Ungdom og idræt

Kursusindhold

Overordnet set fokuserer kurset ”Ungdom og Idræt” på generelle og specifikke forhold af betydning for idrætsundervisning af unge og teoretisk/praktiske problemstillinger i forhold til at tilpasse og planlægge idrætsaktiviteter til målgruppen herunder at optimere læring/træning/idrætsdeltagelse og idrætsdannelse i gymnasieundervisning eller andre ungdomsuddannelser.

 

Ungdom og idræt med fokus på Idrætsundervisning af unge giver en introduktion til de tre færdighedsområder i gymnasiebekendtgørelsen for idræt med praktisk/teoretisk udvikling af færdigheder i hhv. boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter med fokus på ungdomskulturer. I en kobling mellem de praktisk/teoretiske kurser og en pædagogisk-didaktisk del arbejdes med undervisningsforløb, hvor studerende i grupper skal tilrettelægge og gennemføre undervisning for en gymnasieklasse, hvor alle færdighedsområder kommer i spil. Der arbejdes med pædagogiske og didaktiske teorier med fokus på kropslighedens rolle i undervisnings-og læreprocesser, underviserroller, underviserkompetencer, kommunikation og undervisningstilgange/metoder.

Engelsk titel

Youth in Sport

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Viden: Kendskab til særlige læringsmæssige, sociologiske, didaktiske, pædagogiske problemstillinger i forhold til idræt og bevægelseskultur og involvering/engagement for unge.

Kompetencer: At kunne koble den teoretiske baggrundsviden med kendskab og analytisk indsigt i de valgte idrætsdiscipliner. Kunne omsætte denne i praksis til bevægelsesaktiviteter og sammenhængende forløb i forskellige ungdoms- trænings og uddannelsesmiljøer. Kunne reflektere over, analysere og justere egen undervisningspraksis/formidling af idrætsfaglighed.

Færdigheder: Opnå praktiske færdigheder indenfor den valgte specialisering - herunder kunne sammensætte trænings-/undervisningsforløb i den givne disciplin med fokus på undervisning, træning og fysiske aktiviteter for udvalgte ungdomsmiljøer/grupper.

At kunne sætte sig ind i og afvikle en specifik/udvalgt praksis situation med en eksperimenterende tilgang til træning og performance.

Praktisk-teoretiske oplæg fra undervisere, forelæsninger, studiebesøg, gruppearbejde og praktisk-teoretiske fremlæggelser fra studerende.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

De obligatoriske praktisk-teoretiske kurser på bacheloruddannelsen i idræt eller tilsvarende kurser.

Kurset er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet.
Kurset er identisk med NIDB11009 Ungdom og idræt - idrætsspecialisering.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives løbende (mundtlig) feedback på de indlagte undervisningsopgaver (peer-to-peer + underviser umiddelbart efter microteaching), skriftlig feedback på første refleksionspapir (portfolio) og mundtligt efter eksamen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende under kurset
Praktisk mundtlig prøve, 60 min
Den skriftlige aflevering er en synopsis (6 sider + bilag), udarbejdet i grupper (af 2 til 6 studerende) med aflevering i blokkens 8. uge. Den praktisk mundtlige prøve er uden hjælpemidler og består af praksis/​gruppefremlæggelse af det i synopsis beskrevne forløb med varighed af ca. 30 minutter, herefter er der ca. 12 minutters individuel eksamination af hver studerende i gruppen. Der gives en samlet bedømmelse efter 7-trinskalaen. Hvis en studerende ikke har afleveret synopsis, gives U (udeblevet) som en samlet bedømmelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Den praktisk mundtlige prøve er uden hjælpemidler

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 42
 • Praktiske øvelser
 • 70
 • Projektarbejde
 • 40
 • Eksamen
 • 40
 • Total
 • 206