Biologisk videnskabsteori (VtBio)

Kursusindhold

Biologisk videnskabsteori har som formål:

 • at være det sted i bachelorstudiet, hvor den studerende får tid og redskaber til at reflektere over biologien som fag og videnskab.

 

 • give den studerende indsigt i videnskabsteoretiske begreber, herunder de som har etisk og politisk relevans for forholdet mellem biologi og samfund; og tilbyde begrebslige redskaber for udfoldelse af kritisk sans og evne til at stille interessante spørgsmål.

 

 • give den studerende et indblik i aspekter af biologiens historie og særegne karakter såvel som dens samfundsmæssige relevans, for derved at sætte den studerende i stand til at anskue faget i større sammenhæng.
Engelsk titel

Theory of Science for Biologists (VtBio)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i fysik

Målbeskrivelse

Viden

Ved kursets udgang opnår den studerende kompetencer til at:

• Beskrive udvalgte videnskabsteorier af relevans for kritisk refleksion over eget fag (biologi), herunder etiske teorier om det gode/værdifulde, om den rette handlen og om det retfærdige samfund.

• Beskrive udvalgte, centrale videnskabsteoretiske begreber og problemer af relevans for kritisk refleksion over de biologiske fagfelter, f.eks. metode, kausalitet, videnskabelig usikkerhed og videnskabens grænser.

• Beskrive aspekter af biologiens samfundsmæssige rolle og betydning, samt træk af den biologiske videnskabs historiske/institutionelle baggrund.

• Beskrive videnskabelige processer i biologisk forskning gennem hele spektret fra grundforskning over anvendelsesorienteret og strategisk forskning til innovation.

• Beskrive normer for god videnskabelig praksis – med særlig fokus på problemstillinger relevante for det pågældende studium.

Færdigheder

Ved kursets udgang opnår den studerende færdigheder til at: 

• Identificere etiske og samfundsmæssige problemstillinger i relation til biologien.

• Identificere metodologiske og epistemologiske problemer i relation til biologien.

• Identificere overtrædelser af god videnskabelig praksis i relation til biologien.

 

Kompetencer

Ved kursets udgang opnår den studerende kompetencer til at: 

• Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til etiske og videnskabsteoretiske problemer i relation til den videnskabelige praksis i de biologiske discipliner og forskningsfelter.

• Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til den biologiske videnskabs rolle i samfundet.

• Udvise faglig selvforståelse og se de biologiske fag i forhold til tilgrænsende fagfelter/discipliner.

• Diskutere forskellige opfattelser af hvad videnskab er i forhold til ens eget fag (biologi) gennem hele spektret fra grundforskning over anvendelsesorienteret og strategisk forskning til innovation, og kritisk reflektere over det pågældende fags metoder.

Forelæsninger og diskussionsøvelser.

Tekster (der udarbejdes hvert år et opdateret kompendium som vil kunne fås i bogladen i Biocenteret henimod slutningen af januar), slides, ugesedler og supplerende artikler. Supplerende oplysninger, se Absalon

1 års biologistudier.

På kursets Absalonside vil uddybende oplysninger opdateres løbende.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

I øvelsestimerne arbejdes der med anvendelse af de videnskabsteoretiske begreber under feedback fra medstuderende og underviser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 15 minutter eksl. votering
På basis af kursets emner stilles et antal eksamensspørgsmål ca. en uge før den mundtlige eksamen. Ud fra disse forbereder man sig til den mundtlige prøve. Derudover er der ingen forberedelsestid ved den mundtlige prøve. I prøven kan den studerende, ud over fokus på det spørgsmål som trækkes, blive testet i hele målbeskrivelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet under målbeskrivelsen. 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 163,75
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Eksamen
 • 0,25
 • Total
 • 206,00