Aflyst Maritim erstatning og kontrakt

Kursusindhold

Shipping udgør en vigtig og international branche i dansk erhvervsliv. Faget giver en omfattende indføring i de kontrakts- og ansvarsretlige regler på området. Faget behandler forskellige kontaktstyper inden for shipping med særligt fokus på kontrakter om godstransport og logistik samt befragtningskontrakter. Faget behandler derudover ansvarsspørgsmål i relation til shipping virksomhed, herunder det almindelige rederansvar og dets særlige begrænsning, ansvar ved olietransport samt bjergningskontrakter og ansvar. Reglerne på området er i vidt omfang forankret i internationale konventioner, hvilket præger båede kontrakts- og ansvarsparadigmer. 

   

Faget bygger videre på de studerendes kundskaber fra BA-fagene inden for kontrakts- og erstatningsret, og giver et godt afsæt til opnåelsen af en bredere forståelse af international kontraktsret, der på shipping området har rod i engelsk ret.

Engelsk titel

Maritime Contracts and Torts

Målbeskrivelse

Viden: Den studerende kan

 • redegøre for de grundlæggende shippingregler, kontrakts- og ansvarsmodeller,  disses baggrund, herunder disses grundlag i international ret,
 • forklare hvor de relevante shippingregler findes.

 
Færdigheder: Den studerende kan

 • selvstændigt identificere relevante shippingretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst kontrakts- og eller lovbaseret materiale,
 • placere konkrete problemstillinger i en shippingretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt samt forståelse for de hensyn, der ligger til grund for de shippingretlige regler,
 • formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

 
Kompetencer: Den studerende kan

 • analysere komplekse kontrakts- og ansvarsretlige problemstillinger inden for shipping,
 • argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter samt udpege måder at forebygge lignende konflikter.

Undervisningen er case-baseret, herunder med processpil, kombineret med spotspørgsmål, ”clicker”-spørgsmål samt overbliksskabende og opsamlende ”katederundervisning” i dialog med de studerende.

Som lærebog anvendes Falkanger, Bull & Overby: Søret, 5. udg., Karnov Group, København 2019, kap. 1, 7-11, 13-17 og 19-20 (ca. 400 sider).

Derudover anvendes en række artikler og boguddrag.

Dele af undervisningsmaterialet er på engelsk, hvorfor kendskab til sproget er en forudsætning.

Beslægtede fag (eventuelle beslægtede fag eller beslægtede fagområder):
Transportret og International Transport Law.
Faget kan ikke vælges af studerende, der tidligere har haft faget Erstatning ved maritime ulykker eller faget Maritim kontraktret.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55257U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Vibe Garf Ulfbeck   (12-586b646730576e686467656d426c7774306d7730666d)
Gemt den 18-06-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students