Forsikring og jura (Forsik&Jura1)

Kursusindhold

Grundlæggende sandsynlighedsteori, herunder betingede fordelinger og middelværdier.

Grundlæggende renteteori.

Introduktion til forsikringsrisici, herunder dødelighed, skadefrekvens og skadestørrelse.

Introduktion til værdiansættelse af forsikringskontrakter, herunder Thieles differentialligning og beregning af momenter for sammensate skadefordelinger.

Grundlæggende forsikringsret.

Engelsk titel

Insurance and Law (Forsik&Jura1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik

Målbeskrivelse

Viden:

 • Grundig forståelse af grundlæggende sandsynlighedsteori, herunder betingede fordelinger og middelværdier
 • Grundig forståelse af dødelighedsrater og levetider
 • Kendskab til sandsynlighedsfordelinger for skadefrekvens og skadestørrelser
 • Basalt kendskab til penges tidsværdi og renter
 • Basalt kendskab til værdiansættelsesprincipper for forsikringskontrakter
 • Basalt kendskab til begreber inden for forsikringsret

 

Færdigheder:

 • Beregne relevante sandsynlighedsteoretiske størrelser, herunder middelværdier, relateret til simple forsikringskontrakter
 • Opskrive betalingsstrømme for forskellige simple forsikringskontrakter
 • Bestemme (forventede) nutidsværdier for typiske livsforsikringskontrakter
 • Værdiansætte simple skadesforsikringskontrakter via sammensatte skadefordelinger
 • Redegøre for det lovgivningsmæssige miljø for forsikringsaftaler

 

Kompetencer:

 • Oversætte tekstoplysninger omhandlende sandsynlighedsteoretiske eller forsikringsmatematiske koncepter til det relevante matematiske formelsprog

6 timers forelæsning og 4 timers øvelser per uge i 7 uger.

LinAlg og SS eller tilsvarende.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

I forbindelse med den obligatoriske opgave: Skriftlig feedback og kollektiv mundtlig feedback.

Herudover løbende feedback af varierende art.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Mundtlig prøve, 15 minutter
Skriftlig prøve i forsikringsmatematik efterfulgt af mundtlig prøve uden forberedelsestid i jura. Karakteren gives ud fra en helhedsvurdering, hvor den skriftlige prøve udgør to tredjedele og mundtlige prøve én tredjedel. Såfremt den skriftlige prøve vurderes til -3, kan eksaminanden ikke bestå kurset.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Til den skriftlige prøve er alle skriftlige hjælpemidler tilladt. Den mundtlige prøve er uden hjælpemidler.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer ved den skriftlige prøve.
Flere interne bedømmere ved den mundtlige prøve.
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 133
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206