Introduktion til matematik for de kemiske fag (MatIntroKem)

Kursusindhold

Anvendelse af Maple. Komplekse tal. Talfølger. Kontinuitet, differentiabilitet og integration af funktioner af 1 variabel. Taylorapproksimation. Løsning af simple differentialligninger. Differentiabilitet af reelle funktioner af flere variable. Ekstremumsundersøgelser for reelle funktioner af flere variable.

Engelsk titel

Introduction to the Mathematics for the Chemical Sciences (MatIntroKem)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i medicinalkemi
Bacheloruddannelsen i nanoscience
 

Målbeskrivelse

Viden:

Inden for kursusindholdet skal de studerende have kendskab til centrale begreber, kende til et passende bibliotek af teknikker, objekter og formler og inden for dette bibliotek have internaliseret visse dele som umiddelbar paratviden, således at kursusindholdet kan udfoldes i nedenstående kompetencer.


Kompetencer:

Inden for fagområder i de rekvirerende bacheloruddannelser hvor matematik spiller en hovedrolle at kunne tilegne sig de fornødne matematikkundskaber, især med henblik på efterfølgende kursers problemstillinger som kræver matematiske løsningsmodeller. Disse kompetencer opbygges under udøvelsen af nedenstående færdigheder.Færdigheder:

At kunne:

 • udføre regning med komplekse tal,

 • bestemme grænseværdier for funktioner, herunder anvende l’Hospital’s regel

 • udføre differentiation og integration af funktioner af 1 variabel,

 • løse typiske 1. og 2. ordens differentialligninger,

 • opstille taylorapproksimationer for funktioner af 1 variabel,

 • udføre differentiation og anvende kædereglen på funktioner af flere variable,

 • beskrive funktioner geometrisk ved hjælp af grafer og niveaukurver,

 • bestemme tangenter/tangentplaner til grafer og niveaumængder i planen og rummet,

 • udføre ekstremumsundersøgelser,

 • argumentere korrekt for anvendelse af teori og metoder i opgaveløsning

 • samt anvende Maple, hvor det er relevant i forbindelse med ovenstående.

 

180 min. forelæsning, 180 min. klasseundervisning, 75 min. computerøvelser og 90 min. arbejd-selv med instruktorhjælp pr. uge.

Løbende feedback i undervisningsforløbet

I løbet af kurset vil besvarelser af afleveringsopgaver blive rettet. Ved aktiv deltagelse i klasseundervisningen får de studerende feedback fra klasselærer og medstuderende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse, Ugentlige skriftlige opgaver
Skriftlig prøve, 2 stk. á 75 minutter
De 6 skriftlige afleveringsopgaver (uge 2, 3, 4, 6, 7, 8) bedømmes med points 0 - 10. Den samlede afleveringsbedømmelse, ALO, er gennemsnittet af de 4 bedste af de 6.

De skriftlige prøver er multiple choice prøver i uge 5 og uge 9, hver på 75 minutter.

Hver af de 2 multiple choice prøver bedømmes med 0 - 10 points, MC1 og MC2.

Det samlede pointtal for kurset udregnes som
0,50 ALO + 0,25 (MC1 + MC2).

For at bestå kræves
* Det samlede pointtal er mindst 5
* MC1+MC2 er mindst 6
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Til multiple choice prøverne må der ikke anvendes elektroniske hjælpemidler af nogen art. Alle øvrige sædvanlige hjælpemidler som lærebøger og noter er tilladte.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Alle målbeskrivelsens færdigheder kan afprøves gennem afleveringsopgaver og multiple choice prøver. Bedømmelsen foretages ud fra en overordnet vurdering af fordelingen af de studerendes opnåede samlede pointtal.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 86
 • Teoretiske øvelser
 • 36
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Eksamen
 • 50
 • Total
 • 206