Teori 1: Idrætspædagogik og -psykologi

Kursusindhold

Sammenhænge mellem individ, omverden og samfund i idræts- og kropskulturelle kontekster i det moderne og postmoderne belyses via udvalgte temaer og begreber fra pædagogiske og psykologiske tilgange.

Temaer kan for eksempel være identitet, læring, dannelse, krop, motivation og bæredygtighed.

Engelsk titel

Theory 1: Pedagogy and Psychology of Sport

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Målbeskrivelse

Viden:
Den studerende skal have grundlæggende viden om temaer og begreber fra pædagogiske og psykologiske teorier, der belyser samspil mellem individ, omverden og samfund i idrætslige og kropskulturelle kontekster. 

Færdigheder:
Den studerende skal have overblik over de forskellige teorier i forhold til at forstå givne problemstillinger og opnå færdigheder i at kunne analysere og reflektere over teoriernes betydning med henblik på at undersøge og forstå idræt som genstandsfelt. 
Den studerende skal kunne udvælge relevante tekster og begreber fra pensum til at belyse givne idrætsrelevante problemstillinger samt kunne forholde sig kritisk til litteraturen og hvad den kan anvendes til. 

Kompetencer:
Den studerende skal kunne anvende udvalgte temaer og begreber til at beskrive, analysere og kritisk vurdere aktuelle problemstillinger og konkrete idrætsrelevante cases med et pædagogisk og psykologisk perspektiv. 
Den studerende skal udvikle en forståelse for teoriernes betydning for deres fremtidige rolle som f.eks. underviser, konsulent eller forsker.

Forelæsninger, gruppearbejder, øvelser, studenterpræsentationer og diskussioner

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Obligatorisk modul på den Humanistisk-samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i idrætsvidenskab

Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Igennem forløbet indgår peer-feedback og mundtlig feedback fra undervisere i forbindelse med fremlæggelser og obligatoriske øvelser. De studerende får også mundtlig feedback i processen med at udarbejde skriftlig hjemmeopgave.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Individuel skriftlig hjemmeopgave med selvvalgt problemstilling i forhold til en idrætsrelevant case, som skal undersøges med relevante teorier fra kurset. Max 10 sider á 2400 anslag inkl. mellemrum men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag.
Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Øvelser
 • 21
 • Eksamen
 • 64
 • Total
 • 206