Miljø- og planlovgivning - natur og vand

Kursusindhold

Kurset retter sig bredt mod studerende på Science mv., der har interesse for miljø- og naturforvaltning, herunder hvordan lovgivningen kan bidrage til en bæredygtig udvikling.

Kurset vil ud over en introduktion til grundlæggende juridisk metode omfatte love og regler vedrørende arealanvendelse og beskyttelse/benyttelse af miljøet i bred forstand - herunder natur, skove, landskab, kulturmiljø, bymiljø mv. - med et særligt fokus på vandmiljø. Kurset består af en fælles del med Miljø- og planlovgivning - natur og by (ca. 2/3) og en specialiseringsdel med særligt fokus på regulering vedrørende beskyttelse og benyttelse af vandressourcer og regulering af forurenende virksomhed.

Kurset indledes med en introduktion til jura, herunder om sammenhængen mellem Grundlovens beskyttelse af ejendomsretten og begrænsninger i ejerrådighed af privatretlig (bl.a. naboretten) og offentligretlig karakter. Herefter tages der udgangspunkt i temaer som nævnt ovenfor, hvor den relevante lovgivning vil blive introduceret og efterfølgende eksemplificeret og bearbejdet gennem cases.

Der vil bl.a. blive arbejdet med, hvilke regler der gælder f.eks. ved planlægning af nye anlæg/projekter samt hvorledes forskellige forhold/miljøproblemer reguleres ved anvendelse af forskellige virkemidler, f. eks. påbuds- og indgrebsbeføjelser, tilladelseskrav, miljøkonsekvensvurderinger (VVM og SMV), forskellige planer, herunder Natura 2000-planer, vandplaner, kommune- og lokalplaner mv, samt naturforvaltning mv. Desuden vil tilsyn med og håndhævelse af lovgivningen blive inddraget.

Af relevant lovgivning kan nævnes planloven, miljøvurderingsloven, miljømålsloven, naturbeskyttelsesloven, skovloven, miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og vandforsyningsloven samt anden relevant lovgivning. Relevant EU-lovgivning vil kort blive berørt, herunder EU's habitatdirektiv.

Engelsk titel

Environmental & Planning Law - Nature & Water

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Kandidatuddannelsen i naturforvaltning

 

Målbeskrivelse

Kursets overordnede formål er at gøre de studerende i stand til at identificere og bedømme miljøretlige problemstillinger. Indsigt i miljø- og planlovgivningen samt i grundlæggende juridisk metode og begrebsanvendelse vil give de studerende et godt grundlag for efterfølgende at kunne varetage arbejdsopgaver, f.eks. som offentligt ansat, konsulent eller erhvervsudøver.

Efter at have gennemført kurset, forventes det, at den studerende kan:

Viden:
- udvise overblik over miljø- og planlovgivningen, med særligt fokus på reguleringen vedrørende arealanvendelse, natur og vand
- redegøre for grundelementer inden for miljø- og planlovgivningen
- udvise overblik over myndighedsstruktur samt klagemuligheder inden for miljø- og planlovgivningen
- redegøre for grundtræk vedrørende juridisk metode, retskilder og grundlæggende retsprincipper

Færdigheder:
- identificere miljøretlige problemstillinger
- anvende juridisk metode til løsning af miljøretlige problemstillinger
- redegøre for relevante klagemuligheder
- bedømme betydningen af afgørelser fra de overordnede administrative myndigheder og domstolene

Kompetencer:
- diskutere og samarbejde om løsning af miljøretlige problemstillinger
- perspektivere og anvende juraen i forhold til forskellige områder af studie- og erhvervsmæssig relevans
- opnå forøgede forudsætninger for at følge andre kurser med juridisk indhold på Science og andre fakulteter

Kurset baseres på introducerende forelæsninger, der suppleres af gennemgang og løsning af cases og opgaver. En typisk undervisningsgang vil starte med en introduktion til den relevante lovgivning og de særlige retlige problemer, der bl.a. knytter sig til samspillet mellem forskellige love. Herefter vil der blive arbejdet med at identificere, håndtere og løse retlige problemer i en eller flere konkrete cases.

Kursusmaterialet består både af sager fra det praktiske liv, cases og opgaver, lovgivning og litteratur. Llitteraturen udgøres af undervisningsnoter, udvalgte bogkapitler mv. Der vil være nærmere oplysninger om materialet ved kursusstart.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback i undervisningen sker bl.a. i forbindelse med gruppearbejde vedrørende cases samt dialog og aktiv deltagelse i undervisningen, quizzes mv. Desuden vil der normalt være mulighed for feedback på frivillige opgavebesvarelser, der deles med de øvrige studerende. 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Den skriftlige eksamen tager udgangspunkt i en eller flere konkrete sager eller problemstillinger.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller uploades før eksamen til ITX-systemet via Digital Eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Ved den skriftlige eksamen vil der med udgangspunkt i en eller flere konkrete sager navnlig blive lagt vægt på den studerendes overblik over miljø- og planlovgivningen, evnen til at identificere og analysere en miljøretlig problemstilling og til at anvende retskilder, juridisk metode og argumentation til løsning af opgaven, se i øvrigt målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 102
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 34
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206