Basal arktisk biologi

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give et bredt kendskab til det arktiske miljø og de organismer, som lever der. Indledningsvist fokuseres der på grundlæggende begreber og definitioner inden for temaerne land, vand, is og sne. Dernæst inddrages de fysisk-kemiske forhold i Arktis til at forstå de særlige forhold som planter og dyr lever under og som betinger deres overlevelsesstrategier i terrestriske og akvatiske miljøer. Endelig ses på konsekvenserne af klimatiske og humane påvirkninger herunder jagt, fiskeri og forurening. Undervisningsstrukturen inkluderer fortløbende forelæsninger i kombination med teoretiske og praktiske øvelser samt individuelle og gruppebaserede opgaver. Desuden er der indlagt ekskursioner til Statens Naturhistoriske museer (gratis) herunder samlingerne. Undervejs i kurset skal der afleveres en individuel skriftlig opgave og fremlægges et grupppearbejde (en poster).

Engelsk titel

Basic Arctic Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Målbeskrivelse

Viden:

Kendskab til de grundlæggende begreber og definitioner for fysiske, kemiske og biologiske forhold i Arktis samt kendskab til terrestriske og akvatiske mikrober, planter og dyrs udbredelse, levevis, reproduktion og samspil samt udfordringer i form af klimatiske og humane påvirkning herunder jagt, fiskeri og forurening. Viden om forskellige danske/grønlandske og internationale aktører indenfor Arktisk miljøforskning og forvaltning inddrages i et vist omfang.

Færdigheder:

Den studerende kan forklare de særlige livsvilkår, som gør sig gældende i den Arktiske region og sætte dette i relation til de organismer, som lever der samt er i stand til at udrede hvordan flora og fauna har udviklet sig siden den sidste istid. Desuden vil den studerende kunne uddrage essensen af videnskabelige artikler samt uddrage og anvende data til vurdering af fx jagt og fiskeri.

Kompetencer:

 • Kan udrede og formidle en basal viden om det arktiske miljø.
 • Har baggrundsviden til at gennemføre et eksperimentelt arktisk projekt.
 • Kan diskutere effekter af klimaforandringer for arktiske orgamismer.

Forelæsninger, øvelser, individuelle og gruppeopgaver.

Bøger, review artikler, temarapporter, populærvidenskabelige artikler m.m.

Se Absalon.

Min. 1. år af bachelorstudiet på biologi bør være gennemført (=eksamener bestået).

Det er muligt for ikke-biologer at deltage i kurset, men et basalt kendskab til biologiske termer, som fx opnået gennem Almen Økologi, anbefales.

Studerende som består dette kursus vil opfylde betingelserne for at ansøge til kurset "Arctic Biology Field Course" (NBIK18001U) som holdes hvert år i Grønland.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives løbende kollektiv feedback af underviserne på kursusaktiviteter gennem mundtlig vurdering af de ugentlig gruppeøvelser. Skriftlig feedback på den individuelle opgave og mundtligt feedback på gruppeopgaven. De studerende giver peer-feedback på gruppeopgaven.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer (multiple choice og essay spørgsmål)
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Forberedelse (anslået)
 • 69
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Projektarbejde
 • 40
 • Seminar
 • 10
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206