Finansiering 1 (Fin1)

Kursusindhold

Se emnerne beskrevet under "Viden" i målbeskrivelsen.

Engelsk titel

Finance 1 (Fin1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Målbeskrivelse

Læringsmål for Finansiering 1

Viden

 • Deterministiske betalingsrækker. Arbitrage og eksistens af diskonteringsfaktorer. Rentebegreber: Rentestruktur. nulkuponrenter, forwardrenter. Obligationsmarkedsbegreber: Obligationstyper, effektive renter og andre konventioner, varighed. NPV-kriteriet.
 • Én-periodemodeller med usikkerhed. Optimalt porteføljevalg og forventet nyttemaksimering. Middelværdi/varians-analyse. CAPM.
 • Stokastiske fler-periodemodeller Dynamisk justerede porteføljer. Fravær af arbitrage og eksistens af martingalmål, arbitrageprisfastsættelsens 1. og 2. hovedsætning. Anvendelser til prisfastsættelse af afledte aktiver.

Færdigheder

 • Beregne nutidsværdier og nøgletal for deterministiske betalingsrækker og fortage simple kalkyler med disse; rentesregning og NPV-kriteriet.
 • Beregne middelværdi/varians-optimale porteføljer i én-periodemodeller.
 • Beregne arbitrage-fri priser på afledte aktiver i simple stokastiske fler-periodemodeller, samt at gennemføre basal sandsynlighedsteoretisk argumentation (involverende specielt betinget middelværdi) i sådanne modeller.


Kompetencer

 1. Formulere forbrugs- og (specielt) investeringsproblemer, der inddrager tidsværdien af penge og samt meningsfyldte afvejninger mellem risiko og forventet afkast.
 2. Vurdere forskellige finansielle aktivers priser i forhold til hinanden ved hjælp overvejelser om både arbitragefrihed og ligevægt.
 3. Undersøge hvordan de finansielle aktiver (analyseret under 2.) kan bruges til at løse problemerne formuleret under punkt 1. 

6 timers forelæsning og 4 timers øvelser pr. uge i 7 uger.

Introduktion til økonomi (ØkIntro) og Sandsynlighedsteori (Sand) - alternativt Mål- og integralteori (MI) fra tidligere år, eller tilsvarende.

Skriftlig
Individuel
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 133
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206