Aflyst TRÆ: Opbygning, Identifikation, Egenskaber

Kursusindhold

Følgende emner behandles:
 

Identifikation af træ, mikro- og makroskopisk: De træarter, som er almindeligt forekommende i Danmark, samt nogle få udvalgte indførte arter.

Træers vækst og veddets anatomi: vævstyper, celletyper, årringsdannelse, grene/knaster m.m. Cellevæggens opbygning og struktur (porer m.m.) og dens vigtigste kemiske bestanddele (cellulose, hemicellulose, lignin).

Dendroøkologi: Hvordan vækstforholdene kan påvirke dannelsen af ved og veddets egenskaber.

Veddets forhold til fugt.

Introduktion til træs styrkeegenskaber og hvordan de påvirkes af vækstforholdene samt af fugtindholdet.

Biologisk nedbrydning af træ.

Engelsk titel

Wood: Anatomy, Identification, Properties

Målbeskrivelse

Viden
Kurset giver en grundlæggende viden om materialet træ. Hvordan dannes det, hvilke egenskaber har det, hvordan påvirker vækstforholdene nogle af disse egenskaber og hvordan påvirkes materialet af fugt og forskellige former for biologisk nedbrydning.   

Færdigheder
Efter gennemførelse af kurset vil den studerende kunne

 • identificere de almindeligste Dansk træarter ved hjælp af lup og mikroskop, herunder kunne beskrive disse arters vedanatomiske karakteristika vha. de rette fagtermer.
 • identificere hvilke(n) af de vigtigste kategorier af biologisk nedbrydning et givet stykke træ har været udsat for.Kompetencer
Ovennævnte færdigheder samt den tilegnede vedanatomiske viden gør det muligt for den studerende efter kurset at udføre vedidentifikation ud fra vedanatomiske nøgler også for træarter, som ikke er inkluderede i kurset.

Efter kurset vil den studerende desuden have redskaberne til at kunne begynde at forholde sig kritisk til brug af træ ud fra et materialemæssigt synspunkt - hvilke parametre og faktorer er vigtige at forholde sig til for at kunne anvende træ på en hensigtsmæssing måde?

Stoffet gennemgås ved forelæsninger vekslende med øvelser og ekskursioner (fx. til trælasthandler). Ved øvelserne fremstilles og anvendes mikroskopiske præparater til identifikation af såvel hjemlige som indførte træarter, og der øves også identifikation ud fra på forhånd fremstillede mikroskopiske præparater og fotos af sådanne.

Se Absalon.

Eksempler på kursuslitteratur:

Shmulsky, R. & Jones, P.D. (2011) Forest Products & Wood Science. Wiley-Blackwell.

Wilson, R; White, D.J.B. 1986. The Anatomy of Wood. Stobart & Son LTD, London. ISBN 0-85442-034-7

 

Det vil være en fordel at have et basalt kendskab til botanik, og grundlæggende viden om hvordan planter vokser.

Mundtlig
Individuel
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 30 minutter
Ved eksamen trækkes et spørgsmål, som så fremlægges mundligt. Derudover trækker den studerende 2 mikroskopipræparater eller fotos heraf, som skal beskrives og identificeres. De to elementer af prøven tæller hver 50%. Den mundtlige prøve er uden forberedelse.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

De studerende kan medbringe egne noter.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • Praktiske øvelser
 • 40
 • Ekskursioner
 • 10
 • Total
 • 206