Energiforsyning i kontrakt- og erstatningsretlig belysning

Kursusindhold

Faget præsenterer grundlæggende energiretlige problemstillinger i en aftale- og erstatningsretlig kontekst. En stabil udvinding, transport og distribution af energi er en afgørende forudsætning for oprettelse af produktion og velfærd i vores samfund. Der stilles i disse år omfattende krav og forventninger til udviklingen af energisektoren, herunder bl.a. til digitalisering og til efterlevelse af klimamål og gennemførelse af grøn omstilling. Forsyning med energi forudsætter imidlertid samtidig et velfungerende, kompetitivt energimarked, drevet af private virksomheders transaktioner på både nationalt og globalt niveau. Faget fokuserer på energiressourcer fra udvinding over transport til distribution af energi som investeringstunge transaktioner, der er baseret på komplekse og ofte risikobetonede koncessioner, kontrakter og aktiviteter. Faget har til formål at give de studerende et kursus i, hvorledes almindelige obligationsretlige grundsætninger virker og fortolkes i en sektor af økonomien, der må vurderes at komme til at spille en central rolle for samfundets udvikling i de kommende år.

Faget er baseret på de studerendes evne til at anvende aftale- og erstatningsretlige principper og deres kendskab til grundlæggende offentligretlige regler, som er erhvervet på den juridiske bacheloruddannelse. Faget kombinerer en teoretisk analyse baseret på obligationsretligt grundpensum og den nyeste juridiske forskning på området med en praktisk aftale- og erstatningsretlig tilgang via de i kontrakter, der anvendes i energisektoren og de typetvister, der knytter sig hertil.

Engelsk titel

Energy Supply in a Contract- and Liability Law Perspective

Målbeskrivelse

Det er fagets mål, at de studerende skal kunne:

 

 • Redegøre for og forklare teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger, der udspringer af på den ene side samfundets behov for energiforsyning og på den anden side de private transaktioner, der danner grundlag for udvinding, transport og distribution af energi 
 • Identificere de aftale- og erstatningsretlige problemstillinger, der knytter sig til udvinding, transport og distribution af energi på grundlag af bl.a. udvindingsaftaler og koncessioner, off shore kontrakter, transportaftaler og forsyningsaftaler 
 • Identificere de grundlæggende offentligretlige regler og principper, som varetages af forsyningslovgivningen
 • Analysere de problemstillinger der knytter sig implementering af bl.a. EU-retlige, forvaltningsretlige samt klima- og miljøretlige regler i energikontrakterne
 • Analysere konkrete misligholdelses- og ansvarssituationer i samspillet mellem den almindelige obligationsret og rammelovgivningen
 • Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger.
 • Perspektivere valgfagets konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i valgfaget.
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Undervisningen på faget er casebaseret. Hver undervisningssession vil omfatte cases, som de studerende enten har forberedt eller får udleveret i undervisningen. Cases vil afspejle praktisk forekommende juridiske dilemmaer eller tivster, der knytter sig til energisektorens kontrakter, og som illustrerer, hvordan obligationsretten finder praktisk anvendelse, herunder hvordan den indgår i samspil med grundlæggende offentligretlige regler og hensyn.

Info følger

 

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 171,25
 • Seminar
 • 35
 • Total
 • 206,25