Globale Geosystemer

Kursusindhold

Kurset giver en elementær indføring i udvalgte globale og regionale geosystemers opbygning, udvikling og funktion i et Global Change perspektiv, herunder både naturlige og menneskeskabte aspekter af Global Change.

Engelsk titel

Global Geographical Systems

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden om:

 • Systembetragtning af jordkloden
 • Pladetektonik og global geomorfologi
 • Marin cirkulation
 • Solens indstråling
 • Atmosfærisk cirkulation
 • Vand i atmosfæren
 • Klima- og plantebælter
 • Regionale klimafænomener
 • Regionale og lokale vejrfænomener
 • Jordbunden i globalt perspektiv
 • Fortidens og fremtidens klima
 • Klimasvingninger
 • Detektion af Global Change
 • Klimaændringens effekter på det marine og terrestriske miljø
 • Antropocæn og Global Change 
   

Færdigheder i at:

 • Redegøre for processer som kontrollerer sedimentationsforhold og kystudvikling og kunne forstå og beskrive, hvordan Global Change, herunder især et ændret havspejl og øvrige menneskeskabte forandringer påvirker disse processer.
 • Redegøre for de vigtigste (stor-skala) regionale klimafænomener og deres betydning for vejret på lokal og regional skala.
 • Redegøre for den globale fordeling af klima og plantebælter samt, hvorledes fordelingen er koblet til den globale cirkulation.
 • Redegøre for naturlige og menneskeskabte klimavariationer, herunder de processer der menes at have styret variationerne i Holocæn samt de processer der er vigtige til at forstå Antropocæn og fremtidens ændringer.
 • Redegøre for zonale og azonale jordbundsforhold og vurdere hvordan Global Change, herunder klimaændringer og menneskets brug af jorden påvirker jordbundsforholdene og en bæredygtig udvikling i jord-plantesystemet.

 

Kompetencer til at:

Vurdere og diskuterer landskaber og klimasystemers opbygning og udvikling samt mulige respons på Global Change.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformtik-uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Skriftlig prøve

Kurset er udtaget til ITX-eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller uploades før eksamen til ITX-systemet via Digital Eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 162
 • Øvelser
 • 14
 • Total
 • 206