Skov og landskab 1

Kursusindhold

Kurset har til formål at give et naturfagligt grundlag, som kan bringes i anvendelse i forbindelse med skovdyrkning og i forbindelse med natur- og landskabspleje

 • Vedplanternes botanik (sommer)
 • Vedplanternes krav til vækstvilkår 
 • Vedplanternes udbredelse og proveniensforhold 
 • Grundlæggende plantefysiologi
 • Veddets opbygning og egenskaber

Kurset giver de studerende en introduktion til uddannelsen, skov- og landskabsingeniør professionen og et praktisk kendskab til skovarbejde og landskabspleje med henblik på, at den studerende efterfølgende kan indgå i en dialog med eksempelvis skov- og naturteknikere.

Indholdet i kurset omfatter i øvrigt en introduktion til følgende 4 delområder:

1. Uddannelsen og uddannelsesstedet:

 • Studiegrupper
 • IT og Absalon
 • Biblioteket på Frederiksberg
 • Lokalområdet
 • Formalia og godt sprog i skriftligt arbejde på Skovskolen


2. Professionskendskab:

 • Skov- og landskabsingeniørens hverdag og jobmuligheder
 • Erhvervsområdekendskab - virksomhedstyper inden for det grønne område 
 • Kendskab til træets anvendelse og de vigtigste aftagere af træ fra danske skove
 • Introduktion til innovation for skov- og landskabsingeniører


3. Maskiner samt manuelle/motormanuelle discipliner:

 • Introduktion til maskiner i skovbrug og naturpleje
 • Introduktion til praktisk naturpleje og vandløbsvedligeholdelse
 • Introduktion til plantehåndtering og plantning i praksis

  

4. Kort, GIS og GPS

 • Historiske og nutidige kort
 • Grundlæggende opbygning og geografiske informationssystemer (GIS)
 • Grundlæggende brug af GPS og GIS i skov- og landskabsforvaltning
Engelsk titel

Forestry and landscape 1

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Viden

 • Viden om til de sommerbotaniske kendetegn for almindeligt forekommende vedplanter i Danmark
 • Viden om til de mest almindeligt forekommende vedplanters krav til voksested
 • Viden om naturlig udbredelse for de mest almindeligt forekommende vedplanter i Danmark
 • Forståelse af grundbegreber indenfor vedplanternes proveniensforhold
 • Forståelse for hvordan planternes anatomi har betydning for vækst (primær og sekundær) samt transport af vand og næring. 
 • Viden om hvordan træets opbygning og vækst har betydning for veddets teknologiske egenskaber
 • Have opnået indsigt i professionens erhvervsvilkår og opgaveområde samt professionsudøverens rolle, funktion og særlige identitet
 • Have opnået indsigt i professionsområdets primære produktioner og tjenesteydelser
 • Kende de vigtigste maskiner i skovbrug og naturpleje
 • Have kendskab til kortmateriale relevant for fagområdet

 

Færdigheder

 • Bestemme og morfologisk beskrive almindeligt forekommende vedplanter i Danmark i sommertilstand
 • Redegøre for hvordan almindeligt forekommende vedplanters oprindelse, udbredelse og krav til vækstvilkår har betydning for et lokalitetstilpasset træartsvalg
 • Redegøre for de plantefysiologiske faktorer, som har betydning for planternes overlevelse, vækst og formering 
 • Redegøre for hvordan træets opbygning og vækst har betydning veddets egenskaber, anvendelse.
 •  Kunne anvende en række grundlæggende begreber og terminologier i det fagsprog som professionen anvender således at den studerende kan diskutere generelle faglige problemstillinger
 • kunne anvende håndholdte redskaber til vandløbspleje og naturpleje
 • kunne kvalitetsvurdere, håndtere og plante barrodsplanter og dækrodsplanter
 • Kan anvende GIS og GPS til enkle registrerings- og kortlægningsopgaver
 • kunne udfærdige skriftlige produkter der lever op til de formelle og skriftlige krav på universitetsniveau

 

Kompetencer

 • Foretage overordnede lokalitetsspecifikke vækstvilkårsanalyser - jordbund, hydrologi og klima - på baggrund af viden om de forekomne arters krav til vækstvilkår 
 • Forestå rådgivning omkring et lokalitetstilpasset træartsvalg på baggrund af viden om vedplantearternes krav til vækstvilkår. 
 • Foretage arealforvaltningsbeslutninger som er betydende for planternes overlevelse og vækst med baggrund i en grundlæggende forståelse for planternes anatomi og fysiologi
 • Kunne samarbejde om at løse praktiske og skriftlige opgaver i en studiegruppe
 • Kunne indgå i en dialog med andre faggrupper, herunder skov- og naturteknikere
 • Kunne reflektere over ressourceforbrug og arbejdsforhold ved plantning, naturpleje og vandløbsvedligeholdelse.

Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, øvelser, kortøvelser, feltarbejde, ekskursioner, virksomhedsbesøg, projektarbejde, praktisk arbejde og selvstudium

Kurset foregår på Skovskolen, Eldrupgård, Eldrupvej 2, 8963 Auning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer
Skriftlig prøve i 2 timer, uden hjælpemidler.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 64
 • Forberedelse (anslået)
 • 180
 • Praktiske øvelser
 • 72
 • Ekskursioner
 • 60
 • Projektarbejde
 • 30
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 408

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS20148U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
Kurset foregår uden for skemagruppe.
Kapacitet
Ingen begrænsninger
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anna-Klara Krogager K Knoblauch   (4-717e7b7b5079777e3e7b853e747b)
Underviser

Diverse eksterne undervisere

Gemt den 30-06-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students