Kriminalprævention

Kursusindhold

Faget fokuserer på, hvordan kriminalitet og andre former for risikoadfærd/afvigende adfærd bedst forebygges, og det er opbygget i to dele: Den første del indeholder dels en grundlæggende indføring i samfundsvidenskabelig metodologi, som anvendes i evalueringer af forebyggende indsatser (herunder kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder, det kontrollerede forsøg, metanalyser og statistisk signifikans), dels en indføring i, hvilke faktorer hos individet og individets omgivelser, der hhv. fremmer og begrænser kriminalitet og anden risikoadfærd. Anden del fokuserer på forskellige former for forebyggende indsatser i forhold til konkrete problemer samt på, hvordan man kan vurdere effekten af sådanne indsatser. Samlet set giver faget en forståelse af, hvad der ligger i begrebet evidensbaseret forebyggelse. 


Faget vil være af særlig værdi for de studerende, som påtænker at specialisere sig inden for strafferet, domstole, politi, anklagemyndighed og kriminalforsorg. 

Engelsk titel

Crime Prevention

Målbeskrivelse

Viden: De studerende skal kunne redegøre for de overordnede træk ved forskellige evalueringsmetoder, forklare grundprincipperne i et kontrolleret forsøg, samt redegøre for forskellige former for forebyggelse.

 

Færdigheder: De studerende skal demonstrere evne til at finde og vurdere videnskabelig litteratur på forebyggelsesområdet, herunder at diskutere samfundsmæssige problemstillinger i national og international sammenhæng, samt at inddrage metoder og resultater fra andre faglige discipliner i analyse af forebyggelsesmæssige problemstillinger.

 

Kompetencer: De studerende skal kunne vurdere kvaliteten af evalueringer af konkrete forebyggelsestiltag, og demonstrere evne til at skaffe sig et eget overblik over, hvad der findes af videnskabelig evidens vedr. forebyggelse af konkrete problemstillinger.

Casearbejde, konkrete øvelser, studenterpræsentationer, individuelle øvelser, gruppeøvelser, forelæsninger

En del af undervisningsmaterialet vil være på engelsk

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

En væsentlig del af fagets undervisning vil bestå i konkrete øvelser (gennemført såvel individuelt som i samarbejde med andre studerende – og gennemført både i forbindelse med undervisningen og som hjemmeopgaver), hvor de studerende umiddelbart vil kunne vurdere deres egen læringsproces. Herudover vil undervisningen også indeholde studenterpræsentationer (fx i form af at referere en videnskabelig artikel for holdet), hvor de vil få feedback både fra medstuderende og underviser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Selvstændig skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 178,25
  • Seminar
  • 28
  • Total
  • 206,25