Aflyst Velfærdsret – kreativ akademisk skrivning

Kursusindhold

Faget giver de studerende mulighed for faglig fordybelse og specialisering inden for et selvvalgt emne inden for velfærdsret. Det styrker de studerendes skriftlige og analytiske kompetencer og bygger dermed bro mellem BA-projektet og KA-specialet. Faget kan desuden være med til at give et kompetenceløft for den professionelle karriere. Det er vigtigt på mange arbejdspladser, at man formår at arbejde i dybden med eksempelvis velfærds- og samfundsmæssige udfordringer og samtidig at kunne kommunikere dette på en klar, præcis og fagligt velunderbygget måde. Ligeledes kan de studerende vise, at de kan adressere nutidens juridiske udfordringer ved f.eks. at vælge en problemstilling om digitalisering, konsekvenser af COVID-19 og bæredygtighed i samfundet. Endelig får fagets studerende et selvstændigt fagligt ”produkt”, som de kan vedlægge deres jobsansøgninger, og i bedste fald endda en publiceret artikel i et tidsskrift. Generelt er skriftlig formidlingskompetence en central praksiskompetence for jurister i såvel det offentlige som det private.

 

Fagets mål er nemlig at skrive en artikel inden for det velfærdsretlige område og gerne med en tværfaglig vinkel. Det valgte emne bør ligge inden for forskningscentret WELMA’s forskningsområder, som overordnet beskæftiger sig med samspillet mellem velfærd og markedet, herunder arbejdsret, sundhedsret, socialret, ligestillings- og diskrimineringsret, forvaltningsret, EU-ret, skatteret mv. (www.jura.ku.dk/welma). Eksempler på artikler inden for velfærdsret kunne f.eks. vedrøre social beskyttelse af platformarbejdere, bedre vilkår for minoritetsgrupper, digitaliseret forvaltning i velfærdsstaten, diskriminerings- og ligestillingsretlige problemer på arbejdsmarkedet osv. Faget udbydes i samarbejde med det nye Væksthus for bæredygtig skat og Verdensmålene. Det er derfor muligt at skrive en artikel inden for bæredygtighed, hvor vi særligt vil have fokus på temaerne ”hjemmearbejde” og ”madspild”, fordi de indeholder mange forskellige og spændende tværfaglige vinkler, herunder corona-vinkler. Gennem Væksthuset kan der komme tilbud om relevante seminarer, ekspertbesøg mv.

 

Den studerende får inspiration og sparring om at skrive en videnskabelig opgave og bliver trænet og støttet i at tænke selvstændigt og kritisk. Den studerende kan med fordel omsætte sin allerede opnåede praktiske viden fra studenterjobs eller frivilligt arbejde, og tage udgangspunkt i dette som emne for sin artikel. Faget udgør en rigtig god mulighed for at forberede sig til senere at skrive speciale særligt inden for et velfærdsretligt område.

 

Kurset går ind – i en oversigtsform – i udvalgte velfærdsretlige problemstillinger og undervisningen tilsigter dermed at skabe en fælles referenceramme. Den studerende bliver introduceret til forskellige velfærdsretlige artikler skrevet af WELMA forskere og får dermed inspiration til emnevalg, metode og konkrete eksempler på hvad der kan udgøre en god artikel. Faget bygger dermed bro mellem studerende og forskere samt undervisning og forskning. Den studerende vælger emne og formulerer selv sin hovedproblemstilling, som ligger inden for et af WELMA’s fagområder. Den studerende arbejder aktivt og selvstændigt – under vejledning af underviserne – med sin artikel, herunder i forhold til

kildesøgning, metodiske overvejelser, analyse, argumentation, videnskabelig formidling mv. Der tildeles en hovedvejleder, der sparrer med den studerende, særligt ved midtvejsudkastet. Den studerende trænes også i at give og modtage feedback gennem mundtligt og skriftligt gruppe peerfeedback samt præsentere og ”pitche” sin artikelidé ved et rundbordsseminar.

 

Som KA-valgfag er der tale om en yderligere specialisering og opbygning af kompetencer oven på BA-uddannelsens juridiske grundniveau, idet de studerende allerede på BA vil have fået et godt kendskab til flere af de velfærdsretlige fagområder. Alle fagområder og fagdiscipliner er relevante for dette kursus, såfremt de relaterer sig til WELMA’s forskningsområder. Det er en klar fordel, hvis den studerende tidligere har fulgt eller følger et eller flere af WELMA’s fag eller på anden vis har opnået et godt fagligt niveau inden et velfærdsretligt område f.eks. gennem studiejob, frivilligt arbejde, anden uddannelse eller tidligere erhvervserfaring.

 

Kontakt gerne de fagansvarlige hvis du har spørgsmål.

Engelsk titel

Welfare Law - Creative legal writing

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • redegøre for grundlæggende begreber inden for et selvvalgt område inden for velfærdsret
 • reflektere over et selvvalgt område relateret til velfærdsret evt. i en tværfaglig og/eller international sammenhæng
 • reflektere over/diskutere problemstillinger/​​aspekter inden for en selvvalgt problemstilling inden for det velfærdsretlige område

 

Færdigheder:

 • analysere en problemstilling inden for et selvvalgt område på det velfærdsretlige felt
 • argumentere på en juridisk overbevisende måde inden for den valgte problemstilling
 • inddrage tværfaglige og/eller internationale perspektiver i arbejdet med problemstillingen, der har velfærdsretlig eller samfundsmæssig betydning
 • identificere relevante juridiske, tværfaglige og/eller internationale kilder
 • argumentere for de metodiske valg i selvvalgt undersøgelse, der er særligt relevante på det velfærdsretlige område
 • diskutere egne resultater
 • formidle undersøgelsen i en videnskabelig genre (artikel) 
 • give og modtage feedback

 

Kompetencer:

 • forsøge at løse komplekse juridiske og samfundsmæssige opgaver inden for velfærdsret
 • identificere aktuelle og relevante problemer for velfærdssamfundet og evt. foreslå værdiskabende løsninger
 • tænke i nye løsninger, herunder f.eks. af tværfaglig karakter, der kan gavne velfærden og samfundet
 • planlægge, styre og håndtere komplekse arbejdsprocesser.

Sparring/vejledning med forskere, løbende feedback fra underviserne, mundtlig og skriftlig
feedback fra hovedvejlederen på midtvejsudkast, peer feedback fra andre studerende både
skriftligt og mundtligt på deres artikel, peer feedback fra andre studerende mundtligt på
rundbordsseminarer mv.

Anbefalet litteratur: Den anbefalede litteratur fylder ca. 375 sider, hvoraf den største del udgøres af individuelt pensum. De studerende skriver nemlig en velfærdsretlig artikel baseret på en selvvalgt problemformulering. Desuden er der litteratur af mere generel karakter i forhold til artikelskrivning, projektarbejde, metode og teori relateret til Welmas fagområder, som for eks.:

 • Olsen, Poul Bitsch; Pedersen, Kaare (2015): Problemorienteret projektarbejde. Frederiksberg: Samfundslitteratur, kap. 1, 10 og 13 (36 sider).
 • Murray, Rowena (2013): Writing for Academic Journals. New York, NY: Open University Press (40 sider). 
 • Hartlev, Mette: Stigmatisering på grund af overvægt – retlig eftertanke, Hartlev, Mette m.fl.: Ketsch me if you can – Sociale rettigheder og ligestilling: Hyldest til Kirsten Ketscher, 2017, Karnov Group Denmark A/S, København, s. 186-195 (9 sider). 
 • Semanda, Freya og Karina Kim Egholm Elgaard: Den skatteretlige behandling af nogle familiemæssige forhold set i et relationsretligt perspektiv, i Hartlev, Mette m.fl.: Ketsch me if you can – Sociale rettigheder og ligestilling: Hyldest til Kirsten Ketscher, 2017, Karnov Group Denmark A/S, København, s. 329-341 (12 sider).
 • Ketscher, Kirsten: Relationsret – en ny retsvidenskabelig optik?, Retfærd, Årgang 35, 2012, nr. 1/136, s. 81-98 (17 sider). http://retfaerd.org/wp-content/uploads/2014/08/Retfaerd_1_2012_5.pdf.
 • Ketscher, Kirsten: Velfærdsstatens retlige formater og indlejringer, kapitel 2 i Socialret - Principper, rettigheder, værdier, Karnov Group, 2014, s. 41-58 (18 sider)
 • Dam, Henrik m.fl.: Grundlæggende Skatteret 2019, Karnov Group Denmark A/S, København, s. 23-42 (19 sider).
 • Jacqueson, Catherine: From Negligence to Resistance: Danish Welfare in the Light of Free-Movement Law, European Journal of Social Security, Volume 18 (2016), No. 2, s. 183-206 (23 sider)http://journals.sagepub.com.ep.fjenadgang.kb.dk/doi/pdf/10.1177/138826271601800206
 • Esping-Andersen, Gøsta: ’The three worlds of welfare capitalism’ Princeton University Press, 1990, KUN s. 18-33 (16 sider)
 • Kristiansen, Jens: På vej mod et fælleseuropæisk arbejdstagerbegreb? i Mulder, Johann Bernard m.fl., Sui generis – Festskrift til Stein Evju, 2016, Universitetsforlaget, Oslo, s. 389-398 (9 sider).
 • Kilpatrick, Claire and De Witte, Bruno: A tangible human face for social Europe? RSCAS Policy Paper 2019/02 (5 sider)
 • Individuelt selvvalgt dansk og international litteratur (ca. 165 sider).

Det anbefales, at de studerende på forhånd har et godt kendskab til det
velfærdsretlige område, som den studerende vælger at skrive projekt i, af hensyn til at opnå det fulde udbytte af faget. Den studerende bør således inden tilmelding til faget have gjort sig overvejelser om, hvilket velfærdsretligt område, den studerende gerne vil skrive sit projekt inden for.

Bemærk: faget har ændret navn fra 'Løsning af komplekse velfærdsproblemer i ret og samfund'

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Selvstændig skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25