Kemiske undervisningsforsøg (KUF)

Kursusindhold

Den studerende skal skal indøve og udføre 6 demonstrationsforsøg, hvoraf 3–6 skal demonstreres offentligt. Yderligere skal den studerende udarbejde 6 vejledninger til elevforsøg, alle med besvarelser, og udføre disse forsøg i laboratoriet. Slutteligt skal der indenfor et tematisk omr ̊ade udarbejdes et demonstrationsforsøg og to elevforsøg, begge med besvarelser. 

Engelsk titel

Chemical Educational Experiments

Målbeskrivelse

Efter endt kursus har den studerende viden om kilder til eksperimentel kemi på gymnasialt niveau, samt viden om sikkerheds- og miljømæssige aspekter af selve demonstrationseksperimenterne og af den kemi der demonstreres.

Efter endt kursus har studenten færdigheder i at betjene almindeligt laboratorieudstyr, og at tilpasse et demonstrationsforsøg eller et elevforsøg til det tilgængelige laboratorieudstyr.

Efter endt kursus har studenten kompetencer at planlægge og udføre gymnasierelevante kemiforsøg.

Kurset er et eksperimentelt kursus. Der vejledes i laboratoriet og under forberedelserne og udførelsen af demonstrationseksperimenterne. Udover personale fra Kemisk Institut er der til kurset knyttet en ekstern lektor med undervisningserfaring og tilknytning fra gymnasieskolen.

Individuelt pensum fastlægges i 4. uge af undervisningsforløbet.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Ét af følgende kurser skal være bestået: OrgSyn (NKEB10007U), UorgSyn (NKEB10003U), VidOrgSyn (NKEB10008U) eller VidUorgSyn (NKEB10004U).

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Mundtlig prøve, 30 min (uden forberedelsestid)
Løbende evaluering givet på baggrund af følgende fire delelementer:

(a) Efter 4. undervisningsuge skal 2 demonstrationsforsøg samt 2 elevforsøg med besvarelser være afleveret, godkendt, samt gjort tilgængelige for de andre deltagere.

(b) Efter 8. undervisningsuge skal yderligere 2 demonstrationsforsøg samt 2 elevforsøg med besvarelser være afleveret, godkendt, samt gjort tilgængelige for de andre deltagere.

(c) Efter 11. undervisningsuge skal yderligere 2 demonstrationsforsøg samt 2 elevforsøg med besvarelser være afleveret, godkendt, samt gjort tilgængelige for de andre deltagere.

(d) Mundtlig delprøve. Den mundtlige delprøve er uden forberedelse og består af udførelsen af et demonstrationsforsøg og diskussion af rapport over det tematiske arbejde.
Bedømmelsen baseres ligeligt på rapporten over det tematiske arbejde og det udførte demonstrationsforsøg.

Præsentationer i (a), (b), (c), og (d) indgår med vægt 10%, 10%, 10%, og 70% i karakterfastsættelsen.

Alle afleveringer i delelementer (a)-(c) skal være bestået for at den studerende kan deltage i delelement (d)
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Rapporten kan medtages til den mundtlige eksamen.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 110
  • Praktiske øvelser
  • 96
  • Total
  • 206