Grundlæggende plantebiologi

Kursusindhold

Kurset søger at give den studerende en grundlæggende forståelse af hvordan hele planten fungerer som organisme i samspil med det omgivende miljø. Forelæsningerne fokuserer på forholdet mellem funktion og struktur i frøplanter på organ-, vævs- og celleniveau samt de fysiologiske processer som ligger til grund for plantens vækst og udvikling. Kurset giver forståelse af hvordan planten fungerer både på det molekylære plan og på helplanteniveau.

Kurset omfatter bl.a. følgende centrale emner: Planteorganers funktion. Celle- og vævstyper. Udvikling og struktur af den primære rod, stængel og blad. Sekundær vækst i rod og stængel. Optagelsesveje og transportmekanismer for vand og opløste uorganiske og organiske stoffer. De biokemiske processer som indgår i fotosyntesen, metabolismen af kulhydrater, Respiration, dannelse af lipider og assimilering af kvælstof. Cellevæggenes struktur og funktion. Blomstens anatomi, befrugtningen og struktur af frugt og frø.

Engelsk titel

Basic Plant Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Kursets skal give en generel forståelse af forholdet mellem funktion og struktur i planter på organ-, vævs- og celleniveau. Kurset skal give kendskab til planters basale livsfunktioner og en forståelse for de cellulære, fysiologiske, og molekylære processer, som ligger til grund for planters vækst og udvikling.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

- Identificere og navngive vigtige strukturer i planter.
- Beskrive grundlæggende molekylære og cellulære processer i planter.
- Udvise overblik over hvordan planters livsfunktioner fungerer på cellulært såvel som på hel-plante niveau.
- Beskrive og reflektere over hvordan ændringer i den primære metabolismen tillader planter at tilpasse sig til væsentlige forandringer vækstmiljøet.

Færdigheder:
- Arbejde med et mikroskop, herunder at lave og farve mikroskopiske snit.
- Anvende teoretisk viden til løsning af problemstillinger inden for planters fysiologi og biokemi.

Kompetencer:
- Fortolke mikroskopiske præparater, i relation til planters struktur og funktion.
- Identificere plantebiologiske problemstillinger, og foreslå mulige løsninger på disse med grundlag i plantebiologiske processer og herunder inddrage overvejelser af betydningen af det givne vækstmiljø.

Kurset omfatter forelæsninger og teoretiske øvelser. Kurset består derudover af praktiske øvelser i planteanatomi, der omfatter fremstilling af præparater til mikroskopi, histologiske farvemetoder, mikroskopisk analyse af præparater samt praktiske øvelser i plantefysiologi.

Lærebog: Taiz, L, Zeiger E, Møller IM, Murphy A: Plant Physiology and Development. 6th Edition. Der tages forbehold for at lærebogen kan udskiftes indtil en uge før kursusstart.

Kompendium som indeholder 'Section 5: The Angiosperm Plant Body: Structure and Development' (from Raven et al. 2005) og Martens and Schulz: Lab Manual for Plant Anatomy.

Artikler og øvrige øvelsesmanualer som bruges i undervisningen vil blive stillet til rådighed via Absalon.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives løbende feedback under laboratorieøvelser og teoretiske øvelser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
___

Kurset er udtaget til ITX-eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller uploades før eksamen til ITX-systemet via Digital Eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 41
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Teoretiske øvelser
 • 10
 • Laboratorie
 • 22
 • Projektarbejde
 • 25
 • Vejledning
 • 4
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206