

Forelæsninger, diskussioner, øvelser, gruppearbejde, feedback og vejledning

Oplyses før kursusstart via Absalon (kursets hjemmeside)

Pris for modul 1 kr. 27.500,- (15 ECTS) som betales forud pr. semester.

Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende feedback i undervisningsforløbet fra underviser, vejleder og medstuderende

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende gennem kurset
Mundtlig prøve, 30 min ekskl. votering
Eksamensopgaven er en skriftlig selvstændig hjemmeopgave, som skrives i grupper af 2-3 studerende, hvor relevant litteratur i faget skal inddrages.
Ved 2 personer er opgaven maks. 15 sider (á 2400 anslag inkl. mellemrum, men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag) og ved 3 personer maks. 20 sider.
Individuelt mundtligt forsvar á 30 minutter, ekskl. votering, for hver eksaminand.
Der gives én samlet karakter for den afleverede opgave og det mundtlige forsvar.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 260
 • Teoretiske øvelser
 • 39
 • Vejledning
 • 3
 • Eksamen
 • 60
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEM21000U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Blok 1 og Blok 2
Pris

Kr. 27.500,00

Skemagruppe
2 internatmøder (fredag-lørdag) - 1 i begyndelsen og 1 i slutningen af modulet.
Derudover afholdes 4 heldagsseminarer samt 2 online mødegange, som vil foregå via Zoom. Alle heldagsseminarer og online mødegange ligger altid på fredage fra kl. 10-18.
Kapacitet
Ingen begrænsning
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Glen Nielsen   (8-6c736e6a71786a7345736a7d7833707a336970)
Gemt den 21-12-2020

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students