Privatlivsbeskyttelse og teknologi

Kursusindhold

Moderne teknologi sætter privatlivet under pres. Ud fra forskellige juridiske indfaldsvinkler og forskellige teoretiske opfattelser af det private sætter faget fokus på en række af de retlige spørgsmål, der hermed bliver aktualiseret. Udviklingen af den moderne informationsteknologi har på mange forskellige måder sat fokus på spørgsmålet om hvorledes privatlivet i dets forskellige afskygninger er og bør være retligt reguleret. Teknologien har medført, at meget store mængder af personoplysninger bliver gjort tilgængelige og spredt. Dette sker i særlig grad på internettet. Teknologien har ført til, at der er opstået nye former for overvågning samtidig med, at mennesket selv er blevet mere overvågeligt. Teknologien har ligeledes skabt et øget fokus på mennesket som et biologisk væsen og udfordrer vores opfattelse af hvad det i denne henseende vil sige at være et menneske. Dette tværjuridiske fag behandler sam- og modspillet mellem teknologi og menneskets private sfære.

Faget bygger videre på den viden den studerende har erhvervet i løbet af bacheloruddannelsen, herunder især figurer fra strafferetten, forfatningsretten, forvaltningsretten, EU-retten m.v. og introducerer retlige figurer, problemstillinger og grundprincipper, som den studerende kan stifte nærmere bekendtskab med på kandidatuddannelsen, bl.a. persondataret, bioret, sundhedsret, arbejdsret, medieret, de menneskeretlige fag m.v. De tråde der således trækkes både frem og tilbage kædes sammen under fagets tematikker for at bibringe de studerende evnen til at foretage en sammenhængende retlig analyse, der går på tværs af forskellige retlige discipliner.

Engelsk titel

Privacy, Data Protection and Technology

Målbeskrivelse

Den studerende skal opnå denne viden:

 • Dybere forståelse for den juridiske metodes særpræg i forhold til fagets emner og problemstillinger
 • Dybere forståelse for de bagvedliggende hensyn og værdier, der betinger den retlige regulering af fagets tematikker
 • Dybere forståelse for sam- og modspillet mellem de retskilder, der har relevans for fagets tematikker og hvad der karakteriserer dem både nationalt, regionalt og internationalt, herunder deres retskildeværdi og fortolkning.
 • Dybere forståelse for privatlivet som retlig figur, herunder de relevante bestemmelser i den internationale og europæiske menneskeret, de relevante forordninger og direktiver og de forskellige teoretiske og retsvidenskabelige perspektiver på privathed.

 

Den studerende skal opnå disse færdigheder:

 • Anvendelse af den juridiske metode i forhold til fagets emner og problemstillinger med henblik på at forebygge retlige problemer, argumentere for mulige løsninger og kritisk afveje disse med henblik på at træffe en afgørelse.
 • Anvendelse af de retskilder og grundlæggende hensyn/værdier, der især har relevans for fagets problematikker
 • Fortolke og retskildemæssigt vurdere fagets retskilder, herunder sætte dem i relation til forskellige teoretiske perspektiver på privathed og privatliv
 • Anvende figurer og elementer fra emner behandlet i tidligere fag på dette fags problemstillinger
 • Formidling og formulering af viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en sammenhængende og struktureret måde.

 

Den studerende skal opnå disse kompetencer:

 • Med udgangspunkt i viden og færdigheder selvstændigt kunne identificere og kritisk afveje forskellige fagligt begrundede løsninger, relevante argumenter og mulige teoretiske og praktiske løsninger
 • At kunne identificere tværgående juridiske problemer og forklare hvilke grundhensyn, der er afvejet og lagt til grund i forskellige regler
 • Med udgangspunkt i viden og færdigheder at kunne forklare, analysere og vurdere spørgsmål om privatlivsbeskyttelse i forhold til moderne teknologi sådan som den studerende præsenteres for disse, fx i form af konkrete cases.
 • En vis tilegnelse af faglig viden på et fremmedsprog gennem inddragelse af EMD domme på engelsk
 • Arbejde individuelt og kollektivt på faglige løsninger

Case-arbejde
Gruppefremlæggelser
Prøveeksamens skrivning (gennemgås mundtligt)

Blume & Rothmar Herrmann: Ret, privatliv og teknologi, DJØFs forlag, 4.udg, 2018, ca. 350 sider

At man har fulgt bacheloruddannelsens forrige semestre

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Alle forventes at deltage i en gruppefremlæggelse. Ved kursusstart præsenteres 10 emner med tilknyttede domme/litteratur- og/eller lovuddrag, og hver studerende skriver sig på et emne. Ifm gruppefremlæggelsen gives både peer og underviser feedback.
Derudover er undervisningen struktureret omkring cases og tidligere eksamensspørgsmål, som diskuteres. Her gives således også feedback ift eksamenskriterierne.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 døgn
Stillet individuel opgave, 1 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 171,25
 • Seminar
 • 35
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB55145U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Janne Rothmar Herrmann   (22-6c63707067307471766a6f6374306a6774746f637070426c7774306d7730666d)
Gemt den 28-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students