Makroøkonomi A (MakØkA)

Kursusindhold

Kurset omhandler makroøkonomisk teori og empiri for det lange sigt.

Computeren integreres i undervisningen ved, at kurset prioriterer empiri og databehandling (byggende på metoder fra Statistik og Sandsynlighedsregning og Økonometri A) og ved, at numeriske løsningsmetoder indgår.

Først introduceres makroøkonomi generelt, den teoretiske sondring mellem makroteori for det lange og det korte sigt præsenteres og diskuteres, og de vigtigste stiliserede makroøkonomiske fakta for det lange sigt (om vækst og velstand) præsenteres.

Dernæst behandles makroteori og -empiri for det lange sigt: De mest basale vækstmodeller, nemlig Solow-modeller med eksogen opsparingsrate, opstilles i diskret og kontinuert tid, for lukket og åben økonomi, og udvides med hhv. humankapital og naturressourcer. I denne afdeling konfronteres teori konsekvent med empiri (overvejende empiri for et tværsnit af lande) under anvendelse af basale økonometriske teknikker.

Til sidst præsenteres vækstmodeller, hvor forbrug og opsparing er bestemt ved intertemporal optimering, hhv. modeller af Ramsey- og af Diamond-typen, med anvendelser heraf til fx Ricardiansk ækvivalens, dynamisk inefficiens, statsgælds- og generationsproblematik, finanspolitisk holdbarhed mv.

Engelsk titel

Macro Economics A (MakØkA)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi
 

Målbeskrivelse

Viden om

 • Sondringen mellem makro for hhv. langt og kort sigt
 • De vigtigste empiriske “stiliserede fakta” om de langsigtede bevægelser i vigtige makroøkonomiske variable inden for økonomisk vækst
 • Udvalgte vækst-teoretiske modeller i lyset af ovennævnte ”stiliserede fakta”
 • Disse modellers empiriske plausibilitet

 

Færdigheder i at

 • Kunne analysere i og anvende basale Solow-vækstmodeller for lukkede såvel som for åbne økonomier og Solow-vækstmodeller udvidet med (eksogen) teknologisk udvikling, humankapital og naturressourcer samt vækstmodeller, hvor forbrug og opsparing er bestemt ved intertemporal optimering, i både diskret og kontinuert tid. Modellerne skal både kunne analyseres analytisk og ved numerisk simulation
 • Anvende de metoder og teorier, der gennemgås i kurset; herunder ud fra et empirisk materiale og/eller en makroøkonomisk model kunne uddrage, forklare og perspektivere, hvad dette og/eller denne fundamentalt siger om de overordnede langsigtede makroøkonomiske sammenhænge og på hvilken måde empiri og model kan belyse hinanden og kunne formidle resultaterne
 • Anvende en makroøkonomisk model i de dimensioner, der kendes fra kurset herunder til analyse af økonomisk strukturpolitik under inddragelse af de metoder, kurset præsenterer; dvs. kunne uddrage, begrunde og vurdere hvad modellen siger om de langsigtede makroøkonomiske sammenhænge og effekterne af strukturpolitik og kunne formidle resultaterne
 • Anvende en kendt teoretisk model på et kendt empirisk materiale og på baggrund heraf kunne vurdere modellen og begrunde og perspektivere sammenhængen mellem teori og empiri og kunne formidle resultaterne

 

Kompetencer til

Vigtige kompetencer, der begyndende skal erhverves i dette kursus er:

 • Selvstændigt at opstille og analysere vha. analytiske og numeriske metoder af formelle, makroøkonomiske langsigtsmodeller, som af type er som kendt fra faget, men som kan være videreudviklinger og variationer heraf. En del af denne kundskab består i en verbal formidling af en forståelse af modellernes egenskaber.
 • Selvstændigt at kunne koble teori og empiri, så et empirisk materiale kan tilvejebringes og analyseres på en måde, der er afklarende i forhold til teorien. Igen er verbal formidling af de konklusioner, der kan drages ud af samspillet mellem teori og empiri, en vigtig del af den beskrevne kompetence.
 • At kunne tage udgangspunkt i et makroøkonomisk problem og herudfra bedømme og tage stilling til, hvilke teoretiske modeller og hvilken empiri, der hensigtsmæssigt kan inddrages i en analyse af problemet. Herved vil den studerende begyndende opnå kompetencer, der kan bruges ved udarbejdelse af BSc-projektet og ved faktisk økonomisk analyse i eksempelvis ministerier og organisationer.
 • Præcist og forståeligt kunne formidle indholdet af den nævnte slags selvstændige makroøkonomiske analyser

3x2 timers forelæsninger og 2x2 timers øvelser per uge i 7 uger.

Se Absalon, når kurset er oprettet.

Eksempelvis kunne følgende bøger indgå i pensum:

1) Peter Birch Sørensen and Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business Cycles, seneste udgave (bogen findes per efteråret 2019 i en anden udgave fra McGraw Hill, men kommer i tredje udgave i 2021).

2) David Romer, Advanced Macroeconomics, seneste udgave.

Introduktion til Økonomi, Matematisk Analyse, Mikroøkonomi A, Grundlæggende Statistik og Sandsynlighedsregning samt Økonometri A.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer
4-timers skriftlig stedprøve med hjælpemidler.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 132
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NDAB20007U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marc Patrick Brag Klemp   (6-787267373b394566717a72736e33707a336970)
Gemt den 01-03-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students