Nanokvant

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give nanoteknologistuderende en indføring i kvantemekanik, der sætter dem i stand til at forstå kvantemekaniske effekter i overgangen fra den atomare til den molekylære verden. Kurset giver samtidig en indføring i kvantemekanikkens matematiske opbygning, således at deltagerne har tilstrækkelige forudsætninger for at følge videregående kurser i kvantemekanik.

Kurset tager udgangspunkt i en eksperimentel motivering af kvantefysikken. Bohr’s atommodel skitseres og partikel-bølge dualitet diskuteres i forbindelse med de Broglie bølger. Dette leder frem til Schrödingers ligning og de tilhørende stationære tilstande. Bølgefunktionen og dens fysiske betydning gennemgås. Egenfunktioner og egenværdier for forskellige operatorer introduceres og Schrödingers ligning løses for en partikel i forskellige potentialer, herunder bla. partikel i en kasse, den harmoniske oscillator, samt Brint atomet. Superpositionsprincippet og ubestemthedsprincippet forklares og forbindes til kendte begreber fra lineær algebra. Eksempler på anvendelser fra såvel fysik og kemi vises som løsninger til Schrödingerligningen.

Dirac's bra-ket notation indføres og valg af basis, lineær afhængighed, normalisering og ortogonalitet diskuteres. Matrix-repræsentation af operatorer, egenværdier, egentilstande indgår som en vigtig del. Endvidere diskuteres Hermitiske og unitære operatorer, kompelementære observable og kommuterende operatorer. Endelig beskrives målinger som projektioner, og tidsudvikling via Hamiltonoperatoren.

Basal atomteori gennemgås og benyttes til introduktion af det kvantiserede impulsmoment og elektronens spin. Vi gennemgår brintatomets spektrum, Zeeman-effekterne, samt Pauli-princippet.

Det særligt simple og illustrative spin-½ system gennemgås i større detalje.

Kurset afsluttes med det kvantefysiske grundlag for kemiske bindinger og regner på vibrationelle og rotationelle molekylære spekter.

Engelsk titel

Quantum Mechanics for Nanoscience

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Målbeskrivelse

Færdigheder
Kurset bringer den studerende i stand til at:

 • Vurdere hvornår et givet problem kræver en kvantemekanisk beskrivelse.
 • Kende til de fundamentale kvantemekaniske effekter.
 • Benytte bølgemekanikken (Schröderligningen) til at finde bølgefunktioner i forskellige potentialer i både 1 og 3 dimensioner.
 • Fortolke og anvende spektrum og bølge(egen)funktioner for hhv. den harmoniske og brintatomet.
 • Udtrykke en Hamiltonoperator i både Dirac- og matriksnotation og efterfølgende finde egenenergier og egentilstande.
 • Kvantificere en måling med kvantefysikkens sandsynlighedsfortolkning, herunder afgøre mulige måleresultater samt deres sandsynligheder ved bestemmelse af egenværdier og egentilstande.
 • Benytte egentilstande til beregninger af fysiske/kemiske størrelser, som f.eks. elektrontætheder i molekyler, atomare spekter, etc.
 • Kende principperne for beskrivelsen af spin-1/2 partikler, dvs. Pauli’s spinmatricer og deres egentilstande, og anvende disse til konkrete beregninger på spintilstande.

Viden
Kurset giver en indføring i kvantemekanik, der sætter den studerende i stand til at forstå kvantemekaniske effekter i overgangen fra den atomare til den molekylære verden. Kurset giver samtidig en indføring i kvantemekanikkens matematiske opbygning.
 

Kompetencer
Via kurset får den studerende kompetence i at anvende sin viden om lineær algebra og omsætte denne til at beskrive kvantemekanikken matematisk. Kurset danner baggrund for at kunne tilegne sig yderligere viden om kvantemekanik, f.eks. ved et videregående kursus.

Forelæsninger og regneøvelser

Se Absalon for endelig kursuslitteratur. Nedenstående er et eksempel på forventet undervisningsmateriale.

 

”Introduction to Quantum Mechanics” af D. J. Griffiths, second edition. Supplerende noter. Som evt. supplerende læsning anbefales Hugh D. Young, Lewis S. Ford og Roger A. Freedman: “University Physics with Mastering Physics”.

Linear algebra, klassisk mekanik, partielle lineære differentialligninger og komplekse tal

Skriftlig
Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---

Kurset er udtaget til ITX-eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller uploades før eksamen til ITX-systemet via Digital Eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 118
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Projektarbejde
 • 14
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206