Naturfagsdidaktik for Fysik (DidFys)

Kursusindhold

I kurset arbejder vi med fysikdidaktik, primært med gymnasiet som fokus.

 • Læringsteori: Konstruktivisme med speciel fokus på inquiry

 • Læringsmål og målbeskrivelser

 • Arbejde med fysikfaglig teori, modeller og eksperimenter

 • Forståelsesproblemer i fysik

 • Differentieret undervisning

 • Undervisningssamarbejde der går udover traditionelle fagrammer

 

Engelsk titel

Advanced course in Physics Teaching

Uddannelse

MSc Programme in Physics with a minor subject

Målbeskrivelse

Viden

Ved kursets afslutning forventes du at kunne forklare fagets didaktik og relationen til konstruktivistisk læringsteori med fokus på undersøgelsesbaseret tilrettelæggelse af naturfaglig undervisning i gymnasiet.

 

Færdigheder

Ved kursets afslutning forventes du at kunne:

• Anvende fagdidaktisk terminologi korrekt og bruge den til at argumentere læringsteoretisk for elevaktiviteters indhold og placering i forbindelse med undervisning.

• Udarbejde og anvende målbeskrivelser til undervisningsplanlægning og gennemførelse

• Analysere og vurdere planlagte lektioner og lektionsforløb ud fra udvalgte læringsteoretiske betragtninger og argumenter.

• Analysere egen og andres naturvidenskabelige undervisning på gymnasieniveau ud fra udvalgte læringsteoretiske betragtninger og argumenter.

• Tilrettelægge og organisere eksperimentelt arbejde samt feltarbejde

• Tilrettelægge læring i uformelle miljøer i kombination med læring i formelle miljøer

• Analysere fordele og udfordringer ved anvendelse af relevante digitale redskaber i undervisning og til læring, både hardware og software

• Udvælge digitale ressourcer til brug i undervisningen i overensstemmelse med de specifikke didaktiske mål for undervisningen

 

Kompetencer

Ved kursets afslutning forventes du at kunne og ville planlægge, udføre og reflektere over undersøgelsesbaseret undervisning alene og sammen med andre ved brug af egen nysgerrighed, viden, færdigheder, strategier og metaviden relateret til studerendes læring. Ydermere er det hensigten at du udvikler din identitet som underviser og kan deltage aktivt i relevante beslutninger der angår studerendes læring.

Workshops, gruppearbejde og undervisningsøvelser. Workshops fokuserer på aktiviteter hvor kursets studerende arbejder, alene og i grupper, med de tilsigtede færdigheder og viden. Den studerende planlægger og udfører løbende undervisning af andre studerende i undervisningsøvelserne.

See Absalon for list of course material

Bestået kurset i Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (DidG) samt en bacheloreksamen fra et af de naturvidenskablige fag.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Da kurset udelukkende baserer sig på ovenstående undervisningsformer og afsluttes med en eksamen, hvor du skal undervise en gymnasieklasse, må deltagelse i fuld skemablok (1½ dag pr. uge) påregnes.

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Alle opgaver får mundtlig og skriftlig formativ feedback fra 'peers' (studerende giver hinanden feedback) inden de afleveres.

'Peer' feedbackpå ideer og arbejde i undervisning- og opgavegrupper.

Formativ feedback fra underviser på alle opgaver efter aflevering, målrettet fremtidige opgaver.

Gennem Student response systems (Ex. Menti.com and Socrative) får de studerende anonym feedback på egne ideer gennem sammenligning med andre studerendes ideer.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, Se prøveformsdetaljer med opsyn.
Løbende bedømmelse
Løbende bedømmelse af de fire opgaver (40 %). De fire opgaver vægter lige. Forløbet afsluttes med mundtlig/praktisk evaluering (60%).

Der giver karakteren -3 for hver opgave, som den studerende ikke laver i løbet af kurset og der er ikke krav om at hver opgave skal bestås, for at bestå kurset. De fire opgaver kan genbruges i andre eksamensterminer.

Den afsluttende eksamen består af en autentisk undervisningssituation, som har en variende længde svarende til et undervisningsmodul på det pågældende gymnasium eksamen afholdes på.

Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i den indleverede undervisningsplan og det netop afsluttede undervisningsforløb. Den studerende indleder med et kort oplæg hvorefter der føres en samtale mellem den studerende og eksaminator og underviser.

Den studerende har mulighed for at forberede den afsluttende mundtlige eksamen så snart undervisningssituationen er aftalt med en gymnasielærer på det pågældende gymnasium (typisk en uge før). Der gives en helhedsbedømmelse på baggrund af delelementerne i den mundtlige eksamen, som tæller for 60% af den samlede karakter
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet under målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 130
 • Praktiske øvelser
 • 66
 • Eksamen
 • 10
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNDK15001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Institut for Naturfagenes Didaktik
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Bruun   (6-6f67777a7a73456e736933707a336970)
Gemt den 01-03-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students