It-kontraktret

Kursusindhold

It-kontraktret er en disciplin i hastig vækst, og der er en stigende efterspørgsel efter jurister med kendskab til området. Disciplinen bygger på den almindelige kontraktret men forudsætter i tilknytning hertil kendskab til branchestandarder, teknologiforståelse og de særlige problemstillinger/reguleringstemaer, som knytter sig til it-ydelser. Faget giver hermed de studerende en viden, der er efterspurgt i praksis, kombineret med en perspektivering af den almindelige kontraktret.

 

Faget består af tre moduler:

1. Indledning og perspektivering,

2. Regulering og baggrundsret,

3. Synopsis.

 

I omfang er vægtningen 20 % for modul 1, 65 % for modul 2 og 15 % for modul 3.

 

Første modul (Indledning og perspektivering) indledes med en introduktion til de væsentligste typer af it-kontrakter og de underliggende typer af it-ydelser. Herefter beskrives it-kontraktretten som professionsområde med udgangspunkt i it-kontraktjuristens roller og de dertil hørende krav til kompetencer, herunder teknologiforståelse, styring af komplekse og længerevarende kontrakter (contract management) og kommunikation med andre faggrupper. Modulet afsluttes med en perspektivering, der behandler relationen mellem it-kontraktretten og hhv. den almindelige kontraktret, andre specialområder af kontraktretten (herunder entreprisekontrakter og længerevarende kontrakter) og andre discipliner (herunder immaterialretten og databeskyttelsesretten). Endelig drøftes, hvilken rolle it-kontrakter spiller som reguleringsmekanisme for levering af en vital samfundsressouce, herunder kontraktens rolle i de mange ”it-skandaleprojekter”, der løbende omtales i pressen.

 

I andet modul (Regulering og baggrundsret) behandles udvalgte reguleringstemaer i nogle af de centrale it-kontrakttyper. Med udgangspunkt i en række standardkontrakter beskrives forskellige reguleringsmodeller for hver af de behandlede reguleringstemaer. Modulet introducerer de studerende for de modsatrettede hensyn hos kunden og leverandøren, som skal afvejes i de enkelte reguleringstemaer, og træner de studerende i at finde forskellige løsningsmodeller. Modulet beskriver endvidere den baggrundsretlige regulering for hver af de behandlede reguleringstemaer. Dette skal både give de studerende viden om den baggrundsretlige regulering og træne dem i at være bevidste om koblingen mellem baggrundsretten og kontraktreguleringen.

 

Tredje modul forbereder de studerende på den synopsis, der skal skrives i faget. Synopsen skal tage udgangspunkt i et af tre overordnede områder: 1) Den baggrundsretlige regulering (hvor der vælges en problemstilling, ofte obligationsretlig, af særlig betydning for it-kontraktretten), 2) Reguleringstema (hvor der gås i dybden med et specifikt reguleringstema og de tilknyttede reguleringsmodeller), 3) Perspektivering (relationen mellem it-kontraktretten, andre dele af kontraktretten eller andre discipliner som f.eks. databeskyttelsesretten). Modulet vil indeholde en kortfattet og generel introduktion til emnevalg, afgrænsning, litteratursøgning mv. og herudover tilbyde de studerende individuel sparring.

Engelsk titel

IT Contract Law

Målbeskrivelse

Faget giver de studerende viden om de centrale typer af it-kontrakter, de centrale reguleringstemaer og reguleringsmodeller for disse kontrakttyper, den hertil knyttede baggrundsretlige regulering og de væsentligste standardkontrakter på områder. De studerende får endvidere viden om den kontekst it-kontraktretten indgår i, herunder sampillet med øvrige dele af kontraktretten.
Faget sætter de studerende i stand til at afdække reguleringsbehovene ved levering af forskellige typer af it-ydelser, at bruge kendte reguleringsmodeller, bl.a. med udgangspunkt i de eksisterende standardkontrakter. Faget sætter endvidere de studerende i stand til at idenficere de relevante bagrundsretlige regler og indholdet heraf.
Faget giver de studerende kompetencer til at kontraktregulere komplekse it-leverancer, herunder identificere mangler i en given kontraktregulering, at tænke i nye løsningsmodeller og samtænke samspillet mellem kontraktreguleringen og baggrundsretten.

I undervisningen indgå navnlig følgende læringsaktiviteter:
Traditionel gennemgang af udvalgte dele af pensum med dialoginddragelse af de studerende
Perspektiveringsdiskussioner med udgangspunkt i de perspektiveringsspørgsmål, de studerende skal forberede forud for undervisningen.
"Spotdiskussioner", hvor de studerende får 3-5 minutter til at drøfte et rejst spørgsmål med sidemanden.
Case-arbejde som beskrevet ovenfor.
Brug af online-afstemningsprogram.

Henrik Udsen, It-kontraktret, 2. udgave + udvalgte artikler og domme

It-kontraktret er beslægtet med BA-faget Længerevarende kontrakter og KA-fagene Praktisk aftaleret, It-ret og Entrepriseret

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 178,25
  • Seminar
  • 28
  • Total
  • 206,25