Råvarekvalitet

Kursusindhold

Kurset omhandler råvarerne kød, mælk og vegetabilier (som korn, frugt, grøntsager og råvarer til vegetabilske olier). I kurset undervises der i råvarernes opbygning, kemiske sammensætning, ernæringsmæssige betydning og fysiske egenskaber. Desuden gennemgås principper for vurdering af bæredygtighed i forbindelse med udvalgte råvarer.

Der lægges vægt på den kemiske sammensætning og struktur, samt egenskaberne af de enkelte bestanddele, således at der opnås en baggrund for at vurdere hvorledes disse påvirkes ved forskellige behandlinger.
I kurset får de studerende indsigt i, hvordan råvarernes kvalitet kan variere afhængig af genetisk oprindelse (race/sorter) og produktionsforhold (f.eks. fodring, slagtning, malkning, dyrkningsbetingelser, høst) og opbevaring, samt hvilke forskellige krav en råvare skal opfylde afhængigt af, hvad den skal anvendes til. Der gives kendskab til, hvordan kvaliteten af udvalgte råvarer kan måles og vurderes gennem brug af vigtige analysemetoder i de praktiske øvelser. 

Engelsk titel

Quality of Raw Food Materials

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
DTU diplomingeniør i fødevaresikkerhed og -kvalitet

Målbeskrivelse

Kursets hovedmålsætning er at give de studerende kendskab til kvaliteten af de enkelte råvarer og deres anvendelsesmuligheder. Dette omfatter viden om hvilke faktorer, der har indflydelse på kvaliteten af de enkelte råvarer, og hvilke kvalitetskrav, der stilles til de enkelte råvarer både til brug for fersk konsum og til videre forarbejdning afhængig af hvilken fødevare råvaren skal udnyttes til.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive den anatomiske opbygning, struktur og kemiske sammensætning af de forskellige råvarer
 • Redegøre for de kemiske og biokemiske ændringer som sker i råvarerne
 • Udvise overblik over råvarernes ernæringsmæssige betydning
 • Definere målemetoder til bestemmelse af kvaliteten af de væsentligste råvarer
 • Kendskab til principper for bæredygtig produktion
 • Udtrykke indgående viden om hvilke kvalitetskrav, der stilles til de væsentligste råvarer


Færdigheder

 • Forklare sammenhængen mellem råvarens kvalitet og genetisk oprindelse, produktionsforhold, behandling og opbevaring 
 • Anvende praktiske analysemetoder til bestemmelse af råvarens kvalitet
 • Forklare principperne bag de anvendte analysemetoder og reflektere over analysernes styrker og svagheder


Kompetencer

 • At vejlede og rådgive fødevareindustrien om kvalitet, anvendelse og opbevaring af råvarer
 • At beskrive hvordan en given råvare skal kvalitetsvurderes afhængigt af anvendelsen
 • At kende sammenhængen mellem den kvalitet, der kan ses, smages og måles, og de påvirkninger, som produktet har været udsat for

Undervisningsformen består af forelæsninger med tilhørende opgaver/cases og praktiske laboratorieøvelser. Der skal udarbejdes pre- og posttests på basis af øvelser.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Kompetencer indenfor områderne biokemi og kemi anbefales.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Den skriftlige prøve består af nogle overordnede spørgsmål i essay format kombineret med en række kortere spørgsmål.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 119
 • Øvelser
 • 24
 • Vejledning
 • 3
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206