Strafferet og Straffeproces

Kursusindhold

Formålet med undervisningen i faget Strafferet og Straffeprocesret er for det første at bibringe de studerende de grundlæggende forudsætninger for at arbejde med de straffe- og straffeprocesretlige regler om kriminalisering og sanktionering af lovovertrædelser samt behandlingen af straffesager. Herudover skal undervisningen i faget mere generelt bidrage til, at den studerende udvikler gode almene metodiske færdigheder med hensyn til håndtering af juridisk kildemateriale, argumentation og problemløsning.

I undervisningen på bacheloruddannelsen lægges vægten på de overordnede princippers indhold, grundlæggende begrebers betydning, centrale reglers baggrund og typiske anvendelsesområde, samt aktuelle eller på anden vis særligt interessante problemstillinger. Faget omfatter fire grundlæggende emnekredse:

1. De almindelige objektive og subjektive betingelser for strafansvar.
2. Udvalgte eksempler på strafbare gerningstyper.
3. Straffene og andre strafferetlige retsfølger.
4. Straffeprocesretlige spørgsmål.
 

Engelsk titel

Criminal Law and Criminal Procedure

Målbeskrivelse

Fagets mål er, at den studerende efter afsluttet undervisningsforløb skal kunne:

 • Analysere lovgivning, praksis og teori ved brug af fagets metoder;
 • Redegøre for og forklare de overordnede princippers indhold, grundlæggende begrebers betydning, centrale reglers baggrund og typiske anvendelsesområde samt fagets retskildelære;
 • Identificere og analysere relevante retskilder i forhold til fagets konkrete problemstillinger samt give saglige og kvalificerede begrundelser for løsningsforslag;
 • Perspektivere fagets plads i retssystemet og reglernes egnethed til i givne sammenhænge at fungere som middel til regulering og styring samt værn om grundlæggende retsstatsprincipper;
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.
 • Baumbach & Elholm; Strafferettens Almindelige del. Det strafferetlige ansvar. 1. udg. 2020, DJØF forlag.

 • Strafferetlige og straffeprocesretlige opgaver og lektionsplaner mv. vil være tilgængeligt i Absalon.

 • Baumbach & Elholm, Straffeprocessens katekismus, 2021

 • Baumbach & Elholm, Udvalgte delikter i straffeloven – En kort introduktion, 2021

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 213
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 289