Socialgeografi – sted, rum og ulighed

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i grundlæggende socialgeografiske begreber og teorier. Der lægges vægt på, at den studerende i et betydeligt omfang vil være i stand til klart og begrundet at identificere og udvælge relevante teorier og begreber til at belyse et givet centralt socialgeografisk emne, sådan at alle relevante forhold er medtaget.

Engelsk titel

Social Geography – Place, Space and Inequality

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Viden:

Social ulighed og sociale kategoriseringer. Rumlige enheder, stedforståelser, repræsentation af steder og stedsidentitet. Social bæredygtig samfundsudvikling.

 

Færdigheder:

 • Redegøre for socialgeografiens genstandsfelter og grundlæggende forskningstraditioner, og deres anvendelighed.
 • Redegøre for sammenhængen mellem steder og menneskers tilknytning til steder, samt have kendskab til forskellige tilgange til stedsidentitet.
 • Forklare, hvordan sociale forskelle og uligheder påvirker og er påvirket af sted og rum.
 • Forklare forskellige tilgange til social ulighed og deres rumlige udtryk, herunder at kunne redegøre for, og forklare, sammenhænge mellem forskellige kategorier og skalaer for sociale forskelle.
 • Redegøre for diskussionen omkring 'den retfærdige by', herunder at kunne redegøre for sammenhængen mellem neoliberalistisk byrudvikling og social bæredygtig samfundsuvikling.  
 • Redegøre for teorier om lokalsamfund og debatter om gruppedannelse, herunder problematikken omkring ’othering’ og skabelsen af ’communities’, og disses anvendelse i analysen og planlægningen af det offentlige rum.

 

Kompetencer:

Analysere og forklare centrale socialgeografiske problematikker ud fra centrale teorier og metoder, samt at kunne argumentere for specifikke socialgeografiske tilgange og metoder på et videnskabeligt niveau.

Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se Absalon for kursuslitteratur

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde samfundsgeografi.

Kurset er identisk med det nedlagte kursus NGEA04049U Social geografi. Du kan altså ikke kan tage NIGB21032U - Socialgeografi – sted, rum og ulighed, hvis du allerede har bestået NGEA04049U Social geografi.
Hvis du er registreret med eksamensforsøg i NGEA04049U Social geografi uden at bestå, skal du bruge dine sidste eksamensforsøg på at bestå eksamen i NIGB21032U - Socialgeografi – sted, rum og ulighed. Du har i alt tre eksamensforsøg.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives i undervisningen mundtlig feedback på såvel oplæg efter gruppearbejder som på individuelle oplæg mhp. forbedringer af mundtlig argumentation for socialgeografiske tilgange, metoder og problematikker.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende ét spørgsmål, blandt i forvejen kendte spørgsmål, og eksamineres uden forberedelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB21032U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
B
Kapacitet
50
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christine Benna Skytt-Larsen   (3-656475426b6970306d7730666d)
Gemt den 08-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students