Skov og landskab 2

Kursusindhold

Kurset har til formål at give et naturfagligt grundlag, som kan bringes i anvendelse i forbindelse med skovdyrkning og i forbindelse med natur- og landskabspleje

 • Vedplanternes botanik (vinter)
 • Landskabsdannelse, geologi og grundlæggende hydrologi
 • By- og vejtræer, herunder risikotræer og skadevoldere
 • Biodiversitet i dyrket og urørt skov
 • Skovenes rolle i klimadebatten, skovressourcer, certificering og skovpolitik

 

Kurset giver de studerende en introduktion til uddannelsen, skov- og landskabsingeniør professionen og et praktisk kendskab til skovarbejde og landskabspleje med henblik på, at den studerende efterfølgende kan indgå i en dialog med eksempelvis skov- og naturteknikere.

Indholdet i kurset omfatter en introduktion til følgende 3 delområder:


1. Professionskendskab:

 • Skov- og landskabsingeniørens hverdag og jobmuligheder
 • Erhvervsområdekendskab - virksomhedstyper inden for det grønne område 
 • Kendskab til træets anvendelse og de vigtigste aftagere af træ fra danske skove
 • Introduktion til innovation for skov- og landskabsingeniører


2. Maskiner samt manuelle/motormanuelle discipliner:

 • Motorsaven: opbygning, vedligeholdelse og brug
 • Fældningsteori og arbejdsmiljø
 • Introduktion til maskiner i skovbrug og naturpleje
 • Metoder til opmåling og volumenberegning af stående og fældet træ
 • Klipning af pyntegrønt og oparbejdning af juletræer

 

3. Skov- og landskabshistorie og natursyn:

 • Kulturlandskabets historie og dannelse, herunder øvelser i kortanalyse
 • Identifikation af fortidsminder og kulturhistoriske spor, herunder driftshensyn og pleje
 • Introduktion til natursyn
Engelsk titel

Forestry and landscape 2

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er at introducere den studerende til professionsområdet generelt, samt at give et basalt kendskab til de praktiske opgaver i den grønne sektor og den tilknyttede teori.
Når kurset er gennemført, forventes den studerende at have opnået følgende:

Viden:

 • Viden om til de vinterbotaniske kendetegn for almindeligt forekommende vedplanter i Danmark
 • Viden om topografiens betydning for landskabets hydrologi 
 • Forståelse for istidslandskabet og landskabsdannelsen i Danmark
 • Viden om veddets nedbrydning og dennes betydning for biodiversitet i skovene.
 • Viden om biodiversitet i dyrket og urørt skov
 • Viden om skovenes rolle i klimadebatten, skovressourcer, certificering og skovpolitik
 • Have opnået indsigt i professionens erhvervsvilkår og opgaveområde samt professionsudøverens rolle, funktion og særlige identitet
 • Have opnået indsigt i professionsområdets primære produktioner og tjenesteydelser
 • Kunne nævne vigtige skov- og landskabshistoriske begivenheder der har præget vores kulturlandskab i nyere tid.
 • Have opnået kendskab til forskellige natursyn
 • Kende de vigtigste maskiner i skovbrug og naturpleje
 • Have kendskab til grundlæggende innovationstankegang
 • Kendskab til de vigtigste skadevoldere på træer, samt deres betydning for træers sundhed både i skov, by og langs vejen, herunder også introduktion til risikotræer.


Færdigheder:

 • Bestemme og morfologisk beskrive almindeligt forekommende vedplanter i Danmark i vintertilstand
 • Redegøre for hvordan topografien har betydning for landskabets hydrologi 
 • Analysere centrale landskabselementers opbygning og dannelse
 • Redegøre for hvordan træets opbygning og vækst har betydning for veddets nedbrydning
 • Kunne anvende en række grundlæggende begreber og terminologier i det fagsprog som professionen anvender således at den studerende kan diskutere generelle faglige problemstillinger
 • Kunne anvende motorsav og relateret håndværktøj til lette fældningsopgaver
 • Kunne identificere spor efter vigtige skov- og landskabshistoriske begivenheder både i felten og på kortmateriale med henblik på fremtidige driftshensyn/​plejehensyn.
 • Kunne opmåle og beregne volumen på stående og fældet træ
 • Kunne medvirke til oparbejdning af juletræer og pyntegrønt

 

Kompetencer:

 • Forestå landskabsanalyse med fokus på jordbund og hydrologi på baggrund af viden om landskabets dannelse og vandet bevægelse i jorden
 • Tage skovdyrkningsrelatede beslutninger, som understøtter de vedteknologiske egenskaber, der har betydning for træets anvendelse 
 • Kunne samarbejde om at løse praktiske og skriftlige opgaver i en studiegruppe
 • Kunne indgå i en dialog med andre faggrupper, herunder skov- og naturteknikere
 • Kunne reflektere over ressourceforbrug og arbejdsforhold ved manuelt skovarbejde.

Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, øvelser, kortøvelser, feltarbejde, ekskursioner, virksomhedsbesøg, projektarbejde, praktisk arbejde og selvstudium

Kurset foregår på Skovskolen, Eldrupgård, Eldrupvej 2, 8963 Auning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig prøve med forberedelse
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 70
 • Forberedelse (anslået)
 • 147
 • Teoretiske øvelser
 • 12
 • Praktiske øvelser
 • 80
 • Ekskursioner
 • 60
 • Projektarbejde
 • 37
 • Eksamensforberedelse
 • 1
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 408

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS20149U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
Kurset foregår uden for skemastrukturen.
Kapacitet
Ingen begrænsninger
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anna-Klara Krogager K Knoblauch   (4-66737070456e6c7333707a336970)
Underviser

Diverse eksterne undervisere

Gemt den 09-07-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students