Planters økofysiologi (PlantØkofys)

Kursusindhold

Kurset omhandler planters økofysiologi i terrestriske økosystemer, og der lægges vægt på planternes reaktion på og tilpasning til miljøændringer såsom eutrofiering og klimaændringer. I undervisningen gennemgås planters lysudnyttelse, fotosyntese og kulstofbalance, vandhusholdning og -transportmekanismer, næringsstofoptagelse og –transport, vækst og regulerings-mekanismer. De forskellige funktioner relateres til strukturen af celler, blad, ledningsvæv, rod, stængel m.v. og der opskaleres fra enkeltplante til økosystem. Der gennemføres eksperimentelle øvelsesgange og diskussionsstimer, hvor der arbejdes med udleveret materiale om funktionelle aspekter og effekter af miljøpåvirkninger. Endvidere afholdes der ekskursioner.

Engelsk titel

Ecophysiology of Plants (PlantØkofys)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Målbeskrivelse

Generelle kompetencemål:

De studerende skal i løbet af kurset tilegne sig grundlæggende viden om planters økofysiologi og sammenhængen mellem planters struktur og funktion. Denne viden skal give en forståelse for planternes samspil med omgivelserne, især hvad angår eutrofiering og klimaændringer. De studerende skal endvidere vurdere økofysiologiske eksperimenter og identificere relevante plantestrukturer.

Specifikke kompetencemål:

 • Kan beskrive og forklare lysopfangning og fotosynteseprocesser i kloroplaster samt forklare fotosyntesens afhængighed af lys, temperatur og CO2 og hvilke faktorer der bestemmer CO2-optagelsen.
 • Kan beskrive planternes vandbalance og de regulerende mekanismer for vandtransporten gennem planten fra jorden til atmosfæren.
 • Kan beskrive opbygningen af blade og forklare, hvordan opbygningen hænger sammen med fotosyntese og vandbalance.
 • Kan identificere essentielle makronæringsstoffer (f.eks. N og P) samt vigtige mikronæringsstoffer, redegøre for de vigtigste stoffers betydning for plantens vækst og hvilke tilpasninger planten har for at optimere optagelsen af disse næringsstoffer.
 • Kan beskrive planters næringsstofoptagelse i relation til næringsstoftilgængeligheden i jorden og rodens anatomi i relation hertil.
 • Kan beskrive ledningsvævets opbygning i relation til transporten af vand og organiske og uorganiske næringsstoffer.
 • Kan forklare rodens samspil med jordens mikroorganismer, herunder mykorrhiza og nitrogenfikserende bakterieknolde.
 • Kan redegøre for gas udveksling mellem planter og atmosfære inklusiv H2O, CO2, N2 og flygtige organiske forbindelser (VOCs)
 • Kan redegøre for planters vækst og anatomiske tilpasninger til omgivelserne.
 • Kan redegøre for variationen i planters indholdsstoffer (incl. næringsstoffer og sekundære metabolitter) mellem funktionelle plantegrupper, og planters respons på herbivori og miljøforandringer.
 • Kan diskutere planters reaktion på klimaændringer og kvælstofbelastning på et kvalificeret grundlag.
 • Kan diskutere og kritisere videnskabelige afhandlinger inden for fagets hovedemner og efterfølgende praktisere mundtlig og skriftlig fremlæggelse af resultaterne.


Viden:

Deltagerne vil erhverve en bred viden om planters økofysiologi i terrestriske  økosystemer. Der lægges vægt på planternes reaktion på og tilpasning til miljøændringer såsom eutrofiering og klima. I undervisningen gennemgås planters lysudnyttelse, fotosyntese og kulstofbalance, vandhusholdning og -transportmekanismer, næringsstofoptagelse og –transport, vækst og regulerings-mekanismer. De forskellige funktioner relateres til strukturen af celler, blad, ledningsvæv, rod, stængel m.v. og der opskaleres fra enkeltplante til økosystem.

Færdigheder:

De studerende skal i løbet af kurset tilegne sig grundlæggende viden om planters økofysiologi og sammenhængen mellem planters struktur og funktion, samt hvordan man undersøger dette. De studerende vil i denne sammenhæng erhverve erfaring med at udføre og vurdere økofysiologiske eksperimenter og identificere plantestrukturer. Denne viden skal give en forståelse for planternes samspil med omgivelserne, især hvad angår eutrofiering og klimaændringer, med henblik på senere arbejde med planter eller beskæftigelse indenfor formidling og undervisning. Der vil i undervisningen blive inddraget "anvendt økofysiologi" i relation til kommerciel planteproduktion, for at danne basis for tværfaglighed.

Kompetencer:

Kurset vil sætte deltagerne i stand til at kunne diskutere planters reaktion på f.eks. klimaændringer og kvælstofbelastning på et kvalificeret grundlag. Inddragelsen af kommerciel planteproduktion vil danne basis for tværfaglighed i relation til landbrug, gartneri og skovbrug.
Endvidere vil deltagerne blive øvet i at diskutere og kritisere videnskabelige afhandlinger inden for fagets hovedemner og efterfølgende praktisere mundtlig og skriftlig fremlæggelse af resultaterne.

Forelæsninger, øvelser fordelt på praktiske øvelser og diskussionstimer.
2 ugers projektarbejde over udleveret forskningsartikel.

Kurser svarende til: Organismernes diversitet, Kemi, Almen Biokemi og Almen Økologi.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Mundtlig feedback på artikelpræstentation.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse, (mundtlig præsentation)
Den mundtlige del afvikles i blokkens 8. uge på kursets sidste undervisningsdag og den skriftlige del i eksamensugen. Den mundtlige del består af en gruppepræsentation af en forskningsartikel med individuelle spørgsmål og individuel bedømmelse af de studerende. Fremlæggelsen varer 10 minutter efterfulgt af 15 minutters diskussion.

Den studerende får én samlet karakter, og heri tæller den skriftlige eksamen 70% og fremlæggelse af artiklen 30%. Begge delprøver behøver ikke været bestået i samme eksamenstermin.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Skriftlig prøve: Alle hjælpemidler tilladt.
Præsentation af forskningsartikel: Artikel og noter.

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte ifølge kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller uploades før eksamen til ITX-systemet via Digital Eksamen.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 105
 • Teoretiske øvelser
 • 12
 • Praktiske øvelser
 • 15
 • Ekskursioner
 • 10
 • Projektarbejde
 • 30
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NBIA09044U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
30
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Biologisk Institut
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kathrin Rousk   (13-6e64776b756c7131757278766e43656c72316e7831676e)
Underviser

Kathrin Rousk (BIO), Riikka Rinnan (BIO), Anders Michelsen (BIO), Eva Rosenqvist (PLEN), Fulai Liu (PLEN).

Gemt den 23-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students