Retshistorie

Kursusindhold

Retshistorie giver de studerende en forståelse for den juridiske professions udvikling, og deres rolle som del af en tusindårig tradition.

Faget vil også fokusere på hvordan kristendommen og forskellige filosofiske strømninger har været med til at forme den danske retskultur, samtidig får de en forståelse for de juridiske discipliners baggrund og udvikling og dermed en større forståelse for, hvordan de forskellige juridiske discipliner er opbygget og hvorfor dansk – og nordisk ret, på en række punkter adskiller sig fra kontinental europæisk ret.
 

 

Engelsk titel

Legal history

Målbeskrivelse

Formidle forståelse for de væsentlige epoker i dansk og europæisk rets historie, med fokus på hovedtrækkene af de vigtigste retsinstitutioners historie og samspillet med de samfundsmæssige forhold, såsom politik, økonomi, religion osv., der skaber retten.

Formidle forståelse for sammenhængen mellem dansk og fremmed – navnlig europæisk – ret, med fokus på, hvordan fremmede impulser har påvirket den danske retsudvikling, samt på samspillet med den samfundsmæssige kontekst.

Analysere og behandle tekster af retshistorisk relevans. Identificere og analyse teksterne ud fra et hhv. ideologisk, praksisorienteret og politisk udgangspunkt.

Med udgangspunkt i de retshistoriske strømninger kunne diskutere og problematisere rettens legitimering i fortiden såvel som i dag.

Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring.

 • Morten Kjær og Helle Vogt: En dansk retshistorie, Ex Tuto, udgives 2. januar 2020. s. 33-94, 105-140, 149-193, 197-232, 337-274.
 • Dag Michalsen, Rett - en internasjonal historie. Pax Forlag Oslo 2011, s. 127-149 – tekstuddraget er oversat til dansk og ligger på Absalon.
 • Retshistoriske kildesamling på Absalon
 • Pernille Ulla Knudsen:  ”Retshistorie og hermaneutik: Retshistoriske metoder i juridisk forskning”, De juridiske metoder 10 bud, s. 313-33. Pdf ligger på Absalon
Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 døgn
Stillet individuel opgave, 1 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 171,25
 • Seminar
 • 19
 • Total
 • 206,25