Advokatret

Kursusindhold

Retssystemet overlader det til advokater at varetage en række kritiske opgaver som juridiske rådgivere og partsrepræsentanter i retlige tvister. For at sikre kvalitet og upartiskhed i denne opgavevaretagelse opstiller lovgivningen en række krav til advokaternes kvalifikationer og adfærd. Foruden egentlig lovgivning (bl.a. i retsplejeloven og straffeloven) foreligger en række regler og anbefalinger fra Advokatsamfundet, der suppleres med en righoldig praksis fra Advokatnævnet og domstolene. I dette fag gennemgås centrale dele af denne regulering.

 

Kurset er disponeret således:

 • Advokatprofessionens historie, advokatrettens grundbegreber
 • Ejerskabs- og integritetsregulering
 • Tavshedspligten
 • Interessekonflikter
 • Adfærdsregulering, herunder under sagsførelse
 • Klientaftalen
 • Advokatens vederlag
 • Hovedtræk af tilsyns- og sanktionssystemet
Engelsk titel

Advocacy law

Målbeskrivelse

Den studerende skal kunne:

 • Redegøre for de gældende regler inden for kursets emneområde
 • Identificere konkrete, professionsetiske dilemmaer, der kan opstå i advokatvirksomhed
 • Redegøre for de hensyn, der ligger bag reglerne, og argumentere for retstilstanden på områder, der ikke måtte være afklaret i praksis
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde..

Undervisningen foregår som forelæsninger suppleret med drøftelser i grupper og plenum.

Mads Bryde Andersen og Lars Lindencrone Petersen: Advokatretten, 2. udgave (forventet udgivelse juni 2021). Kun dele af bogen læses. Samlet pensummængde ca. 500 sider.


I tillæg hertil vil der på kursusrummet på Absalon blive fremlagt et materiale bestående af de advokatetiske regler og udvalgte domme og advokatnævnskendelser.

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25