Aflyst Offentlig ansættelsesret

Kursusindhold

Ansættelser på det offentlige arbejdsmarked er underlagt et dobbelt retsgrundlag, henholdsvis et arbejdsretligt og et forvaltningsretligt. Udgangspunktet er, at offentlige ansættelser er omfattet af de samme arbejdsretlige regler som private ansættelser. Men offentlige arbejdsgivere optræder ikke kun i en rolle som arbejdsgivere, men også i en rolle som myndigheder. Offentlige arbejdsgivere og lønmodtagere er i forlængelse heraf underlagt en række særlige pligter på et forvaltningsretligt grundlag. Dette kursus har sit fokus på de særlige forvaltningsretlige pligter og deres samspil med det arbejdsretlige system.

 

Kurset fokuserer på følgende hovedemner:

 • Det dobbelte retsgrundlag for offentlige ansættelsesforhold
 • De særlige embedsmandsdyder (som udtrykt i bl.a. Kodeks VII statens område)
 • De generelle forvaltningsretlige princippers betydning
 • De forvaltningsprocessuelle reglers betydning, herunder afgørelsesbegrebets rækkevidde i forhold til personaledispositioner
 • Offentligt ansattes ytringsfrihed, tavshedspligt og loyalitetspligt
 • Det dobbelte retsgrundlags betydning for valget af procesforum

 

Offentlig ansættelsesret bygger videre på BA-valgfaget Arbejdsret, men også på et fag som Forvaltningsret. Det vil være en fordel – men er ikke en forudsætning - at have fulgt Arbejdsret, inden man følger Offentlig ansættelsesret.

Engelsk titel

Public Employment Law

Målbeskrivelse

Kurset skal give deltagerne en dybtgående viden om

 • tjenestemands- og overenskomstansættelsens forskellige funktioner og regulering på det offentlige arbejdsmarked
 • samspillet mellem arbejds- og forvaltningsretlige normer for offentlige arbejdsgivere og lønmodtagere
 • de centrale forvaltningsretlige pligter som gør sig gældende for arbejdsgivere og lønmodtagere i offentlige ansættelsesforhold
 • de forvaltningsretlige pligters betydning for valg af sanktioner af fejl og forsømmelser samt valg af procesfora i tvister mellem parterne

 
Kurset skal give deltagerne færdigheder til at

 • identificere relevante problemer i offentlige ansættelsesforhold på en måde, der viser overblik over de forvaltningsretlige reglers betydning
 • analysere konkrete problemstillinger i offentlige ansættelsesforhold, der vidner om indsigt i de grundlæggende forvaltningsretlige pligter
 • argumentere for forskellige mulige løsninger på en fagligt kvalificeret måde, der illustrerer forståelse for de særlige hensyn, der gør sig gældende i offentlige ansættelsesforhold
 • formidle og formulere viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

 
Kurset skal give deltagerne kompetence til at

 • rådgive om de forvaltningsretlige pligter i offentlige ansættelsesforhold, herunder kunne argumentere klart og præcist for, hvordan relevante regler skal anvendes i konkrete situationer
 • foretage selvstændige analyser af komplekse problemstillinger i offentlige ansættelsesforhold, herunder kunne vurdere de forvaltningsretlige pligters selvstændige betydning for retstilatnden
 • reflektere kritisk over retsafgørelser fra såvel de fagretlige instanser som de almindelige domstole

De primære læringsaktiviteter vil være koncentreret om gruppe- og plenumdiskussioner af retsafgørelser og cases. Der kan også blive tale om studenter-præsentationer af retsafgørelser.

Karsten Revsbech, Forvaltningspersonalet, 4. udg. 2018 (ca. 125 sider).

Materialesamling i Offentlig ansættelsesret med udvalgte artikler m.v. (ca. 250 sider).

Faget knytter sig til Ansættelsesret og Kollektiv arbejdsret arbejdsret, men overlapper ikke disse fag.

Faget indgår i et samspil med Individuel og Kollektiv arbejdsret arbejdsret, men overlapper ikke disse fag.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback vil blive givet løbende i undervisningen i forbindelse med især drøftelse af cases og retsafgørelser. Derudover vil den blive givet et par gange i løbet af undervisningen i forbindelse med kollektiv evaluering af undervisningen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25