Skatteret og momsret STO17

Kursusindhold

Kurset tilsigter at give deltagerne en solid forståelse for de bærende principper i den erhvervsrelaterede del af skatteretten og momsretten, således at deltagerne får kompetence til at se, hvornår der vil kunne opstå et spørgsmål om beskatning eller momspålæggelse, og hvorledes skatte- og momsretlige problemstillinger løses. Deltagerne opnår derved en tværfaglig kompetence inden for skatter og afgifter. Deltagerne tilsigtes gennem individuelt og kollektivt studium og drøftelse af skatte- og momsrettens grundprincipper og anvendelse af disse på en række cases at opnå gode færdigheder i at identificere de skatte- og momsretlige problemstillinger og i at afsøge retskilderne i samarbejde med andre deltagere for at finde svar på problemstillingerne. Kursets læringsform er i høj grad baseret på, at deltagerne trænes i skatte- og momsretlig argumentation såvel mundtligt som skriftligt.

Vælges dette kursus erstatter det det obligatoriske fag Skatteret på 7,5 ETCS. Faget Skatteret og faget Skatteret og momsret er gensidigt udelukkende.

Momsretten er en vigtig del af skatte- og afgiftsretten, idet moms som udgangspunkt pålægges hele den erhvervsmæssige omsætning. Momsretten er særlig spændende og udfordrende at arbejde med, fordi momsretten i meget høj grad er EU-harmoniseret, hvilket nødvendiggør inddragelse af EU-regulering og EU-Domstolens praksis i forbindelse med løsningen af næsten ethvert momsretligt problem.

 

Kursets indhold er som følger:

 • Samlet introduktion til indkomstbeskatning og momsbeskatning både i dansk og international/EU kontekst, hvor der bl.a. inddrages skatte- og afgiftsretlig historie, skatte- og afgiftspolitik, skatte- og afgiftsretlige kilder, skatte- og afgiftsmyndighedernes organisation og opgaver m.v.
 • Samlet gennemgang af skatte- og afgiftsretlige formål, bagvedliggende hensyn og grundlæggende principper, forskellen på beskatningssystemerne for indkomstskat og moms, samspillet mellem skatteretten og momsretten m.v.
 • Den skatteretlige grundlæggende del vil blive gennemført sideløbende med den momsretlige del, idet den skatteretlige del vedrører: Indkomstbeskatning, fradragsberettigede udgifter, afskrivninger, kapitalgevinster, beskatning af lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende (indtægter og fradrag), hovedaktionærforhold, subjektiv og objektiv skattepligt m.v. Selskabsbeskatning berøres ikke.
 • Den momsretlige del vil således også blive gennemført sideløbende med den skatteretlige grundlæggende del, idet den momsretlige del vedrører: Momspligtig person, momspligtig leverance, momsfritagne leverancer, momsfradrag, leveringsstedsregler, momsregistrering m.v. Derudover vil de mere specifikke momsretlige emner blive inddraget.

 

Undervisningen er baseret på problem- og løsningsorienteret læring, hvor deltagerne lærer skatte- og momsretlig argumentation i både skrift og tale. Deltagerne vil aktivt komme til at arbejde med skatte- og momsretten både på det principielle plan og det praktiske plan med henblik på at blive i stand til at løse skatte- og momsretlige problemstillinger ud fra en helhedsorienteret tilgang til teori og praksis. Deltagerne forudsættes at deltage særdeles aktivt i undervisningen såvel individuelt som kollektivt.

Kurset er ikke baseret på fast pensum. I stedet angives anbefalet litteratur, og deltagerne forudsættes selv at inddrage anden skatte- og momsretlig litteratur som led i studiet af fagets temaer.

Kurset er relevant for alle jurister, fordi skatte- og momsretlige spørgsmål opstår inden for og i relation til alle juridiske discipliner. Et indgående kendskab til både skatteret og momsret er en sjælden og efterspurgt kompetence blandt jurister.

Engelsk titel

Tax Law and VAT Law STO17

Målbeskrivelse
 • Identificere og reflektere over og argumentere på baggrund af de skatte- og momsretlige retskilder og redegøre for skatte- og afgiftsmyndighedernes organisation og arbejdsopgaver
 • Redegøre for skatte- og momsretlige grundprincipper, og reflektere over princippernes betydning for en skatte- og momsretlig problemstilling
 • Reflektere over og argumentere på baggrund af indkomstbegrebet og forklare forholdet mellem indkomstbeskatning og kapitalgevinstbeskatning
 • Redegøre for, analysere og reflektere over det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, herunder foretage begrundede sondringer mellem driftsomkostninger, privatudgifter og anlægsudgifter samt træffe fagligt begrundede valg på baggrund af disse regler
 • Analysere og perspektivere periodeafgrænsningsreglerne og reglerne om skattemæssige afskrivninger
 • Analysere, argumentere og perspektivere på baggrund af reglerne om ejendomsavancebeskatning, kursgevinstbeskatning og aktieavancebeskatning samt træffe fagligt begrundede valg på baggrund af disse regler
 • Diskutere og reflektere over reglerne om fuld og begrænset skattepligt samt bedømme, i hvilket omfang reglerne finder anvendelse på konkrete cases
 • Analysere og vurdere, om en fysisk eller juridisk person kan anses for at være en momspligtig person i konkrete cases
 • Analysere og vurdere, om en leverance af varer eller ydelser er momspligtig eller ej, samt argumentere for eller imod momspligt
 • Redegøre for, analysere og reflektere over reglerne om momsfradragsret til at fremkomme med løsningsforslag i konkrete cases
 • Redegøre for leveringsstedsreglerne for varer og ydelser og fastlægge leveringsstedet i konkrete cases, samt reflektere over formålet med og baggrunden for leveringsstedsreglerne
 • Redegøre for reglerne om momsgrundlaget, momsregistrering, momsangivelsen, betalingspligt og fakturering, samt anvende reglerne i konkrete cases
 • Identificere og begrunde relevante skatte- og momsretlige retskilder, og på baggrund heraf fortolke og anvende disse til at løse skatte- og momsretlige problemstillinger i konkrete cases, samt kunne diskutere EU-rettens betydning særligt på momsområdet
 • Formidle og formulere sin skatte- og momsretlige viden og argumentation fagligt og terminologisk korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.
 • Kunne anvende og omsætte teori til praksis og dermed løse konkrete og komplicerede skatte- og momsretlige problemstillinger
 • Kunne arbejde både forskningsbaseret med momsret og praksis-/erhvervsorienteret med skatte- og momsret.

Undervisningen vil blive tilrettelagt på en måde, som indbyder mest mulig til aktiv involvering af de studerende i form af oplæg, diskussioner, cases/​øvelsesopgaver, workshops om særligt udvalgte temaer. Undervisningen vil variere mellem individuelt og kollektivt studium. I forbindelse med cases/​øvelsesopgaver samt workshops vil der blive lagt vægt på at udvikle de studerendes mundtlige og skriftlige kompetencer samt evner til at kombinere teori og praksis.

Uddrag af Henrik Dam, Henrik Gam, Kjeld Hemmingsen og Jacob Graff Nielsen, Grundlæggende Skatteret 2021, 14. udg., ca. 350 sider.

Materialesamling i momsret på ca. 350 sider, som vil indeholde uddrag af litteratur, artikler, EU-domme, domme og afgørelser m.v., herunder uddrag af Karina Kim Egholm Elgaard, Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten, 1. udg., 2016, DJØF, og uddrag af Jette Thygesen, Grundlæggende momsretlige principper, 3. udgave, 2021, DJØF.

Derudover vil der blive udarbejdet cases til brug for den løbende undervisning og workshops.

'Skatteret og momsret' udelukker de obligatoriske fag 'International Taxation', 'M&A Tax (Skattemæssige forhold i forbindelse med M&A-transaktioner)', 'Skatteret' og 'Udvidet Skatteret'.
Studerende tilmeldt 'Skatteret og momsret' kan ikke tilmelde sig førnævnte fag, da de er gensidigt udelukkende.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 1 døgn
Stillet individuel opgave, 1 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5