Specialiseret familieret

Kursusindhold

Faget ”Specialiseret Familieret” er en overbygning på bachelorfaget Familieret, ligesom der inddrages områder fra Aftaleret og Formueret. Kursets hovedvægt lægges på de juridiske spørgsmål i forbindelse med etablering og opløsning af et ægteskab eller et samlivsforhold samt mulighederne for at indgå familieformueretlige aftaler. De særlige personlige relationer i en familie indebærer for ægtefæller fortsat begrænsninger i adgangen til at indgå aftaler, men det er blevet vanskeligere at begrunde, hvorledes begrænsningerne retligt bør udformes. I samlevendes indbyrdes forhold kan der ikke træffes en løsning på en økonomisk tvist ud fra familieretlige regler, hvorfor en problemstilling må kvalificeres og relateres i forhold til formueretlige regler og principper. En analyse af domspraksis indtager her en væsentlig plads. Kursets sigte er både at sætte fokus på konfliktforebyggelse, idet de studerende skal identificere en række mulige problemer, og at give redskaber til konfliktløsning. Forskelle og ligheder mellem ægtefællers retsforhold og ugifte samlevendes retsstilling analyseres og perspektiveres i lyset af de samfundsmæssige forhold samt vurderes retspolitisk. På nogle områder trækkes linjer til retsstillingen i Sverige og Norge, og der gives et vue over den internationale udvikling.

 

Kurset vil bl.a. beskæftige sig med:

 • Forældremyndighed og samvær
 • Ægtefællebidrag og børnebidrag
 • Skilsmissegrunde
 • Sagsbehandlingsregler
 • Formuefællesskab og særeje
 • Digital anmeldelse af familieretlige dokumenter
 • Ejerforhold og indbyrdes krav
 • Hæftelse og fuldmagt
 • Aftaler mellem ægtefæller og mellem samlevende
 • Formuedeling ved samlivsophør og ved separation eller skilsmisse
 • Ægtefælle- og samlivsskifter
 • Pensionsrettigheder
 • Retspolitiske forslag til lovgivning
Engelsk titel

Specialiseret familieret

Målbeskrivelse
 • Redegøre for lovgivning, retspraksis og teori inden for de enkelte emner
 • Redegøre for de centrale forskelle mellem ægtefællers retsforhold og ugifte samlevendes retsforhold
 • Forklare samspillet i fagets grundelementer, herunder privatret, offentlig ret og proces
 • Identificere hensyn bag de enkelte regler
 • Identificere juridiske problemstillinger i retspraksis og i administrativ praksis
 • Analysere retlige problemer og argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger
 • Analysere og diskutere retspolitiske forslag til lovændringer for ægtefæller
 • Analysere og diskutere retspolitiske forslag til lovgivning for ugifte samlevende
 • Placere den danske retsudvikling i forhold til udviklingen internationalt, herunder i Sverige og Norge
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Undervisningen vil i vid udstrækning blive baseret på aktiv medvirken fra de studerendes side. Der vil være analyse af domme, casearbejde forud for og i timerne samt diskussion af retspolitiske emner.

Linda Nielsen og Annette Kronborg: Skilsmisseret - de økonomiske forhold, 5. udgave, 2020 samt artikler, boguddrag mv.

Ingrid Lund-Andersen: Uddrag af Familieøkonomien, 2019

Faget kan ikke tages af studerende, der har haft KA-faget Skilsmisseret og/eller BA-valgfaget Samlivsret.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der vil ske løbende feedback fra underviser på de studerendes besvarelse af cases i timen samt holdbarheden af argumentationen i diskussioner om bl.a. retspolitiske tiltag. I forbindelse med karaktergivningen ved eksamen vil eksaminator give feedback til den studerende både om de gode og om de mindre gode sider af præstationen samt påpege, hvor den studerende kan sætte ind for at forbedre sig.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55213U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Frank Høgholm Pedersen   (7-697564716e6b73436d7875316e7831676e)
Gemt den 09-12-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students