Retssystemet og juridisk metode

Kursusindhold

Faget sætter fokus på hvorledes retssystemet er opbygget, hvilke roller og funktioner, som udøves af jurister, om der er en sammenhæng mellem ret og retfærdighed, hvorledes jurister finder ud af hvad der er gældende ret, hvilke retskilder (bl.a. retsforskrifter og afgørelser), der i denne forbindelse tillægges betydning og hvorledes juristen via fortolkning finder frem til retskildernes juridiske mening.

Engelsk titel

The Legal System and Legal Method

Målbeskrivelse
 • redegøre for de overordnede formål, der søges opnået ved at anvende retlig regulering og hvad der generelt karakteriserer retten
 • redegøre for hvilke institutioner, der indgår i retssystemet
 • beskrive hvilke aktører, der indgår i den juridiske profession
 • redegøre for hvilke faktorer, der har betydning for om en retlig regulering virker efter hensigten
 • argumentere for om en retlig disposition eller afgørelse er retfærdig
 • redegøre for de etiske krav til juristen
 • redegøre for hvad retspolitik er
 • forklare hvad der forstås ved en retskilde og for samspillet mellem forskellige typer af retskilder
 • redegøre for lovforarbejders og administrative retsforskrifters retskildemæssige betydning samt redegøre for hvilke andre retskilder, der er anerkendt i dansk ret
 • redegøre for hvilken betydning internationale retsforskrifter og EU-retsforskrifter har i dansk ret
 • identificere de typer af regler, der indgår i en retsforskrift, og identificere forskellige typer af lovfortolkning
 • beskrive domstolenes opbygning og de grundlæggende træk ved behandlingen af sager i primært civilprocessen
 • redegøre for hvad et præjudikat er og angive hvorledes det kan fastslås om en dom er et præjudikat
 • vurdere retskilders sproglige udformning
 • formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Peter Blume: Retssystemet og Juridisk Metode, 4.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2020.

Yderligere oplysninger om bl.a. læseplaner, undervisningsopgaver m.v. findes på fagets hjemmeside. Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Seminar
 • 30
 • Total
 • 206